EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 56

Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks

Vastu võetud 14.12.2018 nr 66
jõustumine 01.01.2019, osaliselt 1.04.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 ning reklaamiseaduse § 2 lõike 1 punkti 3, lõike 2, § 13 lõike 1 ning § 30 lõike 2 punkti 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib välireklaami (edaspidi reklaam) paigaldamist ja kehtestab reklaami mahavõtmise ja maksustamise tingimused Valga valla haldusterritooriumil

  (2) Määrusega kehtestatakse Valga valla haldusterritooriumil reklaamimaks.

  (3) Mõisteid kasutatakse järgmises tähenduses:
  1) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) reklaami avalikustaja – füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus (edaspidi isik), kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või levitab;
  3) reklaamimaks – Valga valla avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamise ja vallapildi kujundamise eesmärgil maksumaksja poolt käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks.

2. peatükk Reklaami paigaldamine 

§ 2.   Reklaami paigaldamise tingimused

  (1) Reklaamikandja ja reklaami kujundus peab sobima vallaruumi ilmega arvestades konkreetse tänava, väljaku või hooneansambli eripära.

  (2) Reklaam hoonel peab sobima värvilt ja proportsioonilt antud hoonega.

  (3) Kõnniteedele ei paigaldata reklaami kui vabaks jääva kõnnitee laius on vähem kui 0,9 meetrit.

  (4) Teele ja tänavale kavandatav reklaam peab tagama liikluse ohutuse ja võimaldama tänava korrashoidu ning see ei tohi domineerida liikluskorraldusvahendite üle. Teele või tänavale võib paigaldada reklaami (liiklusvälise teabevahendi), mis:
  1) ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit;
  2) ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist;
  3) ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
  4) ei piira nähtavust ristmikul.

§ 3.   Paigaldusloa taotlemine

  (1) Reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja Valga Vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1), millele lisatakse:
  1) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või volitatud isiku kirjalik nõusolek;
  2) reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  3) territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan, kus näidatakse paigaldatava reklaamobjekti asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega;
  4) tehnovõrgu valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  5) Muinsuskaitseameti luba muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks;
  6) liiklusvälise teabevahendi (reklaami) paigaldamiseks riigitee kaitsevööndisse tuleb taotleda Maanteeameti luba.

  (2) Reklaami paigaldusloa taotluses näitab taotleja, kas ta soovib jagada maksuperioodi igakuisteks või kvartaalseteks intervallideks.

  (3) Vallavalitsus väljastab reklaami paigaldusloa hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud avalduse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab vallavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt viie tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

  (5) Paigaldusloa taotlemist ei nõuta käesoleva määruse § 10 punktides 1–11 nimetatud maksuvaba reklaami paigaldamiseks.

§ 4.   Paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  Paigaldusloa andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus, kellel on õigus paigaldusloa andmisest keelduda, kui:
  1) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduse ja käesoleva määruse nõuetele;
  2) kavandatud reklaam ei sobi hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva vallaruumiga;
  3) reklaami avalikustamise taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  4) puuduvad nõutavad kooskõlastused;
  5) reklaami avalikustamise taotlejal on varasemad reklaamimaksu võlad või ta on eelnevalt rikkunud reklaami paigaldamise korda;
  6) reklaami avalikustaja jätab tähtaegselt esitamata maksudeklaratsiooni;
  7) muudel kaalukatel põhjustel.

§ 5.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsusel on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui paigaldusloa taotleja
  1) on paigaldusloa taotlemisel esitanud valeandmeid;
  2) on paigaldanud reklaami mittevastavuses paigaldusloas esitatud andmetele;
  3) on vähemalt kahel korral rikkunud käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja tingimusi;
  4) ei ole täitnud ettekirjutusi;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 6.   Kuulutuste paigaldamine

  (1) Kuulutused paigaldatakse ainult selleks ettenähtud kuulutuste stendidele, alustele või pindadele.

  (2) Kuulutuste paigaldaja on kohustatud ühe tööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu kuulutused kõrvaldama.

3. peatükk Reklaami avalikustaja õigused ja kohustused 

§ 7.   Reklaami avalikustaja õigused

  Reklaami avalikustajal on õigus:
  1) igal ajal loobuda reklaami eksponeerimisest, teatades sellest vallavalitsusele, kui reklaami eksponeerimise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
  2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse vähemalt 20 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

§ 8.   Reklaami avalikustaja kohustused

  Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldamist lubava dokumendiga;
  2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam ja reklaamikandja tuleb koheselt korrastada või eemaldada;
  3) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama vallavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
  4) reklaami maha võtma paigaldusloa tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või taotlema 20 kalendripäeva enne tähtaja möödumist uue paigaldusloa käesoleva määruse § 3 sätestatud korras;
  5) hüvitama kõik reklaami mahavõtmisega seotud kulud;
  6) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel (puruneb, kukub alla jms) isikutele ja nende varale põhjustatud kahjud.

