ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Lääneranna valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2018, 5

Lääneranna valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 14.11.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 ning Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2018 määruse nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine” § 1 lõike 1 punkti 13 alusel

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Lääneranna valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta Lääneranna valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse, jäätmeseaduse nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
  2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Käesolevas paragrahvis nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse veeseaduses esitatud mõistete tähendusest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reovesi- üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi, eeskirjas hõlmab mõiste „reovesi“ ka fekaale ja reovee puhastamise käigustekkivat setet;
  2) heitvesi- suublasse juhitav kasutusel olnud vesi;
  3) kogumismahuti- lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
  4) septik- pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;
  5) omapuhasti- ehk kohtpuhasti on rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti (edaspidi ie);
  6) kohtkäitlus- reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine, sealhulgas kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  7) kohtkäitlussüsteem - reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda immutamiseks;
  8) purgimiskoht- koht, mis on määratud kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks;
  9) purgimisteenus- reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee või –sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
  10) purgimissõiduk - (edaspidi sõiduk) – mahutiga auto, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal purgimiskohta;
  11) reovee bioloogiline puhastamine - ehk sekundaarne puhastamine on reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel;
  12) inimekvivalent- ühe inimese põhjustatud keskmine ööpäevane tingliku veereostuskoormuse ühik (ie);
  13) hoolduspäevik- vabas vormis päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni;
  14) kuja – kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires.

  (2) Mitme kinnistu tarbeks on lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine on lubatud olmereovee tekkekohas nendel maa-aladel, mis Lääneranna vallas kehtivate üldplaneeringute ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavade (edaspidi ÜVKA) kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata.

  (4) Kirbla, Koonga, Kõmsi, Lihula, Lõpe, Tuudi, Tõusi, Varbla, Vatla ja Virtsu reoveekogumisaladel, kus puudub ühiskanalisatsioon, on lubatud immutada ainult bioloogiliselt puhastatud reovett.

  (5) Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, on kohustus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas märgitud tähtaja jooksul, kui selleks on vee-ettevõtja välja ehitanud nõuetekohase liitumispunkti ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi.

  (6) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit ja omapuhastit või omapuhastit, mis on projekteeritud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi.

  (5) Mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

  (6) Reovee omapuhasti peab olema ventileeritav.

  (7) Reovee kohtkäitlussüsteemil peab olema tagatud purgimissõiduki aastaringne hõlbus juurdepääs.

  (8) Reovee kohtkäitlusrajatise asukoht peab soodustama pärast ühiskanalisatsiooni väljaehitamist kinnistu kanalisatsiooni ühendamist ühiskanalisatsiooniga.

§ 5.   Reovee kogumismahuti, septiku või omapuhasti ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Septiku kuja peab olema vähemalt 5 m.

  (2) Reovee kogumismahuti või septik ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas (10-200 m) või puur- ega salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust).

  (3) Omapuhasti rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, ehitusseadustikus ja Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ ning Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ sätestatud tingimused.

  (4) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel ehitusprojekti alusel tuleb lahendada reovee kogumismahuti, septiku või omapuhasti rajamine koos hoone ehitusprojektiga.

  (5) Olemasoleva hoone reovee kogumismahuti või septiku paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks, tuleb Lääneranna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu 10 päeva enne kohtkäitlussüsteemide ehitamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis.

  (6) Olemasoleva hoone reovee omapuhasti tootlikkusega alla 5 m3 ööpäevas või kinnistu kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks, tuleb vallavalitsusele esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu 10 päeva enne kohtkäitlussüsteemide ehitamist ehitusseadustiku kohased ehitusteatis ja ehitusprojekt.

  (7) Kui vallavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib ehitustegevusega alustada.

  (8) Hoone ehitamisel või rekonstrueerimisel ehitusloa kohaselt, tuleb reovee kogumismahuti, septiku või omapuhasti kasutusele võtmiseks esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu vallavalitsusele kogumismahuti, septiku või omapuhasti andmed ja sertifikaadid koos hoone kasutusloa taotlusega. Kinnistu kanalisatsioonitorustiku kasutusele võtmiseks on vajalik esitada torustiku teostusjoonis ja kaetud tööde aktid.

  (9) Reovee kogumismahuti või septiku kasutusele võtmiseks, tuleb vallavalitsusele esitada ehitusseadustiku kohane kasutusteatis hiljemalt 5 tööpäeva pärast mahuti või septiku paigaldamist.

  (10) Omapuhasti kasutusele võtmiseks tuleb vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu esitada ehitusseadustiku kohane kasutusloa taotlus hiljemalt 5 tööpäeva pärast omapuhasti rajamist.

  (11) Vallavalitsusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti, septiku või omapuhasti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine ja hooldamine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (2) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt kasutusotstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (3) Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja käidelda nõuetekohaselt.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

  (5) Omapuhasti seisukorda tuleb kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt omapuhasti hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui 1 kord 6 kuu jooksul. Kontrolli tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb kanda kirjalikus vormis peetavasse hoolduspäevikusse.

  (6) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

  (7) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase 5 (viie) aasta jooksul tehtud kanded.

  (8) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid ettevõtjalt, kes omab vee-ettevõtjaga purgimislepingut.

  (9) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist vastavat kviitungit ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat ning esitama kviitungid järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

  (10) Teenuse tellija tasub reovee äraveo eest purgimisteenuse osutajale vastavalt nendevahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile.

  (11) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine on tiheasustusalal keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistutele;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta peale komposti valmimist väetamiseks kasutada 31. märtsist 1. detsembrini järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 7.   Reovee purgimisteenuse osutamine

  (1) Lääneranna vallas purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema registreeritud äriregistris.

  (2) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud. Hajaasustuspiirkonnas on lubatud heitvee hajusimmutamine (kastmine) tekkekoha kinnistu piires.

  (3) Ettevõtja peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu (edaspidi purgimisleping) selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsioonisüsteemi reovesi purgitakse. Purgimislepingus määratakse ära eeskirja järgne purgimiskoht, purgitava reovee lubatud kogused, selle reostusaste ja muud füüsikalis-keemilised näitajad ning purgitava reovee koguse arvestuse pidamise ja purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord.

  (4) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord peale purgimisteenuse osutamist dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

§ 8.   Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

  (1) Mittekasutatav ekspluatatsioonist välja langenud kohtkäitlussüsteem tuleb likvideerida.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimiseks tuleb ehitisregistrisse kantud rajatise puhul 10 päeva enne lammutamise alustamist esitada vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu ehitusteatis.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist tühjendada § 7 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega;
  3) tühjendatud reovee kogumismahutit, mida ei kasutata reovee kohtkäitlussüsteemina võib kasutada sademevee kogumismahutina;
  4) likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud.

  (5) Reovee kogumismahuti või omapuhasti seisundi muutmiseks ehitusregistris tuleb 5 tööpäeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada vallavalitsusele ehitise täieliku lammutamise teatis. Vallavalitsuse nõudmisel tuleb lisaks esitada tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

  (6) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on järgmised:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) uue reovee kohtkäitlussüsteemi rajamisel - hiljemalt 3 kuud peale uue reovee kogumismahuti paigaldamist või omapuhasti rajamist.

§ 9.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostab järelevalvet vallavalitsus ja Keskkkonnainspektsiooni vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

  (2) Järelevalve teostajal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist, analüüside tegemist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist.

  (3) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on ametiasutusel õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

  (4) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja vallavalitsuse ettekirjutusi. Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni igast avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (5) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 10.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mikk Pikkmets
Vallavanem

Cariina Pähk
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json