Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Elva Linnavalitsuse sotsiaalhoolekandekomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Elva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2013, 39

Elva Linnavalitsuse sotsiaalhoolekandekomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 16.12.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 33 lg 1; Elva linna põhimääruse § 39 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Elva Linnavalitsuse juurde moodustatud sotsiaalhoolekandekomisjon (edaspidi komisjon) on nõuandev komisjon sotsiaalhoolekande küsimuste lahendamiseks.

  (2) Komisjon moodustatakse ja tema tegevus lõpetatakse Elva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) korraldusega.

  (3) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja muudab linnavalitsus.

  (4) Komisjoni tegevusega kaasnevad kulud kaetakse linna eelarvest.

  (5) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Elva linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded


Komisjoni ülesandeks on:


1) sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste saamiseks esitatud avalduste ja taotluste läbivaatamine ning linnavalitsusele ettepanekute tegemine asjakohaseks lahendamiseks;


2) linnavalitsusele ettepanekute tegemine sotsiaalhoolekandealaste probleemide lahendamiseks.

§ 3.   Komisjoni õigused


Komisjonil on õigus:


1) nõuda ülesannete täitmiseks vajalikku teavet linnavalitsuselt ja linnavalitsuse hallatavatelt asutustelt;


2) linnavalitsuse kaudu teha järelepärimisi asutuste, organisatsioonide jms institutsioonide poole;


3) kaasata oma töösse eksperte ja spetsialiste;


4) teha linnavalitsusele ettepanekuid sotsiaalhoolekandealaste õigusaktide algatamiseks või muutmiseks.

§ 4.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus. Komisjoni esimees nimetatakse linnavalitsuse liikmete hulgast, korralduses nimetatakse ära ka komisjoni sekretär.

  (2) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni kokkukutsumise otsustab ja päevakorra kinnitab komisjoni esimees. Komisjoni esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid esimehe poolt määratud komisjoni liige. Sekretäri äraolekul täitab ülesandeid
komisjoni esimehe poolt määratud komisjoni liige.

  (3) Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või tema poolt määratud esimehe asendaja.

  (5) Komisjoni koosolekud on kinnised kui komisjon ei otsusta teisiti.

  (6) Komisjoni otsused võetakse vastu kohal viibivate komisjoni liikmete poolthäälte enamusega. Igal komisjoni liikmel on üks hääl.

  (7) Komisjoni töö põhimõtteks on erapooletus ja konfidentsiaalsus.

  (8) Komisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg, koht, komisjoni liikmete ja kutsutute nimed, arutusel olnud küsimused, vastu võetud otsused, hääletamistulemused ning eriarvamused. Protokollile
kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.

  (9) Komisjoni koosoleku protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul. Komisjoni dokumendid säilitatakse vastavalt linnavalitsuses kehtivale asjaajamiskorrale.

§ 5.   Rakendussätted


Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Toomas Järveoja
Linnapea

Maia Kukk
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json