Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lihula Muuseumi põhimäärus

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2017, 4

Lihula Muuseumi põhimäärus

Vastu võetud 14.12.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Lihula Muuseumi (edaspidi muuseum) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Nimi ja asukoht

  (1) Muuseumi nimi on Lihula Muuseum (edaspidi muuseum).

  (2) Muuseumi postiaadress on Linnuse tee 1, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond.

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Muuseum on Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) valitsemisalas tegutsev vallamuuseum ja valla hallatav asutus.

  (2) Muuseum juhindub oma tegevuses põhimäärusest, muuseumiseadusest ja kehtivatest õigusaktidest.

§ 4.   Sümboolika

  (1) Muuseum võib kasutada Lihula linna sümboolikat ja luua oma nimega sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab muuseumi juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  Muuseumi tegevuse eesmärk on tagada Lääneranna vallale olulise pärandi kogumine ja säilitamine, et see oleks kasutatav nii tänastele kui ka tulevastele põlvkondadele. Muuseumi missioon on hoida kultuuri ajalist pidevust ja pakkuda tuge paikkonna kultuuriidentiteedi säilimisele ning tugevdamisele.

§ 6.   Muuseumi ülesanded

  Eesmärgi täitmiseks muuseum:
  1) kogub süstemaatiliselt koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega paikkonna ajalooga seotud materjale;
  2) korraldab ja säilitab kogutud museaale nende arvelevõtmise ja säilitamise korra kohaselt koos inventeerimise ning andmebaaside jms koostamisega;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, ajakirjanduse, televisiooni, raadio, interneti, avalike ürituste, muuseumipedagoogika jms kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt muuseumi võimalustele, kogude kasutamise korrale ja teenuste hinnakirjale;
  5) teeb uurimistööd, korraldab üritusi, koostab muuseumi profiilile vastavaid väljaandeid;
  6) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus-, kultuuri-, mälu- ning teadus- ja arendusasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;
  7) korraldab kultuurisündmusi ja teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutuste ning -kollektiividega;
  8) annab konsultatsioone ja tellib ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;
  9) majandab muuseumi struktuuri kuuluvaid objekte ja vara;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid muuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste kehtestamiseks;
  11) avaldab oma tegevusest ülevaateid avalikus meedias;
  12) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 7.   Muuseumikogud

  (1) Muuseum komplekteerib oma kogud iseseisvalt juhindudes väljatöötatud kogumispoliitikast. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub muuseumiseaduses kehtestatud korras.

  (2) Museaalid moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt muuseumiseadusele.

  (3) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab ning kinnitab juhataja.

  (4) Muuseum liitub muuseumite andmekoguga (MuIS).

§ 8.   Põhisuunad ja töö hindamine

  (1) Muuseum koostab oma arengukava ja tegevusplaanid lähtuvalt muuseumi põhiülesannetest. Arengukava kinnitab Lääneranna Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ning tegevusplaanid kooskõlastab vallavalitsus.

  (2) Muuseumi põhisuundade kavandamine ning töö hindamine toimub koostöös muuseumi, vallavalitsuse ja koostööpartneritaga kord aastas.

3. peatükk Muuseumi tegevuse korraldamine 

§ 9.   Muuseumi juhataja

  (1) Muuseumi tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja:
  1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete ning muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) annab muuseumi töö korraldamiseks käskkirju, korraldab personaliarvestust, sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  3) kinnitab töökorralduse reeglid, ametijuhendid, asjaajamise korra ja muud muuseumi sisesed dokumendid;
  4) esindab muuseumi suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  5) sõlmib oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  6) kasutab kooskõlas Lääneranna valla õigusaktidega muuseumi valduses olevat vallavara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  7) esitab vallavalitsusele muuseumi eelarveprojekti;
  8) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  9) rakendab abinõusid muuseumi majandusliku ja tehnilise baasi arendamiseks;
  10) kinnitab tegevuste ajakava;
  11) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid muuseumi töö paremaks korraldamiseks;
  13) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks muuseumi töötajate koosseisu;
  14) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
  15) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (4) Juhatajat asendab juhataja puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumisel või muul juhul kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või vallavanema käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja ülesannete täitmine.

4. peatükk Muuseumi vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 10.   Muuseumi vara

  (1) Muuseumi vara moodustavad tema kasutusse antud varad.

  (2) Muuseumi valduses olev vara koosneb museaalidest ja muudest muuseumi ülesannete täitmiseks vajalikest rahaliselt hinnatavatest asjadest ning õigustest.

  (3) Muuseum komplekteerib oma kogu iseseisvalt.

  (4) Kogusid hoitakse kui avalikku vara, museaalide üle rahalist arvestust ei peeta.

  (5) Vallavalitsus kui muuseumi haldaja on kohustatud kindlustama kogude füüsilise turvalisuse ja säilimise tagamiseks vajalikud tingimused.

  (6) Kõik asjad, mida muuseum on ajutiselt või püsivalt omandanud, peavad olema korrektselt ja täielikult dokumenteeritud, et hõlbustada nende päritolu kindlaks tegemist ja identifitseerimist, seisukorra jälgimist ja hooldust.

§ 11.   Muuseumi finantseerimine

  (1) Muuseumil on oma eelarve Lääneranna valla eelarves.

  (2) Muuseumi eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid muuseumi poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, eraldised ja toetused Kultuuriministeeriumilt.

  (3) Muuseumi raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 12.   Aruandlus

  Muuseum esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 13.   Järelevalve

  Järelevalvet muuseumi tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Muuseumi tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

  (1) Muuseumi ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu, teatades enne kavandatud ümberkorralduste algust ette vähemalt kuus kuud.

  (2) Muuseumi ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 15.   Muuseumi põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Muuseumi põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json