Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Teenistujate värbamise ja valiku kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2017, 7

Teenistujate värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 17.11.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega sätestatakse Kambja Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) värbamise ja valiku põhimõtted ning korraldus.

 (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada parima kvalifikatsiooniga teenistujate teenistusse võtmine.

 (3) Värbamise käigus kutsutakse nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskustega isikuid kandideerima vabale ameti- või töökohale (edaspidi teenistuskoht).

 (4) Valiku käigus valitakse teenistuskohale kandideerijate hulgast sobivaim kandidaat, hinnates kandideerijate vastavust teenistuskoha nõuetele.

§ 2.  Värbamise ja valiku põhimõtted

 (1) Teenistuskoha vabanemisel analüüsib vallavanem koostöös struktuuriüksuse juhiga struktuuriüksuse teenistujate koormust, töökorraldust, kvalifikatsiooni ja arengupotensiaali ning otsustab värbamise ja valiku vajaduse, valiku meetodi ning võimalikud hindamismeetodid.

 (2) Värbamise ja valiku praktilise korraldamise eest vastutab vallasekretär.

 (3) Värbamine ja valik põhinevad kandidaatide võrdsel kohtlemisel.

 (4) Värbamine ja valik viiakse läbi nii, et see ei kahjusta kandidaatide eneseväärikust ega ametiasutuse mainet.

 (5) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud hoidma konfidentsiaalsena värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 3.  Vaba teenistuskoha täitmise põhimõtted

 (1) Vaba teenistuskoht täidetakse avaliku konkursi korras.

 (2) Konkursi avalikust väljakuulutamisest võib loobuda, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba teenistuskoht on otstarbekas täita sisekonkursi korraldamisega või teenistuja tähtajalise üleviimisega.

 (3) Konkursi liigid on:
 1) avalik konkurss – ametiasutustest väljapoole suunatud konkurss;
 2) sisekonkurss – ametiasutuse teenistujatele suunatud konkurss.

 (4) Avaliku konkursi ja sisekonkursi korraldamisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ja käesolevast korrast.

§ 4.  Konkursi ettevalmistamine

 (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavanem oma käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise komisjoni ning nimetab komisjoni esimehe. Komisjon otsustab ekspertide kaasamise vajaduse.

 (2) Komisjon kinnitab konkursil osalemiseks esitatavate dokumentide loetelu ja nende esitamise tähtaja, samuti konkursi kontaktisiku.

§ 5.  Konkursi väljakuulutamine

 (1) Konkursikuulutuse (edaspidi kuulutus) avaldab vallavalitsus teenistuskoha ametijuhendi või töökohale kehtestatud nõuete alusel. Kuulutus avaldatakse valla veebilehel ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel. Lisaks võib kuulutuse avaldada teistes ajakirjandusväljaanntes ja veebipõhises otsingukanalis.

 (2) Töökoha täitmiseks välja kuulutatud avaliku konkursi kuulutust ei avaldata avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 (3) Sisekonkursi kuulutus avaldatakse ametiasutuse dokumendiregistris. Teenistuskoha nõuetele vastavaid teenistujaid võib täiendavalt konkursi toimumisest teavitada ja kutsuda neid konkursil kandideerima ka e-posti teel.

 (4) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (5) Konkursil osalevate kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva kuulutuse avaldamise päevast arvates.

§ 6.  Konkursikuulutus

 (1) Vallasekretär koostab koostöös struktuuriüksuse vahetu juhiga kuulutuse, mis sisaldab:
 1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
 2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
 3) kandidaadile esitatavad nõuded;
 4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
 5) osalise koormuse korral koormust;
 6) määratud ajaks teenistuskohale võtmise puhul teenistustähtaega;
 7) teenistuskoha asukohta;
 8) kontaktisiku kontaktandmeid.

 (2) Kuulutuse sõnastus kõikides värbamiskanalites on samane.

