Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Mõisaküla lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 21

Mõisaküla lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 11.12.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Mõisaküla lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord).

  (2) Lasteaeda võetakse vastu esmajärjekorras Mulgi valla haldusterritooriumil elavaid lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Mulgi vald (edaspidi valla teeninduspiirkond). Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljaspoolt valla teeninduspiirkonda.

  (3) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.

§ 2.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse vastuvõtmiseks lasteaeda esitab lapsevanem või eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) lasteaia direktorile vormikohase kirjaliku avalduse (määruse lisa 1) ja lapse sünnitõendi. Hariduslike erivajadustega lapse sobitusrühma vastuvõtmiseks lisab vanem avaldusele nõustamiskomisjoni otsuse.

  (2) Lasteaia koha taotlemise avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.

  (3) Vaba koha puudumisel lasteaias võib lapsevanem jääda lapsele kohataotlejana järjekorda. Vaba koha olemasolust teatab lasteaia direktor järjekorras olevale lapsevanemale. Peale teate saamist on lapsevanem kohustatud teatama koha soovist kolme päeva jooksul.

  (4) Direktoril on õigus erandjuhtudel võimaldada lasteaiakoht eelisjärjekorras vallavalitsuse nõusolekul.

  (5) Lasteaia koha saamisest uueks õppeaastaks komplekteeritavasse rühma teatab lasteaia direktor lapsevanemale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 30. juuniks.

  (6) Lasteaia rühmad komplekteerib lasteaia direktor uueks õppeaastaks vastavalt avalduste esitamise järjekorrale 25. augustiks.

  (7) Lasteaia direktor kinnitab käskkirjaga lasteaia rühmad 01. septembriks ja esitab lasteaia laste nimekirjad ning järjekorras olevate laste nimekirjad vallavalitsusele 10. septembriks.

  (8) Lapsevanemal on kohustus tutvuda lasteaia kodukorra ja päevakavaga, lasteaia osalustasu ja toidukulu maksmise tingimustega.

  (9) Lapsevanemal on õigus saada teavet tema poolt makstava tasu suuruse, lasteaia tegevuse, päevakava, töökorralduse ja muude lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide kohta.

  (10) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib lapsevanem lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel lasteaia personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (11) Vallavalitsus võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

  (12) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu kogu õppeaasta jooksul.

§ 3.   Lapsevanema poolt kaetav tasu

  Lapsevanema tasu koosneb osalustasust, mille määra ja maksmise korra kehtestab Mulgi Vallavolikogu. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.

§ 4.   Lasteaiast väljaarvamise kord

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus (määruse lisa 2).

  (2) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja lasteaia direktori käskkirjaga, kui:
  1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
  2) lapse koolikohustuse saabumisel, kui varem pole taotletud koolipikendust;
  3) laps on puudunud lasteaiast rohkem kui kaks kuud ja lapsevanem pole teavitanud lasteaia direktorit puudumise põhjustest.

  (3) Lapsele säilitatakse koht lasteaias, kui tema puudumisest on teatatud lasteaeda ühe nädala jooksul arvates lapse puuduma jäämisest.

  (4) Lapsevanem on kohustatud lasteaia direktorit teavitama lapse pikemaajalisest puudumisest. Ajutise puudumise puhul (kuni 2 kuud) ei vabastata lapsevanemat osalustasu tasumisest. Üle kahe kuu põhjuseta puudunud laps kustutatakse nimekirjast kui kohta mittevajav.

  (5) Lapse lahkumisel lasteaiast on lapsevanem kohustatud tasuma lapsevanema poolt makstava osalustasu. Tasumata jäetud summad nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavalitsuse 09. aprilli 2009.a määrus nr 12 “Mõisaküla lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Peeter Rahnel
vallavanem

Milja Janson
vallasekretär

Lisa 1 Avaldus lasteaeda võtmiseks

Lisa 2 Avaldus lasteaiast väljaarvamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json