Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavolikogu 15.01.2015 määruse nr 36 „Jõelähtme valla ehitusmäärus” muutmine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2017, 8

Jõelähtme Vallavolikogu 15.01.2015 määruse nr 36 „Jõelähtme valla ehitusmäärus” muutmine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 7 lõike 1 ja § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Jõelähtme valla ehitusmääruse muutmine

  Jõelähtme Vallavolikogu 15.01.2015 määrust nr 36 „Jõelähtme valla ehitusmäärus“ muudetakse alljärgnevalt:
 1) paragrahv 3 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Riiklikult tähtsa ehitise asukohta määrava planeeringu koostamisega seotud otsused teeb, sh kooskõlastused annab vallavolikogu. Vallavolikogu võib volitada teatud otsuste tegemise või kooskõlastuste andmise vallavalitsusele või vallavalitsuse ametnikule.”;
 2) paragrahvi 3 lõike 5 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) otsustab planeeringu koostamise algatamise, keeldub koostamise algatamisest, lõpetab planeeringumenetluse ning võtab vastu ja kehtestab planeeringu käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestamata juhtudel;“;
 3) paragrahvi 3 lõike 5 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) otsustab planeeringumenetluse ajal ajutise ehituskeelu kehtestamise;“;
 4) paragrahvi 3 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Vallavalitsusel on õigus anda enda pädevusse antud küsimuses otsuse tegemise õigus vallavalitsuse struktuuriüksusele või selle ametnikule, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatu osas.“;
 5) paragrahvi 3 lõike 7 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) valmistab ette avalikustamisele kuuluvat asjassepuutuvat infot ajalehes „Harju Elu“, Jõelähtme vallalehes ja koduleheküljel;“;
 6) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse sõnadega „ja Jõelähtme vallalehes“;
 7) paragrahvi 19 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Ajutise ehitise kasutusotstarve võib erineda katastriüksuse sihtotstarbest või planeeritud maa sihtotstarbest.“

§ 2.  Jõelähtme valla ehitusmääruse osaline kehtetuks tunnistamine

  Jõelähtme Vallavolikogu 15.01.2017 määruse nr 36 „Jõelähtme valla ehitusmäärus“ § 1 lõige 2, § 2 punkt 9, § 3 lõike 5 punkt 3, § 4 lõike 1 punkt 4, § 4 lõike 2 punkt 3, § 4 lõige 3, § 5 lõige 7, § 5 lõige 8, § 6, § 7, § 8 lõige 1, § 8 lõiked 3-6, § 9, § 10, § 12 lõiked 4-9, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18 lõiked 1-3, § 19 lõiked 1-2, § 19 lõiked 4-8, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 27 lõiked 1-4, § 27 lõige 6 ja § 28 tunnistatakse kehtetuks.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json