Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2013, 37

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise maksmise kord

09.01.2014 10:20
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus vastuvõtmise andmetes vastavalt Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Märjamaa Vallavalitsuse taotlust 07.01.2014 nr 1-7.1/21

Vastu võetud 17.12.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 ning Vabariigi Valitsuse 14.juuli 2006 määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“ alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kord reguleerib Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmetele volikogu istungist ning volikogu komisjonide, s.h eestseisuse (edaspidi komisjoni), tööst osavõtu eest makstava tasu suurust ja korda ning hüvitise määramist volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest.

 (2) Komisjoni tööst osavõtul tasu määramisel on volikogu liikmega võrdsustatud need komisjoni liikmed, kes ei ole volikogu liikmed.

 (3) Istungi ja komisjoni tööst osavõtu tasu ei saa volikogu esimees ega vallavalitsuse teenistujad.

§ 2.  Volikogu esimehe tasu

  Volikogu esimehele makstakse volikogu esimehe kohustuste täitmise eest tasu vastavalt volikogu otsusele.

§ 3.  Volikogu liikme tasu

  Volikogu liikmele (välja arvatud volikogu esimees) makstakse tasu 30 eurot volikogu istungist osavõtu eest.

§ 4.  Volikogu komisjoni esimehe tasu

  Komisjoni esimehele makstakse tasu 30 eurot komisjoni koosoleku ettevalmistamise, korraldamise ja osavõtu eest.

§ 5.  Volikogu komisjoni liikme tasu

 (1) Komisjoni liikmele makstakse tasu 20 eurot komisjoni koosolekust osavõtu eest.

 (2) Komisjoni liikmele, kes täidab komisjoni esimehe korraldusel komisjoni töö eesmärkidega seotud ülesandeid väljaspool komisjoni koosolekut, makstakse tasu 5 eurot/tunnis. Tunnitasu arvestamisel ümardatakse tunnid 0,5 tunni täpsusega.

 (3) Väljaspool komisjoni koosolekut ülesannete täitmiseks ei loeta tavapärast koosolekuks ettevalmistamist, s.h koosolekuks saadetud materjalide läbitöötamist.

§ 6.  Tasu arvestus ja maksmine

 (1) Tasu maksmise aluseks on osavõtt istungist või komisjoni koosolekust. Istungitest ja komisjoni koosolekutest osavõtu arvestust peab volikogu sekretär.

 (2) Paragrahv 5 lõikes 2 nimetatud tunnitasu maksmiseks esitab komisjoni esimees volikogu sekretärile kirjaliku esildise märkides selles ära töö teostanud komisjoni liikme nime, teostatud tööd, tööde teostamise aja ja hüvitamisele kuuluvate tundide arvu.

 (3) Volikogu esimees esitab andmed volikogu liikmete istungitest, komisjoni liikmete komisjoni koosolekutest osavõtu ja komisjoni liikmete väljaspool koosolekut tehtud tööde kohta vallavalitsuse rahandusosakonnale kord kvartalis kvartali viimase kuu 25.-ndaks kuupäevaks.

 (4) Tasu makstakse välja arvestuskvartalile järgneva kuu esimesel tööpäeval.

 (5) Volikogu esimehele makstakse paragrahvis 2 nimetatud tasu välja üks kord kuus arvestuskuule järgneva kuu esimesel tööpäeval.

§ 7.  Sõiduauto kasutamise hüvitis

 (1) Isikliku sõiduauto kasutamise kulud seoses volikogu ülesannete täitmisega hüvitatakse volikogu liikmetele avalduse alusel 0,3 eurot ühe ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kalendrikuus.

 (2) Avalduses peab olema näidatud sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi, sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed, sõiduauto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral, ametisõidul läbitud kilometraaž, sõidu kuupäev ning sõidu eesmärk.

§ 8.  Hüvitise maksmine

 (1) Hüvitist makstakse vaid nende ülesannete täitmise eest, mida on volikogu liikmele teinud ülesandeks volikogu või volikogu esimees.

 (2) Hüvituse maksmise otsustab volikogu esimees.

 (3) Hüvituse maksmine vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

 (4) Hüvitust ei maksta istungitel osalemisega seotud kulutuste eest.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 17.10.2006 määrus nr 36 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise kord“

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. detsembrist 2013.

 (3) Määrust jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json