Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rakvere Linnavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2023, 21

Rakvere Linnavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 27.03.2013 nr 7
RT IV, 29.03.2013, 35
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2014RT IV, 13.11.2014, 201.01.2015
28.09.2016RT IV, 08.10.2016, 201.01.2017
22.12.2021RT IV, 29.12.2021, 12701.01.2022
19.10.2022RT IV, 25.10.2022, 528.10.2022
15.11.2023RT IV, 21.11.2023, 701.01.2024

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 36 ning Avaliku teenistuse seaduse § 63 alusel.

§ 1.   Palgajuhendi reguleerimisala ja mõisted

  (1) Rakvere Linnavalitsuse palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks teenistujatele põhipalga, muutuvpalga ja muude lisatasude maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

  (2) Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja - Rakvere Linnavalitsuse teenistujate koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud ametnik või töökohale võetud töötaja, kui käesolevas palgajuhendis pole sätestatud teisiti;
  2) põhipalk – ametniku põhipalk ja töötaja töötasu, kui käesolevas palgajuhendis pole sätestatud teisiti;
  3) palk – teenistuja põhipalk koos muutuvpalga ja muude lisatasudega;
  4) teenistusülesanded – ametijuhendis sätestatud ametniku ametiülesanded ja töötaja tööülesanded.

§ 2.   Põhipalga määramine

  (1) Ametniku põhipalk on tema ametikohale ja töötaja töötasu on tema töökohale vastava palgaastme koefitsiendi korrutamisel Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuutasu alammääraga saadav summa ümardatuna täiseurodeni ülespoole.
[RT IV, 21.11.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Ametniku põhipalk määratakse linnapea käskkirjaga.

  (3) Töötaja töötasu lepitakse kokku töölepingus. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu võidakse määrata linnapea käskkirjaga.

  (4) Linnavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse teenistusgruppidesse:
  1) nooremspetsialistid;
  2) spetsialistid;
  3) peaspetsialistid;
  4) juhid ja juhtivspetsialistid.

  (5) Igale teenistusgrupile vastab palgaastmete vahemik:
  1) nooremspetsialistid 1-6;
  2) spetsialistid – 6-12;
  3) peaspetsialistid – 9-16;
  4) juhid ja juhtivspetsialistid – 16-24.
[RT IV, 08.10.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

  (6) Linnavalitsuse teenistuskoha palgaastme määrab Rakvere linnavalitsus . Palgaastme määramise aluseks on teenistuskohtade hindamine, mille viib läbi linnapea moodustatud komisjon.

  (7) Rakvere linnavolikogu kantselei teenistujatele otsustab palgaastme, preemia, lisatasude ja muude palgajuhendis sätestatud tasude maksmise linnavolikogu esimees.

  (8) Palgaastmed ja neile vastavad koefitsendid on järgmised:

AsteKoefitsientAsteKoefitsientAsteKoefitsientAsteKoefitsient
1171,64132,28193,42
21,0681,75142,44203,55
31,2391,83152,58213,91
41,37101,93162,74224,29
51,50112,03172,89234,67
61,57122,16183,20245,29

[RT IV, 21.11.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]

  (9) Katseajal võib määrata teenistujale tema teenistuskohale vastavast põhipalgast 10% madalama põhipalga.
[RT IV, 29.12.2021, 127 - jõust. 01.01.2022]

§ 3.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalga osad on:
  1) tulemuspalk,
  2) lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest,
  3) preemia.

  (2) Tulemuspalka võib teenistujale maksta silmapaistvate tulemuste eest seatud eesmärkide saavutamisel. Tulemuslikkust hindab teenistuja vahetu juht.

  (3) Lisatasu võib teenistujale maksta täiendavate ühekordsete teenistusülesannete täitmise eest, mille täitmise kohustus ei tulene ametijuhendist või õigusaktidest. Lisatasu määratakse proportsionaalselt teenistusülesannete hulgale.

  (4) Preemiat võib teenistujale ühekordselt maksta kauaaegse laitmatu teenistuse või erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (5) Tulemuspalga, lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest ja preemia maksmiseks teeb teenistuja vahetu juht kirjaliku põhjendatud ettepaneku linnapeale, kes otsustab muutuvpalga maksmise andes sellekohase käskkirja.

  (6) Ametiasutuse heade tulemuste korral makstakse preemiat võrdsetel alustel kõikidele teenistujatele, kes on ametiasutuses teenistuses olnud vähemalt 6 kuud. Preemia maksmise otsustab linnapea andes sellekohase käskkirja.

  (7) Katseajal teenistujale preemiat ei maksta.

§ 4.   Puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest lisatasu määramine

  (1) Puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest makstakse lisatasu. Asendaja määramise vajadust hindab puuduva teenistuja vahetu juht. Asendaja määramiseks teeb vahetu juht kirjalik põhjendatud ettepanek linnapeale. Ettepanek peab sisaldama asendamise perioodi ja määratava lisatasu suurust. Kui asendajaid on rohkem kui üks, tuleb ära näidata asendajale pandud teenistusülesanded.

  (2) Puuduva teenistuja asendaja määrab ja lisatasu suuruse otsustab linnapea, andes sellekohase käskkirja.

§ 5.   Palga maksmise aeg ja viis

  (1) Palka makstakse üks kord kuus, palgaarvestuskuu viimasel tööpäeval, teenistuja poolt määratud palgakontole.

  (2) Puhkusetasu makstakse eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.

  (3) Teenistuja nõudmisel väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.
[RT IV, 13.11.2014, 2 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Tööandja arvestab ja maksab palgalt:
1) sotsiaalmaksu, millest rahastatakse ravikindlustust ning I ja II samba pensioni;
2) töötuskindlustusmakse, millest rahastatakse töötuskindlustust.
[RT IV, 25.10.2022, 5 - jõust. 28.10.2022]

  (5) Tööandja peab palgast kinni:
1) tulumaksu, millest finantseeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse valitsemistegevust;
2) töötuskindlustusmakse, millest rahastatakse töötuskindlustust;
3) kohustusliku kogumispensioni makse, millest rahastatakse II samba pensioni.
[RT IV, 25.10.2022, 5 - jõust. 28.10.2022]

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud maksude ja maksete saaja on Maksu- ja Tolliamet.
[RT IV, 25.10.2022, 5 - jõust. 28.10.2022]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. aprillil 2013. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json