§ 7.  Konkursi läbiviimine

 (1) Konkursil saavad osaleda kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud konkursi läbiviijale kuulutuses märgitud tähtajaks. Kuulutuses märgitud tähtaja postitempliga dokumendid loetakse tähtajaks esitatuks.

 (2) Kandidaatide esitatud dokumendid kogub vallasekretär, kontrollides kandidaatide vastavust teenistuskohale ja kuulutuses esitatud nõuetele. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadab vallasekretär e-postiga vastavasisulise teate.

 (3) Peale konkursi tähtaja lõppu kutsub komisjoni esimees moodustatud komisjoni kokku hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul. Esitatud dokumentide põhjal analüüsib komisjon kandidaatide vastavust värbamisel püstitatud kriteeriumitele ning otsustab kandidaatide vestlusele kutsumise.

 (4) Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja –tingimustest. Vajadusel antakse kandidaadile lahendada praktiline ülesanne.

 (5) Taustauuring tehakse kandidaadi eelneval nõusolekul. Selleks vesteldakse soovitajatega, kelle kandidaat on kandideerimisdokumentides esitanud või kandidaadi eelneval nõusolekul teiste isikutega.

§ 8.  Valiku tegemine

 (1) Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt teenistuskoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

 (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
 1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
 2) vestlus;
 3) vajaduse korral praktiline ülesanne (proovitöö, essee, käitumisülesanne vms);
 4) taustauuring.

 (3) Valiku tegemisel kandidaatide teenistuskohale sobivuse kohta osalevad kõik valiku läbiviijad. Valiku tegemisel võetakse arvesse kandidaadi haridust, teadmisi, oskusi, töökogemusi ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateavet.

 (4) Kandidaatidest koostatakse kirjalikult vormistatud paremusjärjestus, kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ja pingerea otsustavad konkursi läbiviijad.

 (5) Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

 (6) Komisjoni esimees edastab informatsiooni konkursi võitnud isiku kohta vallavanemale ettepaneku tegemiseks teenistuskohale asumiseks.

 (7) Vallavanem võib 150 kalendripäeva jooksul konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemise päevast ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha teenistusse asumise ettepaneku konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub teenistusse asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku teenistusse võtmise, või teenistuja vabastatakse teenistusest katseaja jooksul.

§ 9.  Värbamise ja valiku dokumendid

 (1) Komisjoni esimees teeb värbamisest ja valikust kirjaliku kokkuvõtte, mis säilitatakse vastavalt asjaajamiskorrale.

 (2) Kirjalik kokkuvõte sisaldab teenistuskoha nimetust, kuulutuse avaldamise aega ja kohta, dokumentide esitamise tähtaega, kandideerivate isikute arvu, vestlusele kutsutud kandidaatide arvu, valiku tegemise kuupäeva ja tulemust koos valikuotsuse põhjendusega ja muud vajalikku teavet.

 (3) Värbamise ja valiku käigus kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse 150 kalendripäeva valiku lõppotsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse, v.a juhul, kui kandidaat annab kirjaliku loa dokumentide säilitamiseks.

 (4) Kandidaadil on õigus saada teavet värbamise ja valiku käigus tema kohta kogutud andmete, sh praktiliste ülesannete tulemuste ning teda puudutatavate otsuste tegemise kohta.

§ 10.  Konkursi luhtumine

 (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
 1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
 2) vallavanem loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

 (2) Konkursi luhtumise otsustab vallavanem kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

 (3) Vallavanem võib 120 kalendripäeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada teenistuskohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära teenistuskoha vahetu juhi või struktuuriüksuse juhi arvamuse. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 11.  Konkursi tulemustest teavitamine

  Konkursi lõpptulemustest teavitamise korraldab vallasekretär. Konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Ülenurme Vallavalitsuse 19. septembri 2013. a määrus nr 16 „Ülenurme valla ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Kristi Kull
arendusjuht vallasekretäri ülesannetes

Reet Kiuru
vallasekretär