HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse maksmise kord lapsevanematele

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 21.11.2023, 26

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse maksmise kord lapsevanematele
[RT IV, 20.11.2019, 3 - jõust. 23.11.2019]

Vastu võetud 12.12.2017 nr 19
RT IV, 15.12.2017, 10
jõustumine 18.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.04.2018RT IV, 17.04.2018, 1020.04.2018
18.12.2018RT IV, 29.12.2018, 1801.01.2019
12.11.2019RT IV, 20.11.2019, 323.11.2019
16.06.2020RT IV, 20.06.2020, 3023.06.2020
20.04.2021RT IV, 27.04.2021, 2830.04.2021
10.05.2022RT IV, 21.05.2022, 124.05.2022
18.04.2023RT IV, 03.05.2023, 1206.05.2023
14.11.2023RT IV, 21.11.2023, 1301.01.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne põhimõte ja kord rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavate 7–19-aastaste laste ja noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest.
[RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]

§ 2.   Põhimõisted

  (1) Huvikool käesoleva määruse tähenduses on munitsipaal- või erahuvikool, mis pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal. Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja omab koolitusluba.

  (2) Huvitegevus käesoleva määruse mõistes on süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel alus-, põhi-, gümnaasiumi-, kutse- ja ülikooliõppest ning tööst vabal ajal süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks valitud huvialal.
[RT IV, 03.05.2023, 12 - jõust. 06.05.2023]

  (21) Huvitegevuseks ei loeta vabaaja tegevusi, mille pakkumine on ette nähtud:
[RT IV, 03.05.2023, 12 - jõust. 06.05.2023]
  1) koolieelse lasteasutuse seaduses § 2;
  2) põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 24 lg 5, § 37 ja § 38.

  (22) Huvitegevuseks ei loeta noore iseseisvaid, ilma treenerita või ühekordselt juhendatud treeningplaaniga jõusaalitreeninguid.
[RT IV, 03.05.2023, 12 - jõust. 06.05.2023]

  (3) Vähekindlustatud pere käesoleva määruse tähenduses on perekond, kelle ühe kuu sissetulek esimese pereliikme kohta jääb alla kahe ja poole (2,5) kordse riikliku toimetulekupiiri. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 75% pere esimese liikme sissetuleku piirist. Perekonna sissetuleku hulka arvestatakse taotleja esindaja ja tema perekonnaliikmete netosissetulekuid ning perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust. Sissetulekute hulka ei arvata sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 2 nimetatud toetusi.
[RT IV, 03.05.2023, 12 - jõust. 06.05.2023]

  (4) Taotleja on käesoleva määruse mõistes rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elav 7–19-aastane laps (7–18-aastane) või noor (käesoleva määruse mõistes 19-aastane), kelle nimel esitab rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elav lapsevanem või eestkostja (taotleja seaduslik esindaja) Viimsi Vallavalitsuse haridusosakonnale taotlusvooru tähtajaks taotluse koos kuludokumentide koopiatega.
[RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]

  (5) Perekond ehk pere on abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud ja nende ülalpeetavad kuni 19- aastased lapsed ja noored.
[RT IV, 17.04.2018, 10 - jõust. 20.04.2018]

  (6) Paljulapseliseks pereks käesoleva määruse tähenduses loetakse perekonda, kus on vähemalt neli kuni 19.a (k.a) last või noort sh arvestatakse hooldusperes hooldatavate arvu.
[RT IV, 21.05.2022, 1 - jõust. 24.05.2022]

  (7) ) Toetusperiood on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
[RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised:
  1) huvikooli õppetasu toetus, mida makstakse huvikooli õppetasu katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole registreeritud EHIS’es, osavõtutasu katmiseks;
  3) transporditoetus raske või sügava puudega lapsele või noorele, selleks et toimetada laps või noor huvikooli või huviringi.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise tingimused

