Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Laeva Rahvaraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2012, 89

Laeva Rahvaraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 29.06.2010 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Laeva Rahvaraamatukogu (edaspidi ”raamatukogu”) on Laeva Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Laeva Rahvaraamatukogu, ametlik nimetus inglise keeles on Laeva Library ja asukoht ning postiaadress: Väänikvere tee 8, Laeva küla, Laeva vald, 60608 Tartu maakond

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Rahvaraamatukogu seadusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, muudes õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse vallavolikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

  (5) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on kõik Laeva valla külad.

  (6) Raamatukogul on oma tempel raamatute märgistamiseks.

§ 2.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (2) Raamatukogu ülesanded on:
  1) valla elanike raamatukogualane teenindamine;
  2) kogude komplekteerimine ja raamatukogulik töötlemine, elektronkataloogi koostamine;
  3) teatme-bibliograafilise töö korraldamine, kodulookirjanduse andmebaasi pidamine;
  4) kirjandust tutvustavate ürituste korraldamine;
  5) avaliku Internetipunkti töö korraldamine;
  6) raamatukogu töö arvestuse, aruandluse ja analüüsi korraldamine, statistiliste aruannete esitamine, arhiivi korraldamine;
  7) koostöö arendamine teiste raamatukogudega.

§ 3.   Raamatukogu poolt osutatavad teenused

  (1) Põhiteenus on lugejatele vajalike teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus. Ning avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine. Põhiteenused on tasuta.

  (2) Raamatukogu poolt osutatavad eriteenused (kopeerimine, paljundamine, andmebaaside kasutamine) võivad olla tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu kinnitab vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu kogu komplekteeritakse ja teavikud töödeldakse maakonnaraamatukogus vastavalt maakonnaraamatukogu ja vallavalitsuse vahelisele lepingule.

  (4) Teavikute arvestust peetakse elektronkataloogis.

§ 4.   Raamatukogu õigused ja kohustused

  (1) Raamatukogul on ülesannete täitmiseks järgmised õigused:
  1) sihtotstarbeliselt kasutada Laeva valla poolt temale üleantud vara;
  2) korraldada tasulisi üritusi, seminare ja kursusi;
  3) võtta vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt ja muudest allikatest;
  4) osaleda raamatukogualaste organisatsioonide ja liitude tegevuses;
  5) saada vajalikku teavet ja andmeid valla asutustelt;
  6) teostada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

  (2) Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised kohustused:
  1) kogu komplekteerimine, raamatukogulik töötlemine ja kataloogi koostamine;
  2) lugejateeninduse korraldamine;
  3) kultuuripärandi, kunsti ja teadussaavutuste tutvustamine ja teadvustamine;
  4) koduloolise kirjanduse kogumine ja säilitamine ning andmebaasi pidamine;
  5) erialane nõustamine ja kasutajakoolituse korraldamine;
  6) raamatukogudevahelise laenutuse korraldamine;
  7) teatme- ja teabeteeninduse korraldamine;
  8) töö arvestuse, aruandluse ja analüüsi korraldamine;
  9) kirjandusürituste, näituste ja muude põhitegevusega seotud ürituste korraldamine;
  10) muude põhitegevusest tulenevate ülesannete täitmine;
  11) kogude koostise kujundamine kooskõlastatult teiste raamatukogudega;
  12) elektrooniliste teenuste osutamine (avalik elektronkataloog, raamatukogu veebileht ja elektrooniliste teavikute kogu).

§ 5.   Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor, kes vastab rahvaraamatukogu seaduses kehtestatud haridus- ja kutsenõuetele.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

  (3) Konkursi võitnud isikuga sõlmib vallavanem tähtajatu töölepingu. Töölepingu lahutamatu osa on ametijuhend.

  (4) Vallavalitsus moodustab raamatukogu teeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks raamatukogu nõukogu.

  (5) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus.

§ 6.   Direktor

  (1) Direktor vastutab raamatukogu tegevuse, arengu ja vara eest; tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise.

  (2) Direktor kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd raamatukogu nõukogu ja vallavalitsusega.

