Transport ja liiklusSadamad

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Leppneeme - Kelnase parvlaevaliini piletihindade kehtestamine

Leppneeme - Kelnase parvlaevaliini piletihindade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2013, 41

Leppneeme - Kelnase parvlaevaliini piletihindade kehtestamine

Vastu võetud 20.12.2013 nr 24

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 1, "Ühistranspordiseaduse" § 5 lõike 1 punkti 9 ning Viimsi Vallavolikogu 9. oktoobri 2007. a otsuse nr 88 "Ühistranspordiseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine avaliku laevaliiniveo korraldamiseks Viimsi valla haldusalas olevate saartega" alusel:

§ 1.   Piletihinnad

  Kehtestada alates 1. jaanuarist 2014. a Leppneeme - Kelnase parvlaevaliini piletihinnad vastavalt Lisale 1.

§ 2.   Sõidusoodustused ja -tingimused

  (1) Tasuta sõidu õigus on:
  1) eelkooliealisel lapsel;
  2) puudega lapsel, sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal.
  3) väljaspool Prangli saart üld-, kutse- ja huvialahariduskoolides õppival õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Prangli saar, õppeperioodi jooksul;
  4) pensionäridel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Prangli saar.

  (2) Sooduspiletiga sõidu õigus on:
  1) sügava puudega isiku saatjal ja puudega lapse saatjal;
  2) Eesti Vabariigi pensionäril pensionitunnistuse esitamisel;
  3) päevases õppevormis õppival üldharidus- ja kutsekooli õpilasel ning statsionaarses õppevormis õppival üliõpilasel.

  (3) Sooduspiletiga sõidu õigust tõendatakse:
  1) üldharidus-, huviala- ning kutsekoolide õpilased õpilaspiletiga;
  2) üliõpilased üliõpilaspiletiga;
  3) puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud puuet tõendava dokumendiga.

  (4) Viimsi Vallavalitsus edastab avaliku liiniveoteenuse osutajale nimekirja püsielanikest, kelle elukohaks rahvastikuregistris on märgitud Prangli saar. Sõidusoodustusi antakse vedaja poolt välja antud magnetkaardi ja isikut tõendava dokumendi või isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.

  (5) Reisija seeriapileti kasutustingimused määrab liiniveoteenuste osutaja. Reisija seeriapilet on saadaval vaid e-piletina AS Kihnu Veeteed veebikeskkonnas.

  (6) Üleveo tasust on vabastatud Prangli kauplust ja kooli teenindavad sõidukid ning Viimsi vallavalitsuse tellimusel vedusid teostavad sõidukid.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  (2) Tunnistada kehtetuks 6. mai 2011. a määrus nr 16.

  (3) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

Alvar Ild
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

Lisa 1 Piletihinnad Leppneeme - Kelnase parvlaevaliinil

/otsingu_soovitused.json