ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puudega inimese eluruumi kohandamise toetuse määramise kord

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 52

Puudega inimese eluruumi kohandamise toetuse määramise kord

Vastu võetud 19.12.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab toetuse määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi meede) raames.

  (2) Toetuse eesmärk on kohandada puudest tuleneva erivajadustega inimeste eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel paraneb isikute iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus, ning tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

  (3) Toetuse taotluste esitamiseks kuulutab Kihnu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma halduspiirkonnas välja vähemalt üks kord aastas taotlusvooru. Informatsiooni taotlusvoorust jagatakse valla veebilehel ja ajalehe Kihnu Leht kaudu.

  (4) Asjaolud, mis ei ole kirjeldatud käesolevas määruses, lahendatakse sotsiaalkaitseministri 26.02.2018.a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ alusel.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  Toetuse raames kohandatakse eluruume kohanduse saaja individuaalsetest vajadustest tulenevalt:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine;
  2) köögitoimingute parandamiseks – toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  3) hügieenitoimingute parandamiseks – pesemis- ja tualetitoimingud.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust saab taotleda puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimene, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Kihnu vallas asuv eluruum, mida taotleja kasutab tegeliku elukohana ning mille kohandamiseks toetust taotletakse.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja avalduse vallavalitsusele. Avalduses märgitakse:
  1) kohanduse saaja andmed;
  2) taotleja seadusliku esindaja andmed, kui taotleja on alaealine või piiratud teovõimega,
  3) leibkonnaliikmete sissetulekud ja igakuised püsikulud
  4) füüsilise kohanduse eesmärk ja kirjeldus
  5) Avaldusele lisatakse kavandatud tööde hinnakalkulatsioon või vähemalt kaks hinnapakkumist.

  (3) Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid dokumente, külastada füüsilist kohandamist vajavat eluruumi ning teha ettepanekuid optimaalsete lahenduste kasutamiseks.

  (4) Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:
  1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
  2) ta on nõus tasuma eluruumi kohandamise eest omaosalustasu;
  3) ta lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalik taotluse menetlemiseks;
  4) ta on esitanud tõesed andmed.

§ 4.   Toetuse avalduste menetlemine

  (1) Kõik saabunud taotlused registreeritakse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistris.

  (2) Sotsiaalametnik vaatab esitatud avaldused läbi 15 päeva jooksul avalduse esitamisest, külastades kohandamist vajavat eluruumi ning teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamiseks või mitterahuldamiseks. Eluruumi kohanduse hindamiseks kasutatakse vajadusel eksperte.

  (3) Kui taotluses esineb puudusi, on valla sotsiaalametnikul õigus nõuda lisadokumente ja anda taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel või valeandmete esitamisel jäetakse avaldus läbi vaatamata.

  (4) Toetuse ja selle suuruse määramisel arvestatakse eluruumi kohandamise põhjendatust, taotleja puudeastet, toimetulekut ning kõigi taotlejaga koos elavate leibkonnaliikmete sissetulekuid.

  (5) Kohanduse saaja omaosalusmäär arvestatakse juhtumipõhiselt.

  (6) Toetuse määramise ning selle suuruse otsustab vallavalitsus, teavitades otsusest kirjalikult taotlejat.

§ 5.   Toetuse suurus

  Toetuse suurus määratakse standardiseeritud ühikuhindade alusel (sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018.a määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ Lisa 1), nende puudumisel tegelike kulude alusel.

§ 6.   Kohandustööde teostamise leping

  (1) Toetuse määramise otsuse alusel ja/või pärast ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise esitamist või ehitusloa andmist sõlmib vallavalitsus kohanduse saaja ja eluruumi füüsilist kohandamist tegeva töövõtjaga kolmepoolse lepingu.

  (2) Kui kohanduse saaja teostab tööd ise, sõlmib vallavalitsus kahepoolse lepingu.

  (3) Kui füüsiliseks kohandamiseks ei ole ehitusteatis või ehitusluba vajalik, sõlmitakse leping toetuse määramise otsuse alusel hiljemalt 30 päeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Füüsilise kohandamise aeg määratakse osapoolte vahel sõlmitud lepingus.

§ 7.   Kohandustööde eest tasumine

  (1) Eluruumi kohandust tegev töövõtja on kohustatud esitama vallavalitsusele kohandamise üleandmise -vastuvõtmise akti ning arve tehtud tööde kohta hiljemalt 10 päeva jooksul pärast tööde teostamist.

  (2) Toetus makstakse välja töövõtja arvelduskontole 15 tööpäeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning vajadusel vallavalitsuse poolt kohandatavas eluruumis paikvaatluse läbiviimist.

  (3) Kohanduse saaja on kohustatud viivitamata kirjalikult informeerima vallavalitsust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis kohanduse saajat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada.

§ 8.   Dokumentide säilitamine, kohandamise toetust saanud projektide järelkontrolli ja kohanduse mõju hindamine

  (1) Kohandamise toetuse dokumente säilitatakse vallavalitsuses vastavalt seadusele.

  (2) Toetuse mõju hindamiseks on vallavalitsuse sotsiaalametnikul õigusteha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

  (3) Kohandamise toetust saanud projektide üle teostab järelkontrolli ja hindab kohanduse mõju vallavalitsus.

§ 9.   Määruse jõustumine ning rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Paal Põlluste
Volikogu esimees

Lisa Puudega inimese eluruumi kohandamise avaldus

/otsingu_soovitused.json