Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksust vabastamise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2012, 57

Maamaksust vabastamise kord

Vastu võetud 20.09.2006 nr 28
jõustumine 01.12.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.201001.01.2011
12.12.201201.01.2013

Määrus kehtestatakse "Maamaksuseadus" § 11 lg 6 alusel.
[ - jõust. 01.01.2013]

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib maamaksu vabastuse andmist õigusvastaselt represseeritud isikule või okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseerituga võrdsustatud isikule, kelle kasutuses on elamumaa sihtotstarbega maad Võru linnas.
[ - jõust. 01.01.2013]

§ 2.   Maksuvabastust saavad isikud

  Maksuvabastust saavad:
  1) Kehtetu - jõust. 01.01.2013
  2) Õigusvastaselt represseeritud isik või okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseerituga võrdsustatud isik tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa tema kasutuses olevalt maalt maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

§ 3.   Maksuvabastuse suurus

  (1) Kehtetu - jõust. 01.01.2013

  (2) Isikud, kes kuuluvad käesoleva määruse § 2 punkt 2 nimetatud isikute ringi, vabastatakse tema kasutuses oleva elamumaa maamaksust kogu ulatuses.

§ 4.   Maksuvabastuse taotlemine

  (1) Kirjalik avaldus maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada linnavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks. Nimetatud kuupäevast hiljem esitatud taotluste alusel arvestatakse maksuvabastust alates järgnevast aastast.

  (2) Isikud, kes on esitanud taotluse maksuvabastuse saamiseks maksustamisaastale eelnevatel aastatel, ei pea maksuvabastuse saamiseks esitama täiendavat taotlust.

  (3) Kirjalik avaldus maksuvabastuse taotlemiseks peab sisaldama:
  1) taotleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja alalise elukoha aadressi;
  2) represseeritu tunnistuse numbrit;
[ - jõust. 01.01.2013]
  3) maksustatava krundi aadressi;
  4) kinnitust täiendava sissetuleku ja rendi- või üüritulude puudumisest.

§ 5.   Maksuvabastuse määramine

  (1) Esitatud avaldus registreeritakse ja linnavalitsuse poolt määratud ametiisik kontrollib avalduses toodud andmeid ning esitab linnavalitsuse istungile hiljemalt maksustamisaasta 20. jaanuariks korralduse eelnõu maksuvabastuse rakendamise kohta.

  (2) Linnavalitsuse korralduses näidatakse ära järgmised andmed:
  1) maksuvabastuse andmise õiguslik alus;
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  3) represseeritu tunnistuse number;
[ - jõust. 01.01.2013]
  4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
  5) maksuvabastuse suurus.

  (3) Linnavalitsuse korraldus maamaksust vabastamise kohta saadetakse vabastuse taotlejale 10 päeva jooksul pärast selle vastuvõtmist.

§ 6.   Taotleja kohustused

  (1) Taotleja on kohustatud linnavalitsusele teatama kirjalikult ühe kuu jooksul pärast rendi- või üürilepingu sõlmimist rendi- või üüritulu saamisest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kirjaliku teate saamisel esitab linnavalitsuse poolt määratud ametiisik paranduse Maksu- ja Tolliametile.
[ - jõust. 01.01.2011]

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 01. detsembril 2006.

/otsingu_soovitused.json