Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Raieloa andmise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2013, 47

Raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.12.2013 nr 14
jõustumine 01.01.2014

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel ning kooskõlas muinsuskaitseseaduse § 24 lõike 1 punktiga 9 ja veeseaduse § 29 lõike 4 punktiga 2.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Raieloa andmise kord Keila linnas (edaspidi kord) reguleerib Keila linna territooriumil puu raieks või hoolduslõikuseks loa taotlemist, loa andmist ning loa andmisel võimalike lisatingimuste seadmist.

  (2) Puu käesoleva korra tähenduses on puu või põõsaspuu mille rinnasdiameeter (puu tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt juurekaelast) on vähemalt 8 cm ning puul on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra.

  (3) Hoolduslõikus käesoleva korra tähenduses on puu hooldamiseks kasutatav lõikus, mille käigus puud ei likvideerita.

  (4) Raieluba on luba, mis annab õiguse puu raiumiseks ning määrab tingimused töö teostamiseks.

  (5) Asendusistutus on likvideeritava puu asemele rajatav püsihaljastus avalikul territooriumil.

  (6) Käesolev kord laieneb kinnismälestisele niivõrd, kui see ei ole vastuolus muinsuskaitseseadusest tulenevate kitsendustega.

  (7) Veekaitsevööndis on puu- ja põõsarinde raie, välja arvatud veeseaduses nimetatud maaparandushoiutööd, ilma Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni nõusolekuta keelatud.

§ 2.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik, kinnistu seaduslik valdaja omaniku nõusolekul või asjast huvitatud isik

  (2) Raieloa taotlemiseks esitatakse kirjalik taotlus (lisa 1), milles märgitakse järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta (nimi, postiaadress, kontaktandmed);
  2) raiutava puu asukoht, puude liik ja arv ning raie põhjus;
  3) vajadusel krundi plaan, millel on näidatud raiutav puu

  (3) Puude raiumist saab taotleda:
  1) kui puu on kahjustatud, kuivanud või murdumisohtlik;
  2) kui puu kasvab hoonele lähemal kui kolm meetrit ja #CP1252# kahjustab hoone konstruktsioone;
  3) maastiku väärtuse tõstmise eesmärgil;
  4) kehtestatud detailplaneeringu või kinnitatud ehitus- või haljastusprojekti elluviimiseks;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Taotlus kooskõlastatakse:
  1) kaitstava loodusobjekti valitsejaga, kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kaitstaval loodusobjektil;
  2) Muinsuskaitseametiga, kui puu kasvab kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  3) Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooniga, kui puu kasvab vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatud veekaitsevööndis;
  4) Puu kasvukoha maa kasutajaga.

§ 3.   Raieloa taotluse menetlemine

  Pärast nõuetekohase raieloa taotluse esitamist:
  1) taotlus registreeritakse;
  2) kontrollitakse esitatud andmete õigsust ning puu raiumise põhjendatust;
  3) nõutakse vajadusel täiendavaid kooskõlastusi;
  4) vajadusel märgistatakse raiutavad puud;
  5) vajadusel määratakse asendusistutus ja seatakse lisatingimused

§ 4.   Raieloa väljastamine

  (1) Linnaaednik vormistab vormikohase raieloa (lisa 2) kahes eksemplaris, üks eksemplar väljastatakse raieloa taotlejale, teine jääb linnavalitsusele.

  (2) Raieluba väljastatakse tasuta.

§ 5.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  (1) Raieloa andmisest keeldutakse kui:
  1) taotluse esitaja ei ole esitanud nõutud dokumente või kooskõlastusi;
  2) puu raiumine on põhjendamatu, põhjus on märkimata või ebapiisav;
  3) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga
  4) taotluse esitaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

  (2) Raieloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 6.   Raieloa kehtivus

  Raieluba kehtib ühe kalendriaasta jooksul alates selle väljastamise päevast.

§ 7.   Asendusistutus

  Asendusistutuse määrab linnaaedniku ettepanekul linnavalitsuse majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistus.

§ 8.   Hoolduslõikusloa taotlemine

  Puu hoolduslõikuseks esitatakse kirjalik vabas vormis taotlus, kus on näidatud järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta (nimi, postiaadress, kontaktandmed);
  2) millisel eesmärgil, millal ja millist puu hooldusvõtet soovitakse teostada;
  3) õiguslik suhe puu kasvukohaga (maa omanik, kasutaja vms).

§ 9.   Hoolduslõikusloa väljastamine

  (1) Linnaaednik
  1) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  2) teostab looduses puu ülevaatuse;
  3) väljastab hoolduslõikusloa;

  (2) Hoolduslõikusluba antakse ühekordseks lõikuseks.

§ 10.   Hoolduslõikusloa väljastamisest keeldumine

  (1) Hoolduslõikusloa andmisest võib keelduda, kui:
  1) ei ole vegetatsiooniperioodist lähtudes õige aeg puu hoolduslõikuseks;
  2) taotleja poolt soovitud lõikusmeetod ei sobi konkreetsele puuliigile;
  3) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all;
  4) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

  (2) Hoolduslõikusloa andmisest keeldumist põhjendatakse kirjalikult.

§ 11.   Puude raiumine ja heakord

  (1) Puude raiumine, raiejääkide äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel.

  (2) Raiekohal tuleb töö teostada nii, et ei takistataks jalakäijate ja sõidukite liiklust ning ala tuleb koristada ja heakorrastada 48 tunni jooksul pärast tööde lõppu. Tööde teostamisel tuleb kinni pidada Keila linna avaliku korra ja heakorra eeskirja nõuetest.

§ 12.   Puude raiumine eriolukorras

  Tuulemurd ja mahalangenud puud, mis võivad olla ohtlikud inimestele või põhjustada kahju varale või takistavad liiklust, loetakse eriolukorraks, mille puhul võib puud raiuda raieluba vormistamata. Töödest tuleb teavitada linnaaednikku.

§ 13.   Vastutus ja menetlus

  Puu ebaseadusliku raie ja hoolduslõikuse eest karistatakse looduskaitseseaduses, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustikus sätestatud viisil ja korras.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keila Linnavolikogu 31. jaanuari 2006 määrus nr 5 „Raieloa andmise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa1 Raieloa taotlus

Lisa2 Raieluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json