Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määruse nr 51 "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine" lisa 2 muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2016, 19

Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määruse nr 51 "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine" lisa 2 muutmine

Vastu võetud 14.12.2016 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord” § 12 lg 4 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 7. juuni 2006 määruse nr 51 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu vormi ja tingimuste ning lepingu vormi kasutamise juhendi kehtestamine" lisas 2 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimused" tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 7.3 asendatakse sõnad „null koma viis protsenti (0,5%)" arvuga „0,05%";

2) punktis 8.1.5 asendatakse sõna „neljakordse" sõnaga „kahekordse";

3) punkt 8.2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8.2.1 mitte andma kolmandale isikule õigust kasutada Linnarajatise üürilepingu p 6 märgitud Linnarajatist kaubandustegevuseks Lepingu kehtivuse ajal, välja arvatud Lepingutingimuste p 9.1.3 nimetatud juhul;";

4) punkti 9.1 täiendatakse punktiga 9.1.3 järgmises sõnastuses:

„9.1.3 anda oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle kolmandale isikule pakkumise korraldaja haldusaktiga antud loal.";

5) punkt 9.2.3 tunnistatakse kehtetuks;

6) punkt 12.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„12.1.1 Üürileandja poolt kirjalikult Üürnikule või Üürniku müügikoha teenindava personali kätte. Elektrooniliselt edastatud teade loetakse Üürniku poolt kättesaaduks väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval;".

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json