Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2013, 8

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 17.12.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lg 1 punktide 11, 13, 14 ja 15 ning § 15 lg 2 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Haljala vallas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitama teavitama vallavolikogu esimeest või vallavanemat talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
  1) vallavolikogu liige;
  2) vallavalitsuse liige.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab vallasekretär.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse astumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31.maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.   Registrile alusandmete esitamine

  Alusandmed deklarantide kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile vallasekretär.

§ 5.   Deklaratsioonide kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
  1) vallavolikogu esimees – juhib komisjoni tööd;
  2) vallavanem;
  3) vallasekretär.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 kuni 3 nimetatud isikutel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (4) Deklaratsiooni kontrollival komisjoni liikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajaliku ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige viivitamatult vallavolikogu esimeest. Vallavolikogu esimees edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.   Vallavanema ülesanded

  (1) Vallavanem tagab:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

  (2) Vallavanem tagab arvestuse pidamise vallavalitsuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse (ATS) § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli ATS § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning ATS § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

  (3) Iga aasta 30. septembriks esitab vallavanem volikogu esimehele ülevaate käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustuste täitmise kohta.

§ 7.   Volikogu esimehe ülesanded

  (1) Volikogu esimees tagab:
  1) volikogu liikmete korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et volikogu liige ei oleks kohustatud tegema otsust iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

  (2) Iga aasta 30.septembriks esitab volikogu esimees ülevaate volikogule käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmise kohta.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 16.oktoobri 2001 määrus nr 32 „Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine ja ametiisikute deklaratsioonide avalikustamine“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Punane
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json