HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2012, 49

Üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 13.10.2010 nr 13
jõustumine 01.11.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.12.201225.12.2012

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 73 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 
[ - jõust. 25.12.2012]

§ 1.   Kooli hoolekogu mõiste

  (1) Üldhariduskooli (edaspidi kooli) hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest“, kooli põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine 
[ - jõust. 25.12.2012]

§ 2.   Hoolekogu koosseis

  Kooli hoolekogu koosseis on sätestatud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“.

§ 3.   Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor (edaspidi direktor).

§ 4.   Kooli pidaja esindaja määramine

  Linnavolikogu määrab hoolekogusse kooli pidaja esindaja oma liikmete hulgast.

§ 5.   Õpetajate esindaja valimine

  (1) Õpetajate esindajate valimine toimub õppenõukogu koosolekul.

  (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

  (3) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

  (4) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpetajate esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaadid.

§ 6.   Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

  (1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub vanemate koosolekul, mille kutsub kokku direktor.

  (2) Direktor avaldab vanemate koosoleku kohta teate vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist eKooli kaudu ja kooli veebilehel. Klassijuhatajad teavitavad vanemaid koosoleku toimumisest õpilaste kaudu. Teatesse märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

  (3) Vanemate koosolekut juhatab direktor.

  (4) Vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kooli õpilaste vanemad, eestkostjad või hooldajad (edaspidi vanemad). Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimisel hoolekokku võivad hääletamisest hääleõigusega osa võtta ka vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (5) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate koosolekul.

  (6) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad vanemad, vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

  (7) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

  (8) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaadid.

  (9) Vanemate koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 7.   Õpilaste esindaja valimine

  (1) Õpilaste esindaja valimine toimub õpilasesinduse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasesinduse juht.

  (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

  (3) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

  (4) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpilaste esindajaks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaat.

  (5) Õpilasesinduse koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 8.   Hoolekogu moodustamine ja liikmete kinnitamine

  (1) Direktor esitab linnavalitsusele hoolekogu moodustamiseks ja liikmete kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

  (2) Linnavalitsus moodustab kooli hoolekogu ning kinnitab liikmed direktori poolt esitatud taotluse ning linnavolikogu otsuse alusel.

§ 9.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Kooli pidaja esindaja volitus kestab volikogu poolt uue liikme nimetamiseni, kuid mitte kauem, kui tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni.

  (2) Vanemate esindaja volitus kestab kuni liikme lapse koolist väljaarvamiseni.

  (3) Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate volitused lõppevad uute esindajate kinnitamisel.

  (4) Õpilaste esindaja volitus kestab kuni õpilase koolist väljaarvamiseni.

  (5) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

  (6) Hoolekogu koosseisu muutmine toimub analoogselt selle moodustamisega.

3. peatükk Hoolekogu töökord 
[ - jõust. 25.12.2012]

§ 10.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu (temaatika);
  3) ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 11.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, direktori või linnavalitsuse ettepanekul.

  (3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (6) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (7) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

  (8) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, linnavalitsuse ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

  (9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (10) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
  4) protokollija ees- ja perekonnanimi;
  5) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  6) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
  7) kinnitatud päevakord;
  8) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  9) vastuvõetud otsused;
  10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.

  (11) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

§ 12.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor.

  (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused avalikustatakse kooli veebilehel.

§ 13.   Otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega linnavalitsuse või kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole.

§ 14.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli vanemate koosolekule heakskiitmiseks. Aruanne esitatakse hiljemalt järgmise õppeaasta 1. novembriks linnavalitsusele tutvumiseks .

  (2) Aruanne peab kajastama õppeaasta jooksul tehtud töid ja plaane uueks õppeaastaks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2010.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json