Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Kose valla infolehe “Kose Teataja” väljaandmise põhimõtted

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 48

Kose valla infolehe “Kose Teataja” väljaandmise põhimõtted

Vastu võetud 19.12.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kose valla infolehe “Kose Teataja” (edaspidi vallaleht) väljaandmise põhimõtted on valla infolehe koostamise aluseks ning väljaandjale täitmiseks.

  (2) Vallalehe toimetamiseks, väljaandmiseks ja otsepostituse korraldamiseks sõlmitakse Kose Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja väljaandja vahel leping vastavalt hanke tulemusele.

§ 2.   Vallalehe olemus

  (1) Vallaleht on kohaliku omavalitsuse informatsiooni edastamise vahend.

  (2) Vallalehe väljaandmise korraldaja on vallavalitsus.

§ 3.   Vallalehe eesmärgid

  Vallalehe eesmärgid on:
  1) valla elanike teavitamine toimunud ja eesolevatest sündmustest ning muutustest valla elukorralduses;
  2) aktuaalse informatsiooni edastamine vallavolikogu ja -valitsuse tegemiste, otsuste jms kohta.

§ 4.   Vallalehe sisuline kirjeldus

  (1) Vallaleht:
  1) on autorikaitse objekt;
  2) ilmub üks kord kuus, kui kolleegium ei otsusta teisiti;
  3) on värviline, vähemalt 12-leheküljeline ja A3 formaadis;
  4) väljaantavate lehtede arv kuus 3500 tk. Ühikute muutus (nii sisu kui maht) võib kuu lõikes suureneda kuni 20%. Lehtede arvu muutus arvutatakse ühikuhinna põhiselt;
  5) on lugejatele tasuta ja toimetatakse otsepostitusena kõikidesse Kose valla postkastidesse.

  (2) Lehe küljendus lepitakse kokku kolleegiumi ja väljaandja vahel.

§ 5.   Vallalehe sisuline kirjeldus

  (1) Vallalehe sisu paneb kokku toimetaja koos kolleegiumiga.

  (2) Vallaleht kajastab:
  1) vallavolikogu ja -valitsuse ametlikke teateid;
  2) vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevust;
  3) valla esindusürituste tutvustust ja ajakava;
  4) valla tunnustust saavutuste puhul;
  5) vallaelanike sünde, eakate sünnipäevi alates 70 eluaastast, lahkunute mälestamist;
  6) mittetulunduslikke kultuuriüritusi ja sotsiaalreklaami.

  (3) Toimetus võib kuni 2 A3 lehekülje ulatuses esitada lehes muid üleriigilisi või maakondlikke uudiseid ja pressiteateid kooskõlastades eelnevalt materjali kolleegiumiga.

  (4) Vallaleht ei avalda erakondade poliitilist informatsiooni.

§ 6.   Vallalehe kolleegium

  (1) Kolleegiumil on lehe toimetamisel nõuandev roll.

  (2) Kolleegiumi kuulub 3 inimest: üks volikogu määratud liige, kaks vallavalitsuse määratud liiget. Kolleegium valib oma liikmete seast esimehe.

  (3) Kolleegiumi koosseisu kinnitab vallavalitsus vallavolikogu koosseisu volituste perioodiks.

  (4) Kolleegiumi koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, aga vähemalt kaks korda aastas, sealhulgas elektroonilise infovahetuse teel.

  (5) Kolleegiumi kutsub kokku kolleegiumi esimees või vallalehe toimetaja. Kolleegiumi koosolekutest võtab osa toimetaja.

  (6) Kolleegium teeb otsuseid üldjuhul konsensuse alusel erandkorras hääletamisega.

  (7) Kolleegiumi ülesanded:
  1) jälgida lehes ilmuva materjali vastavust selle väljaandmise eesmärkidele ja heale tavale;
  2) anda ideid lehe sisu ja ilmuvate artiklite kohta;
  3) teha ettepanekuid toimetajale lehe toimetamise otstarbekamaks ja huvitavamaks muutmise suhtes;
  4) teha ettepanekuid vallavalitsusele lehes ilmuva reklaami ja kuulutuste hindade muutmiseks ja kinnitamiseks ning lehe väljaandmise korra muutmiseks;
  5) teha ettepanekuid, anda hinnanguid vallalehe sisulisele ja küljenduslikule poolele. Kolleegium võib vajadusel teha ettepanekuid vallalehe toimetaja sobivuse või sobimatuse kohta.
  6) lehematerjali ülevaatamine enne lehe ilmumist.

§ 7.   Reklaami avaldamine

  (1) Toimetusele on eraldatud 2 A3 lehekülg reklaami müügiks, mille hind arvutatakse pakkumise hinnast maha. Reklaami hulka kuulub ka kaastundeavalduste ja õnnitluste müük.

  (2) Tasuta avaldatakse:
  1) vallavolikogu, -vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste teated;
  2) rubriigis „Tulemas“ teated kultuuriliste, vabahariduslike ja muude avalikkusele huvi-pakkuvate sündmuste kohta.

  (3) Vaieldavad küsimused lahendatakse kolleegiumi poolt.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merle Pussak
vallavanem

Teele Nässi
jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json