HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2012, 95

Huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 13.12.2012 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punktide 1 ja 2 ning paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse huvikoolides õppivatele õppuritele valla eelarvest makstava toetuse saamiseks esitatavad nõuded, need kulud, mille hüvitamiseks toetust antakse, taotluse läbivaatamise ning toetuse määramise kord.

 (2) Huvikool käesoleva määruse tähenduses on huvikool, milline on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, ning mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal.

§ 2.  Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

 (1) Toetust võivad taotleda Viru-Nigula valla elanike registrisse kantud ja Eesti Hariduse infosüsteemis registreeritud huvikoolides (muusika- ja kunstikoolid, spordikoolid) õppivad kuni 19 aasta vanused õppurid.

 (2) Käesoleva määruse alusel ja tingimustel võib toetust taotleda ka õpilase spordiklubi liikmemaksu tasumiseks.

 (3) Toetuse taotleja perekonnal ei tohi olla toetuse taotlemise ajal võlgnevusi Viru-Nigula valla ees.

§ 3.  Toetus ja toetuse määr

 (1) Toetus käesoleva korra mõistes on valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid.

 (2) Toetust antakse huvikooli õpilaskoha maksumuse hüvitamiseks, alljärgnevalt:
 1) esimesel, teisel ja kolmandal õppeaastal kuni 50% õpilaskoha maksumusest õppeaasta jooksul;
 2) alates neljandast õppeaastast kuni huvikooli lõpetamiseni kuni 75% õpilaskoha maksumusest õppeaasta jooksul.

 (3) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsustab Viru-Nigula Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

 (4) Toetuse määramisest keeldumise aluseks võib olla ka eelaarvevahendite puudumine.

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, eestkostja, hooldaja või õpilane alates 16-ndast eluaastast vallavalitsusele vormikohase taotluse ja kuludokumendid (kooliteenuse maksumuse tasumist tõendavad dokumendid).

 (2) Taotluses märgitakse andmed taotleja ja huvikooli kohta ning kooliteenuse maksumus.

 (3) Vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.

§ 5.  Taotluse läbivaatamine ja toetuse eraldamine

 (1) Vallavalitsuse pädev ametiisik kontrollib viie tööpäeva jooksul esitatud taotluse ja dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste esinemisel teatab ametiisik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui kümme tööpäeva.

 (2) Määratud toetus kantakse igakuuliselt esitatud arvete alusel huvikooli arvelduskontole.

§ 6.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet toetuste maksmise ja kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

 (2) Huvikoolist lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt informeerima vallavalitsust.

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda huvihariduse toetus tagasi kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.

 (4) Juhul kui huvihariduse toetuse saaja keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul toetuse tagasimaksmisest, võib vallavalitsus teha isikule ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2013.a.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raivo Heinmets
volikogu esimees