  (3) Direktor:
  1) korraldab lugejateenindust, st tagab igakülgse abi lugejale vajalike teavikute leidmiseks;
  2) korraldab üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu avalikule teabele;
  3) tagab kultuuriministri poolt kinnitatud raamatukogu töökorralduse juhendi täitmise;
  4) tagab teeninduse korralduse, lugejate õiguste, kohustuste ja vastutuse ning Avaliku Internetipunkti kasutamise eeskirja täitmise;
  5) juhib raamatukogu tegevust ja korraldab raamatukogu pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  6) vastutab raamatukogu tegevust korraldavate õigusaktide ja raamatukogu eelarve sihipärase ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru vallavalitsusele;
  7) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
  8) teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja taotleb selleks vajalikke vahendeid;
  9) järgib raamatukogutöö ühtseid põhimõtteid, korraldab töö arvestust ja aruandlust;
  10) koostab raamatukogu eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele;
  11) kinnitab töötajate tööjuhendid;
  12) kasutab raamatukogu valduses olevat vallavara ja vahendeid kooskõlas vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise eeskirjaga ja teiste õigusaktidega;
  13) esindab raamatukogu ja annab volitusi raamatukogu esindamiseks;
  14) töötab välja raamatukogu arengusuunad ja rakendab abinõusid raamatukogu majandusliku ja tehnilise baasi arenguks;
  15) annab seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste ja Laeva valla õigusaktide alusel raamatukogu töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju;
  16) vastutab raamatukogus tuleohutuse üldnõuete ja töökaitsenõuete täitmise eest;
  17) vastutab raamatukogu asjaajamise eest;
  18) täidab muid raamatukogu juhtimisega seonduvaid ülesandeid.

§ 7.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Laeva vallavalitsus kinnitab 5-liikmelise raamatukogu nõukogu koosseisu neljaks aastaks. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

  (2) Nõukogu koosseisu kuuluvad vallavalitsuse esindaja, vallavolikogu esindaja ja lugejate esindajad.

  (3) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevusega ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine.

  (4) Nõukogu ülesanded on:
  1) raamatukogu eelarveprojekti läbivaatamine ja hinnangu andmine;
  2) raamatukogu tööplaani ja –aruande läbivaatamine ning hinnangu andmine;
  3) direktori koostatud ja vallavalitsusele või vallavolikogule esitatavate raamatukogu puudutavate eelnõude läbivaatamine ja heakskiitmine;
  4) raamatukoguteeninduse kohta ettepanekute tegemine;
  5) raamatukogu arengusuundade läbivaatamine;
  6) ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja vallavolikogule raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja finantseerimiseks täiendavate vahendite leidmisele ja taotlemisele kaasaaitamine;
  7) mittevajalike teavikute ja inventari kustutusaktide kinnitamine;
  8) raamatukogu poolt osutatavate eriteenuste hindade läbivaatamine enne vallavalitsuse poolset kinnitamist.

  (5) Nõukogu õigused on:
  1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
  2) nõuda direktorilt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta;
  3) kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (6) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku esimees. Nõukogu kokkukutsumiseks võib ettepaneku teha ka raamatukogu direktor või vallavalitsus.

  (7) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

  (8) Koosoleku toimumisest informeeritakse kõiki nõukogu liikmeid vähemalt viis päeva ette.

  (9) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.

  (10) Otsused tehakse poolthäälteenamusega.

  (11) Nõukogu koosoleku käik protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija. Protokoll peab olema vormistatud 7 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

  (12) Protokolli koopia esitatakse vallavalitsusele. Protokolli originaali säilitamise tagab raamatukogu direktor.

§ 8.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara Laeva vallavara valitsemise korras sätestatud korras ning tagab selle säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse Laeva valla eelarvest, riigieelarvest antavatest toetustest,

  (3) Raamatukogul on õigus teavikuid ja inventari kustutusaktiga maha kanda, kui need on kulunud või moraalselt vananenud. Kustutusakti kinnitamise korra kehtestab Laeva Vallavalitsus kooskõlas vabariigi ja valla õigusaktidega.

  (4) Raamatukogul on õigus osta põhiülesannete täitmiseks vajalikke raamatuid, materjale, seadmeid ja vahendeid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt. Raamatukogule mittevajalikke teavikuid võib tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 9.   Kontroll, järelvalve ja aruandlus

  (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu peab arvestust kogude suuruse, koostise ja rahalise väärtuse ning nendes tehtud muudatuste kohta raamatukogu elektroonilises andmebaasis. Arvestuse alusel kontrollitakse varade olemasolu, koostatakse statistikaaruandeid ja analüüsitakse töötulemusi.

  (3) Raamatukogu elektroonilises andmebaasis peetakse teavikute hulgiarvestust arvuliselt, laadiliselt ja rahaliselt, lisandunud ja kustutatud teavikute ning kogude hetkeseisu üle.

  (4) Raamatukogu peab arvestust lugejate kaotatud ja asendatud või rahas tasutud teavikute üle. Vastavad parandused tehakse elektronkataloogis. Koostatakse kustutus- ja vastuvõtuakt.

  (5) Raamatukogu esitab maakonnaraamatukogule raamatukogu statistilise ja sisulise töö aruande.

  (6) Vallavalitsus esitab Kultuuriministeeriumile aruande raamatukogule riigieelarvest eraldatud summa kasutamise kohta hiljemalt iga aasta 20. jaanuariks.

§ 10.   Kogud, teenindus, lugeja

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Raamatukogu töötajad on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 11.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu ümberkorraldusest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 5. juulil 2010. a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 16. detsembri 1999 a. määrus nr 5 „Laeva rahvaraamatukogu põhimääruse kinnitamine”.

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json