Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2013, 49

Korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 16.12.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Jõgeva Linnavolikogu 20. detsembri 2007. a määruse nr 9 „Jõgeva linna eelarvest korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise kord“ § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise komisjon (edaspidi komisjon) on Jõgeva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) moodustatud alatine komisjon, mille eesmärgiks on korterelamute õuealade korrastamiseks Jõgeva linna eelarves ettenähtud toetuste andmise menetlemine.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab ja komisjoni koosseisus teeb muudatusi linnavalitsus.

  (3) Komisjoni esimehe ja aseesimehe nimetab linnavalitsus komisjoni liikmete hulgast.

  (4) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Jõgeva linna õigusaktidest, Jõgeva Linnavolikogu 20. detsembri 2007. a määrusest nr 9 „Jõgeva linna eelarvest korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise kord“ ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded ja õigused

  (1) Komisjoni ülesanded on:
  1) korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse taotluste läbivaatamine ning linnavalitsusele ettepanekute tegemine toetuse määramiseks või taotluse rahuldamata jätmiseks;
  2) toetuse väljamaksmiseks esitatud taotluste läbivaatamine ja otsuse tegemine toetuse väljamaksmiseks või linnavalitsusele ettepaneku tegemine toetuse väljamaksmisest keeldumiseks;
  3) arvestuse pidamine Jõgeva linna eelarves toetuse maksmiseks eraldatud raha üle;
  4) linna veebilehel info avaldamine toetuse saajate kohta.

  (2) Komisjonil on õigus:
  1) nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või parandamist.
  2) kontrollida toetuse saaja esitatud dokumentide õigsust ning kontrollida tööde tegemist kohapeal.

§ 3.   Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

  (2) Komisjoni tööd juhib esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (4) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl, tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (5) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik komisjoni koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

  (6) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma vastava ala spetsialiste või eksperte. Nimetatud isikud võtavad komisjoni tööst osa otsustusõigust omamata.

§ 4.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõgeva Linnavalitsuse 7. jaanuari 2008. a määrus nr 1 „Korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andmise komisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Olgo
Linnapea

Egle Lääne
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json