Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva linna 2023. aasta eelarve kinnitamine

Narva linna 2023. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Narva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2023, 17

  Narva linna 2023. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 22.12.2022 nr 27
  RT IV, 28.12.2023, 26
  jõustumine 01.01.2023

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  20.04.2023RT IV, 28.04.2023, 2901.05.2023
  15.06.2023RT IV, 27.06.2023, 2330.06.2023
  10.11.2023RT IV, 21.11.2023, 124.11.2023

  Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktidele 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lõikele 2, § 38 lõikele 1


  Linnavolikogu määrab:

  § 1.   Kinnitada Narva linna 2023. aasta koondeelarve vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Narva linna 2023. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada Narva linna 2023.aasta finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 3.

  § 4.   Kinnitada Narva linna 2023.aasta eelarves ettenähtud toetused vastavalt lisale 4.

  § 5.   Kinnitada Narva linna 2023.aasta rahavoogude prognoos vastavalt lisale 5.

  § 6.   Lubada Linnavalitsusel sõlmida Narva linna nimel laenu ja/või võlakirjade lepingud vastavalt käesoleva määruse lisa 1 finantseerimistegevuse osas kavandatud kohustiste võtmise mahus ning volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.

  § 7.   Lubada Linnavalitsusel refinantseerida olemasolevaid võlakohustisi ning muuta võlakohustiste lepingutingimusi linnale soodsamaks. Volitada Narva linnapead allkirjastama need lepingud.

  § 8.   Lubada ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel kasutada rahastamisallikate poolt toetatud projektide sildfinantseerimiseks eelarvelisi vahendeid. Vahendite laekumisel taastada eelarvelised vahendid.

  § 9.   Lubada Linnavalitsusel riigieelarvest täiendavalt eraldatud toetuste ning muudest allikatest sihtotstarbeliste täiendavate vahendite saamisel (sh pärandvaralt sihtotstarbeliste vahendite osas) lisada need tulud ja neile vastavad kulud eelarvesse, esitades vastav ülevaade Linnavolikogule (kaks korda aastas – esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega).

  § 10.   Linna eelarve rahavoogude planeerimiseks, jälgimiseks ja reguleerimiseks on Linnavalitsusel õigus piirata eelarves planeeritud väljaminekute tegemist, teavitades sellest Linnavolikogu.

  § 11.   Lubada Linnavalitsusel kasutada 2023.a. eelarves planeeritud eelarvelisi vahendeid enne eelarveaasta sõlmitud (2023.aastasse ületulevate) lepingute finantseerimiseks, esitades Linnavolikogule andmed vahendite kasutamisest. Eelarvelisi vahendeid taastada 2023.a. eelarve muutmisel.

  § 12.   Lubada Linnavalitsusel jaotada haridusasutuste 2023.a IV. kvartali mittejaotatud vahendeid 2023.a septembri komplekteerimise andmete alusel. Linnavalitsusel on lubatud jaotada riigieelarvest eraldatavaid vahendeid kohalike teede hoiuks objektide lõikes.

  § 13.   Linnavalitsusel sildfinantseerimise katteks võetud kohustised maksta tagasi vahendite laekumise järgselt.

  § 14.   Jooksva aasta tegevuste täpsustamisel (sh sihtotstarbeliste vahendite saamisel, reservfondist vahendite eraldamisel, eelarveliste vahendite ümberpaigutamisel) lubada Linnavalitsusel täiendada vastavad jooksva aasta eelarveosad ja eelarve lisad ning esitada Linnavolikogule kaks korda aastas (esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega) täpsustatud andmed.

  § 15.   Määrus jõustub 01.01.2023.a.

  Lisa 1 Narva linna 2023. aasta koondeelarve
  [RT IV, 21.11.2023, 1 - jõust. 24.11.2023]

  Lisa 2 Narva linna 2023. aasta ametiasutuste eelarved väljaminekute osas
  [RT IV, 21.11.2023, 1 - jõust. 24.11.2023]

  Lisa 3 Narva linna 2023.aasta finantseerimistegevuse eelarve
  [RT IV, 21.11.2023, 1 - jõust. 24.11.2023]

  Lisa 4 Narva linna 2023.aasta eelarves ettenähtud toetused
  [RT IV, 21.11.2023, 1 - jõust. 24.11.2023]

  Lisa 5 Narva linna 2023.aasta rahavoogude prognoos
  [RT IV, 21.11.2023, 1 - jõust. 24.11.2023]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json