Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Võru linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2012, 52

Võru linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 20.02.2008 nr 73
jõustumine 01.03.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.12.201225.12.2012

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 3 p 1, "Jäätmeseaduse" § 711 lg 1, "Avaliku teabe seadus" § 435 lg 1 ja Võru Linnavolikogu 12. septembri 2007. a määruse nr 58 "Võru linna jäätmevaldajate registri asutamine" § 5 alusel.
[ - jõust. 25.12.2012]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võru linna jäätmevaldajate register (edaspidi register) on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärk on:
  1) arvestuse pidamine korraldatud jäätmeveoga liitunud füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta;
  2) arvestuse pidamine korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta;
  3) arvestuse pidamine jäätmemahutite ja jäätmevoogude kohta;
  4) Võru Linnavalitsuse varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmemajanduse üle järelevalve teostamiseks;

  (2) Registri ametlik nimi on Võru linna jäätmevaldajate register.

  (3) Registri asutab, tema pidamise põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Võru Linnavolikogu (edaspidi volikogu).

  (4) Põhimäärus sätestab andmete koosseisu ja kasutusele võtmise, andmete töötlemise, andmetele juurdepääsu ja registri pidamise üle järelvalve teostamise ning tema likvideerimise korra.

§ 2.   Registri ülesehitus ja pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Register on piiratud kasutusega register, seda peetakse elektrooniliselt ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ning tema andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust. Andmefailid on digitaalsel andmekandjal, kuhu sisestatakse kõik registrisse kantavad andmed.

  (2) Registri vastutav töötleja on Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (3) Registri volitatud töötleja on linnavalitsuse linnamajanduse osakond. Volitatud töötleja korraldab registri pidamist, töötleb, sisestab ja väljastab andmeid, rakendab meetmeid turvalisuse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks.
[ - jõust. 25.12.2012]

  (4) Jäätmevaldajana kantakse registrisse korteriühistu, selle puudumisel aga kinnisasja või krundi omanik, millel asub suvila, garaaž, elu- või äriruum.

§ 3.   Registrisse kantavad andmed ja nende õiguslik režiim

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) registrikood või isikukood;
  3) kontaktandmed (aadress, telefon);
  4) esindaja nimi;
  5) esindaja kontaktandmed (aadress, telefon).

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht) kohta järgmised andmed:
  1) registrinumber;
  2) asukoht või aadress;
  3) tüüp;
  4) andmed jäätmemahutite kohta.

  (3) Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

§ 4.   Registriandmete andmine

  (1) Registriandmete andja on jäätmevedaja.

  (2) Jäätmevedaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (3) Jäätmevedaja on kohustatud teatama registri volitatud töötlejale registriandmetes toimunud muudatustest ainuõigust omava jäätmevedajaga sõlmitud linna ja vedaja vahelises lepingus sätestatud tähtajal.

  (4) Registrikande muudatuse aluseks on jäätmevedaja või jäätmevaldaja poolt esitatud andmed või linnavalitsuse põhjendatud teave.

  (5) Registriandmed kantakse registrisse viie päeva jooksul alates andmete laekumisest.

§ 5.   Registriandmete väljastamine

  (1) Registrist andmete saamiseks esitatakse linnavalitsusele kirjalik taotlus, kuhu on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (2) Soovitud andmed väljastatakse põhjendatud taotluse alusel viie tööpäeva jooksul arvates teabenõude esitamisest. Andmed väljastatakse registrist teisaldatavale andmekandjale digitaalselt, e-posti teel või paberkandjal.

  (3) Registrist või registri kohta ei väljastata andmeid, mille väljastamine on vastavalt seadusele keelatud ja registri tehnilise töötlemise kohta kogutud andmeid.

§ 6.   Andmetele juurdepääsu sulgemise tingimused ja kord

  (1) Muudatuste ja paranduste sisseviimine registrisse on kaitstud kasutajate autoriseerimisega. Muudatusi saavad sisse viia ainult selleks volitatud töötlejad.

  (2) Turvakoopia tegemine registrist lahendatakse serveri turvakoopia vahenditega.

  (3) Registrist tehakse arhiivikoopia üks kord aastas 01. jaanuari seisuga.

§ 7.   Registri pidamise üle järelvalve teostamine

  (1) Järelvalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab riiklik järelvalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud likvideerima puudused järelevalvet teostanud isiku määratud tähtajaks.

§ 8.   Registri pidamise finantseerimine

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Võru linna eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

§ 9.   Ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimise kord

  Ebaõigete andmete avastamisel registris on volitatud töötleja kohustatud viivitamatult tegema järelepärimise andmete esitajale, kes on kohustatud seitsme tööpäeva jooksul esitama õiged andmed ja vajadusel andmeid tõendavad dokumendid.

§ 10.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab volikogu.

  (2) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmine toimub volitatud töötleja poolt linnavalitsuse vastutusel.

  (4) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.03.2008.

/otsingu_soovitused.json