Teksti suurus:

Kuusalu Vallavalitsuse 02.06.2011 määruse nr 15 „Kolga Lasteaia põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2012, 3

Kuusalu Vallavalitsuse 02.06.2011 määruse nr 15 „Kolga Lasteaia põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 06.12.2012 nr 11

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvi 7, koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 6 lõike 5, § 7 lõike 3, § 9 lõike 3 ja § 16 lõike 4, Kuusalu Vallavolikogu 22. detsembri 2012 määruse nr 30 „Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord” ning haridus- ja teadusministri 31. augusti 2011 määruse nr 44 „Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord” § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kuusalu Vallavalitsuse 02.06.2011 määruses nr 15 "Kolga Lasteaia põhimääruse kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:

  (1) Paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja lisatakse juurde punkt 3 „Vajadusel sobitusrühm(ad)”.

  (2) Paragrahvi 2 lõiget 2 muudetakse ja lisatakse juurde punkt 3:„ Sobitusrühmades on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta”.

  (3) Paragrahvi 3 lõiget 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:„Lasteaia õppeaasta tegevuse kavandamiseks koostab direktor arengukavast ja õppekavast lähtuva tegevuskava, mille kinnitab enne õppeaasta algust”.

§ 2.   Määrus jõustub 12. detsembril 2012.

Urmas Kirtsi
vallavanem

Maire Link
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json