  (1) Lapse või noore ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja (taotleja seaduslik esindaja) rahvastikuregistri järgne elukoht on Viimsi vallas.
[RT IV, 17.04.2018, 10 - jõust. 20.04.2018]

  (2) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmisel peab lisaks antud määruse § 4 lg 1 tingimusele olema täidetud veel vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
  1) laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses ja kasvab vähekindlustatud peres;
[RT IV, 21.05.2022, 1 - jõust. 24.05.2022]
  2) laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses ja kasvab paljulapselises peres;
[RT IV, 17.04.2018, 10 - jõust. 20.04.2018]
  3) laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses on keskmise, raske või sügava puudega.
[RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]
  4) laps või noor, kes on kantud UA tähisega Eesti Hariduse Infosüsteemi kui Ukraina sõja eest põgenenud ja Eestis ajutise kaitse saanud elanik.
[RT IV, 03.05.2023, 12 - jõust. 06.05.2023]

  (3) Toetust ei eraldata, kui taotlejal või taotleja seaduslikul esindajal on maksevõlg või võlgnevus Viimsi vallale.
[RT IV, 20.11.2019, 3 - jõust. 23.11.2019]

  (4) Käesoleva määruse alusel ei toetata laste ja noorte laagrites ning treeninglaagrites osalemist.
[RT IV, 03.05.2023, 12 - jõust. 06.05.2023]

  (5) Käesoleva määruse alusel ei toetata Viimsi munitsipaalhuvikoolide õppetasu soodustust saavaid lapsi või noori.
[RT IV, 21.11.2023, 13 - jõust. 01.01.2024]

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määrad

  (1) Huvikooli õppetasu ja huvitegevuse ringitasu toetust makstakse kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 250 eurot õppuri kohta kalendriaastas.
[RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]

  (2) Transporditoetust raske või sügava puudega lapsele või noorele makstakse kuni 75% transpordikulust, kuid mitte rohkem kui 200 eurot lapse või noore kohta aastas.

§ 6.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab lapse ja noore seaduslik esindaja või täisealiseks saanud noor vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas taotluse.
[RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]

  (2) Taotluses on märgitud järgmised andmed:
  1) lapse või noore andmed;
  2) lapse puhul tema seadusliku esindaja andmed:
  3) huvikooli andmed või huvitegevust pakkuva organisatsiooni andmed;
  4) huviharidus või huvitegevus milles laps või noor osaleb;
  5) õppetasu või osavõtutasu suurus ühes kuus.

  (3) Taotlus peab olema allkirjastatud.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1)
[kehtetu - RT IV, 03.05.2023, 12 - jõust. 06.05.2023]
  2) keskmise, raske või sügava puudeastme tõestamiseks sotsiaalkindlustusameti tõend (juhul kui toetust taotletakse lapse eest, kes on keskmise, raske või sügava puudega;.
[RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]
  3) vähekindlustatud perede puhul perekonna kõigi liikmete netosissetulekut tõendav filtreerimata pangakonto väljavõte.
[RT IV, 29.12.2018, 18 - jõust. 01.01.2019]
  4) huviringi osalustasu maksmist tõendav dokument (arve, maksekorraldus või pangakonto väljavõte).
[RT IV, 20.11.2019, 3 - jõust. 23.11.2019]

  (5) Taotluse koos jooksva aasta kuludokumentide ning tõenditega saab esitada kaks korda aastas hiljemalt 10. maiks või 10. septembriks või kogu eelnenud kalendriaasta eest 10. jaanuariks.
[RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]

  (6) Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus määratakse või keeldutakse selle määramisest Viimsi Vallavalitsuse vastutava valdkonna osakonna juhataja otsusega 15 tööpäeva jooksul arvates taotlusvooru lõppemise tähtajale järgnevast päevast.
[RT IV, 20.11.2019, 3 - jõust. 23.11.2019]

§ 7.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida lapse või noore osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (2) Käesoleva määruse sätete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]

  (11) [Kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 27.04.2021, 28 - jõust. 30.04.2021]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json