Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 37

Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord

Vastu võetud 17.12.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 38 „Geodeetiliste töödega seotud ülesannete delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määruse eesmärk on Pärnu linna haldusterritooriumil tehtavate mõõdistustööde kvaliteedi parandamine, andmebaaside varustamine ajakohaste andmetega tehtud mõõdistustööde põhjal ning andmete taaskasutamiseks väljastamine.

  (2) Määrusega reguleeritakse tehtavate mõõdistustööde registreerimist ja mõõdistustööde taaskasutada andmist ning määratakse kindlaks mõõdistustööde teostajate, mõõdistustööde andmete haldajate ja kasutajate õigused ja kohustused.

  (3) Määrus täiendab valdkonna eest vastutava ministri määrusega (edaspidi ministri määrus) kehtestatud nõudeid tehniliste vajaduste osas. Määruses sätestamata küsimustes lähtutakse mõõdistustööde osas ministri määrusest.

  (4) Mõõdistustööd on geodeetilised mõõdistus- ja uurimistööd, mille hulgas topograafilised plaanid, teostusmõõdistamised, geodeetilised mahamärkimised, ehitusjärgsed mõõdistamised, geodeetilise põhivõrgu tööd, linna vajumisprotsesside ja jõe kallaste lihkeohtlikkuse uuringud, geoloogilised uuringud ja muud siin kirjeldamata eriliigid.

  (5) Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond (edaspidi osakond) menetleb mõõdistustöö taotlusi, väljastab mõõdistustöö lähteandmeid ja arhiivis olemasolevaid mõõdistustöid, säilitab mõõdistustööde andmed ning lahendab teisi mõõdistustöödega seotud küsimusi.

  (6) Planeerimis- ja projekteerimistöid tehakse osakonnas registreeritud ja kooskõlastatud geodeetilistele alusplaanidele.

§ 2.   Mõõdistustöö taotluse lahendamine ja mõõdistustöö registreerimine

  (1) Mõõdistustöö teostaja esitab osakonnale taotluse mõõdistustöö registreerimiseks ja lähtematerjali saamiseks.

  (2) Mõõdistustöö taotluses esitatavad andmed:
  1) mõõdistustöö teostaja nimi, vastava tegevuse majandustegevuse registris registreerimise number, sidevahendite andmed (telefon, e-posti aadress), eesmärk (lähteülesanne);
  2) mõõdistustöö tellija nimi, sidevahendite andmed (telefon, e-posti aadress);
  3) mõõdistatava objekti asukoha aadress või kirjeldus;
  4) mõõdistustöö teostaja määratud unikaalne mõõdistustöö number;
  5) mõõdistuse liik (tüüp);
  6) mõõdistatava ala pindala;
  7) trasside uurimise ulatus;
  8) töö teostamise eeldatav lõpukuupäev;
  9) skeem mõõdistatava ala piiriga;
  10) mõõdistustöö mõõtkava;
  11) lisainformatsioon (info tellija nõuete või tähelepanekute kohta).

  (3) Osakond lahendab mõõdistustöö taotluse viie tööpäeva jooksul puudusteta taotluse laekumise päevale järgnevast tööpäevast arvates.

  (4) Kui taotlus ei vasta lõikes 2 sätestatud nõuetele või on esitatud ebakorrektseid või vigaseid andmeid, annab osakond taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (5) Kui mõõdistustööde taotluses esinevat puudust ei ole osakonna määratud tähtpäevaks kõrvaldatud või puudust ei ole võimalik kõrvaldada, jätab osakond taotluse läbi vaatamata, mille kohta esitab taotluse esitajale vastava teate.

  (6) Taotletud mõõdistustöö registreeritakse osakonnas (registreering), mis annab õiguse mõõdistusöö tegemiseks, ning osakond väljastab mõõdistustöö teostajale mõõdistustööks vajaliku lähtematerjali, milleks on:
  1) mõõdistustöö maa-alaga seotud registreeritud mõõdistustööd;
  2) väljavõte tehnovõrkude infosüsteemi andmebaasist;
  3) vajadusel tehnilised lisanõuded.

  (7) Mõõdistustöö teostamiseks vajalik materjal väljastatakse elektrooniliselt või muul viisil, lähtuvalt informatsiooni olemasolust.

  (8) Mõõdistustöö teostaja võib osakonnalt kasutamiseks saadud materjale ja andmeid kasutada mõõdistustöö tegemiseks üksnes taotluses märgitud eesmärgil.

§ 3.   Nõuded mõõdistustöödele

  Mõõdistustöö teostamisel ja koostamisel tuleb juhinduda õigusaktidest, geodeetilistele mõõdistamistele kehtivatest normidest, heast tavast ja käesolevast määrusest.

§ 4.   Nõuded digitaaljoonise failidele

  (1) Digitaalse joonise koostamisel võetakse aluseks ministri määruse ressursifailid.

  (2) Kogu informatsioon failis, v.a kihil VORMISTUS, tuleb kanda ühte järgnevasse mudeliruumi: MicroStation (Default), AutoCAD (Model).

