HaridusKool

Teksti suurus:

Viimsi valla munitsipaalhuvikoolide õppetasu soodustuse andmise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2023, 13

Viimsi valla munitsipaalhuvikoolide õppetasu soodustuse andmise kord

Vastu võetud 14.11.2023 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Viimsi valla munitsipaalhuvikoolide (edaspidi huvikool) õppetasu soodustuse andmise kord.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) õppur on huvikooli nimekirja kantud kuni 19-aastane k.a õpilane;
  2) õppetasu on Viimsi Vallavalitsuse kehtestatud vastava huvikooli õppetasu määr;
  3) vanem on lapsevanem, eestkostja või hooldaja;
  4) üksikvanem on isik, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need lapsevanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda (elatisraha või ainuhooldusõigus);
  5) pere on abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud ja nende ülalpeetavad kuni 19-aastased (k.a) lapsed ja noored.

§ 3.   Õppetasu soodustus

  (1) Õppetasu soodustuse saab õppur, kes vastab järgmistele tingimustele:
  1) perest õpib põhi- või süvaõppes ühes või erinevates huvikoolides kaks või enam õppurit;
  2) õppur, pere lapsed ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud;
  3) õppuri vanem või täisealine õppur ise on andnud nõusoleku Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO käesoleva korra eesmärgil isikuandmeid töödelda.

  (2) Õppetasu soodustus Viimsi Vallavalitsuse kehtestatud õppetasust on:
  1) 10% pere vanuselt teisele õppurile;
  2) 30% pere vanuselt kolmandale õppurile;
  3) 50% pere vanuselt neljandale õppurile.

  (3) Õppetasu soodustus kehtib ainult ühele õppekavale, kuhu õppur esimesena õppima asus kuni soodustuse tingimuste äralangemiseni.

  (4) Õppetasu soodustust ei rakendata, kui õppuril ja või vanemal sh üksikvanemal on maksevõlgnevus Viimsi Vallavalitsuse ees.

§ 4.   Õppetasu maksmise vabastus

  (1) Vanem on vabastatud õppetasu maksmisest, kui Eesti Vabariigis on kehtestatud eriolukord või esineb muu vääramatu jõud, kus õppetööd ei ole võimalik kontakt- ega distantsõppel jätkata. Õppetasust vabastamise perioodi, põhjenduse ja vabastatud õppurid kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (2) Õppetasust vabastamise summa arvutatakse proportsionaalselt toimuma pidanud õppetöö suhtes.

§ 5.   Rakendussäte

  Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määrust nr 19 „Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse maksmise kord lapsevanematele“ täiendatakse § 4 lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Käesoleva määruse alusel ei toetata Viimsi munitsipaalhuvikoolide õppetasu soodustust saavaid lapsi või noori.“

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Antoon Hubert van Rens
Vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json