KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Häädemeeste valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2013, 45

Häädemeeste valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 27.08.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 5 lõike 5 alusel, arvestades Päästeameti Lääne Päästekeskuse Kriisireguleerimisbüroo 06.08.2013.a kooskõlastusega nr 7.3-2.4/7123.

§ 1.  Häädemeeste valla kriisikomisjon

  Häädemeeste valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse kriisireguleerimisalase tegevuse koordineerimiseks Häädemeeste valla haldusterritooriumil.

§ 2.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

 (2) Komisjoni esimeest asendab tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjoni aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast.

 (3) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
 1) vallavanem;
 2) vallavolikogu esimees;
 3) abivallavanem;
 4) vallasekretär;
 5) arendus- ja keskkonnanõunik;
 6) ehitusnõunik;
 7) maakorraldaja;
 8) majanduse peaspetsialist;
 9) Häädemeeste Sotsiaalkeskuse juhataja;
 10) Lääne prefektuuri Korrakaitsebüroo Pärnu politseijaoskonna Häädemeeste konstaablijaoskonna esindaja;
 11) Päästeameti Lääne Päästekeskuse esindaja;
 12) Päästeameti Lääne Päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna Häädemeeste päästekomando esindaja;
 13) Kaitseliidu Pärnumaa Maleva esindaja.

 (4) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega.

 (5) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, e-post, kodune aadress) ja viivitamatult teavitama nende muudatustest.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
 1) jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise korraldust, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ning hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 sätestatud ülesannete ja pädevuste toimimist Häädemeeste vallas;
 2) analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust Häädemeeste vallas;
 3) teeb Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, regionaalsele kriisikomisjonile ning pädevatele asutustele ettepanekuid hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta Häädemeeste vallas;
 4) vaatab läbi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa ja teeb sellest lähtuvalt vallavalitsusele ettepanekuid strateegiliste planeerimisdokumentide täpsustamiseks;
 5) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;
 6) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel;
 7) peab arvestust omavalitsusüksuse haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid;
 8) tegeleb hädaolukorras abistamist vajavate inimeste väljaselgitamise ja nende abistamise koordineerimisega;
 9) koordineerib hädaolukorrajärgsete taastamistööde kulude ja Häädemeeste valla territooriumil tekkinud kahjude arvestuse pidamist ning teeb vallavalitsusele ettepanekuid täiendavate ressursside taotlemiseks;
 10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 11) teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate asutuste ja isikutega;
 12) valmistab ette ja koordineerib tegevust evakuatsiooni läbiviimisel;
 13) otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise;
 14) kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega kohaliku omavalitsuse hädaolukorra lahendamise õppuse aja, õppuse korraldaja ja hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse;
 15) teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras;
 16) kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani;
 17) täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.  Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
 1) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes asutustelt, ettevõtetelt ja elutähtsate teenuste osutajatelt vajalikku teavet teenuste kohta ning komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja materjale;
 2) teha vallavalitsusele ettepanekuid hädaolukorra likvideerimiseks vajalike ressursside kasutamiseks;
 3) anda hinnanguid ja teha ettepanekuid valla õigusaktide eelnõude osas, mis käsitlevad pääste- ja hädaolukorraks valmisoleku valdkonda;
 4) teha vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 5) luua töögruppe komisjoni eesmärkide täitmiseks;
 6) teha ministeeriumitele ja teistele riigiasutustele ettepanekuid hädaolukordadeks valmisoleku ja kriisireguleerimise tagamiseks;
 7) teha koostööd teiste kriisikomisjonidega.

§ 5.  Komisjoni töökord

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees. Komisjoni protokollija valitakse komisjoni liikmete hulgast.

 (2) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni koosolekule isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu. Komisjoni liikmel on õigus teha komisjoni esimehele ettepanekuid komisjoni koosolekule komisjoniväliste isikute kutsumiseks.

 (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised. Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile. Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele. Komisjoni liikmel on õigus teha komisjoni esimehele ettepanekuid komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.

 (4) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

 (5) Komisjoni koosolek ja otsused protokollitakse, protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning allkirjastatakse koosoleku juhataja poolt.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Aava
vallavanem

Külliki Kiiver
vallasekretär