Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruse nr 3 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2024
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2023, 12

Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruse nr 3 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 14.11.2023 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruse nr 3 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruses nr 3 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Määrus reguleerib koolieelsele eralasteasutusele või -lapsehoiule Viimsi valla lapse eest lapsevanema makstava kohatasu osalist hüvitamist Viimsi valla eelarvest (edaspidi toetus).“
  2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmiselt:
„(3) Teenuse rahastamisel osalevad Viimsi Vallavalitsus ja lapsevanem. Lapsevanem katab teenuse tasust osa, mille vastavalt KELS § 27 lõikele 4 kehtestab Viimsi Vallavolikogu määrusega „Viimsi valla koolieelsete lasteasutuste ja lapsehoidude vanema poolt kaetava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“.“
  3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 14 järgmiselt:
„14) teenuse kogumaksumus – summa, mis moodustub Viimsi valla munitsipaallasteaia koha arvestuslikust maksumusest ja kohatasu määrast, mida rakendatakse ühe lapse kohta, kui lapse ja mõlema vanema elukoht on maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti Rahvastikuregistri järgi Viimsi vald.“
  4) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Valla toetuslepinguga eralasteaia toetus teenuse pakkujale on teenuse kogumaksumus, millest on maha arvestatud lapsevanema poolt kaetav lasteaia kohatasu. Erivajadusega lapse puhul on toetus kahekordne.“
  5) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Valla toetuslepinguga eralapsehoiu täisajaga toetus teenuse pakkujale on 86% teenuse kogumaksumusest, millest on maha arvestatud lapsevanema poolt kaetav lapsehoiu kohatasu.“
  6) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Valla toetuslepinguga eralapsehoiu osaajaga toetus teenuse pakkujale on 68% teenuse kogumaksumusest, millest on maha arvestatud lapsevanema poolt kaetav lapsehoiu kohatasu. Lapsevanema poolt kaetavat kohatasu osaaja puhul ei vähendata.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Antoon Hubert van Rens
Vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json