  (3) Digitaalsel joonisel tuleb kõik tekstielementide (elemenditüüp Text) ankurpunktid (origin), mis iseloomustavad kindlat punktobjekti, paigutada nii, et need jääksid punktobjektile lähimaks teksti ankurpunktiks. MicroStation’is on lubatud tekstelementide punktobjektidega omavahel siduda ka Graphic Group tunnuse abil ning sellisel juhul ei ole teksti ankurpunkti asukoht oluline. Kõik suletud kontuuri (näiteks kõlvik või hoone) omadusi kirjeldavate tekstide ankurpunktid peavad asuma selle kontuuri sees.

  (4) Iga selgitav või objekti omadusi kirjeldav tekst tuleb vormistada eraldi tekstielemendina.

§ 5.   Nõuded faili kihtide, joonetüüpide ja sümbolelementide osas

  (1) Mõõdistustööd peavad vastama ministri määrusele ja määruse lisa tabelis 1 esitatud faili kihtide, joonetüüpide ja sümbolelementide nõuetele.

  (2) Uute sümbolelementide graafiline kuju peab vastama määruse lisa tabelis 2 esitatule.

§ 6.   Nõuded ehitusjärgsele mõõdistamisele

  (1) Ehitusjärgne mõõdistamine on geodeetiline mõõdistamine, mis kajastab ehitustööde käigus ehitusobjektil kogu allesjäänud situatsiooni ja tehtud muudatusi, sh teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke.

  (2) Ehitise ehitusjärgsel mõõdistusel esitatakse lisaks lõikes 1 toodule:
  1) ehitise absoluutkõrgus;
  2) ehitise absoluutsügavus;
  3) ehitise välispiiri ja/või sisepiiri koordinaadid plaanil ja tekstifailina.

§ 7.   Mõõdistustöö esitamine

  (1) Mõõdistustöö teostaja esitab pärast mõõdistustöö lõpetamist tulemid kümne tööpäeva jooksul osakonnale.

  (2) Digitaalsed tulemid (joonised, tabelid) esitatakse aruandena pdf formaadis. Aruandele lisatav plaaniline materjal peab olema MicroStation (dgn) ja/või AutoCAD (dwg) formaadis. Esitatav digitaaljoonise fail peab olema konverteeritav programmi MicroStation V8 formaati (dgn), kusjuures säilima peavad kõik elemendid ja koordinaatide süsteem.

  (3) Digitaaljoonis koostatakse meetermõõdustikus, st ühele jooniseühikule vastab 1 meeter maastikul.

  (4) Digitaalse joonise faili nimi peab sisaldama asukoha aadressi ja teostusjoonise puhul mõõdistatava tehnovõrgu liiki.

  (5) Ehitise geodeetiline mahamärkimine peab olema teostatud riiklikus süsteemis. Ehitise mahamärkimise akt ja joonis peavad kajastama ehitatava ehitise ehitusprojektijärgset paiknemist looduses koos paigaldatud tasapinna ja kõrgusmärkide skeemiga.

  (6) Kaevude uurimisandmed esitatakse põhijoonisel või tabelina pdf formaadis:
  1) maa-ala plaanide koostamisel tuleb kasutada kohaliku omavalitsuse kaevunumbrite süsteemi ja planšeti jaotust, uue mõõdistatud kaevu number tuleb registreerida Pärnu linna vastavas andmesüsteemis;
  2) mõõdistuse teostaja on kohustatud mõõdistuse käigus koostama uued kaevukaardid või tegema parandused olemasolevatele või esitama andmed objekti infona (tag-infona).

§ 8.   Mõõdistustöö kontrollimine

  (1) Osakond kontrollib mõõdistustöö teostaja poolt esitatud mõõdistustöö vastavust ministri määrusega kehtestatud tehnilistele normidele ja käesolevale määrusele, vigade ja puuduste ilmnemisel tagastab töö teostajale puuduste parandamiseks.

  (2) Mõõdistustöö loetakse esitatuks, kui mõõdistustöö tulemid on osakonnas registreeritud ja kinnitatud märkega „kooskõlastatud“.

  (3) Ehitusjärgse mõõdistamise tulemid peavad olema registreeritud osakonnas enne ehitisele kasutusloa andmist.

§ 9.   Mõõdistustöö väljastamine mõõdistusöö kasutajale

  (1) Isik, kes vajab varem teostatud mõõdistustööd, esitab linnavalitsusele põhjendatud taotluse varem mõõdistatud mõõdistusöö väljastamiseks.

  (2) Mõõdistustöö väljastatakse viie tööpäeva jooksul arvates puudusteta taotluse esitamise päevale järgnevast tööpäevast taotluse esitaja e-posti aadressile või muul andmekandjal.

  (3) Maa-ala planeerimiseks ning ehitusprojekti aluseks kasutatav mõõdistustöö võib olla kuni kaks aastat vana.

§ 10.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavalitsuse 23. jaanuari 2009 määrus nr 5 „Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kord”;
  2) Tõstamaa Vallavalitsuse 9. oktoobri 2012 määrus nr 23 „Geodeetiliste mõõdistuste ja teostusmõõdistuste väljastamise tasu kehtestamine“.

§ 11.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rainer Aavik
Abilinnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

Lisa Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json