4. peatükk Reklaamimaks 

§ 9.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksuobjektiks on Valga valla haldusterritooriumile füüsilistest ja juriidilistest isikutest reklaami avalikustajate poolt paigaldatud reklaam ning Valga valla ühissõidukitele (vallaliinibussidele ning Valga Vallavalitsuselt taksoveoloa saanud ettevõtjatele Valga valla territooriumil taksoveoteenust osutatavatele taksodele) paigaldatud reklaam.

  (2) Maksumaksja on reklaami avalikustaja.

§ 10.   Maksustatav reklaam

  Igasugune Valga valla haldusterritooriumil paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele, välja arvatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide kuulutused;
  2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ning reklaam;
  3) sotsiaalreklaam;
  4) tööjõu värbamise reklaam 1 (ühe) kalendrikuu jooksul;
  5) teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
  6) ehitisele, kus ettevõtja tegutseb, ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, tegevuskoha tähistus ja/või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, tegevuskoha tähistuse ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja kontaktandmed ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri;
  7) ehitise või ühissõiduki sees paigaldatud reklaam;
  8) liiklusmärgi 636 Eesti Standardi EVS 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” kohaselt paigaldatud teave;
  9) ehituse ajaks paigaldatud teave ehitusseadustikus sätestatud informatsiooniga;
  10) reklaam, mis on paigaldatud piiratud või tähistatud territooriumile seal toimuva ürituse ajaks
  11) reklaam, mille aasta arvestuslik maksusumma on väiksem kui 15 eurot ja mille reklaamipind on väiksem A2 formaadi pindalast.

§ 11.   Maksuperiood ja maksumäär

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul reklaam on eksponeeritud.

  (2) Maksukohustus tekib lõikes 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast, v.a § 10 p 4 nimetatud reklaam.

  (3) Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamipinna 1 m2 kuumaksumus.

  (4) Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:
  1) tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga, mis on suunatud avalikkusele;
  2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

  (5) Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest mis asub riigimaanteede ääres väljaspool linna piire on 3 eurot kuus või 0,10 eurot ööpäev välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 6–7 sätestatud juhtudel. Eelnimetatud riigiteedeks on:
   a) põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga,
   b) põhimaantee nr 6 Valga-Uulu,
   c) tugimaantee nr 67 Võru-Mõniste-Valga.

  (6) Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest on Valga linna piires 5 eurot kuus või 0,17 eurot ööpäev.

  (7) Ühissõiduki välispinnale paigaldatud reklaami maksumäär on 25 eurot kuus.

§ 12.   Maksu arvutamine ja tasumine

  (1) Maksumaksja arvutab maksudeklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva maksusumma ja esitab vallavalitsusele maksudeklaratsiooni. Esitatud deklaratsiooni alusel väljastatakse maksumaksjale arve, mis kuulub tasumisele arvel märgitud tähtpäevaks.

  (2) Maksumaksja teeb valiku, kas jagab maksuperioodi igakuisteks või kvartaalseteks intervallideks. Vastavalt tehtud valikule esitab maksumaksja maksudeklaratsiooni igakuiselt või kvartaalselt, s.o kolme kuu kohta korraga. Iga järgneva intervalli kohta esitatakse maksudeklaratsioon intervalli esimeseks tööpäevaks. Maksusumma esimese intervalli eest ja viimase intervalli eest arvestatakse vastavalt tegelikule päevade arvule.

  (3) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud intervalli ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 3 kuud.

  (4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 13.   Maksudeklaratsioon

  (1) Maksumaksja on kohustatud esitama vallavalitsusele nõuetekohase maksudeklaratsiooni (Lisa 2) hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval.

  (2) Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pikemaks tähtajaks esitatakse 12 kuu möödumisel uus maksudeklaratsioon lõikes 1 kehtestatud korras.

§ 14.   Reklaamimaksu kogumine

  (1) Reklaamimaksu maksuhalduriks on Valga Vallavalitsus, kes korraldab reklaamimaksu kogumise

  (2) Maksuhalduril on kõik maksukorralduse seaduses maksuhaldurile antud õigused ja kohustused, välja arvatud need õigused ja kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

5. peatükk Vastutus ja järelevalve 

§ 15.   Vastutus

  (1) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaami paigaldamise osas tuleneb reklaamiseadusest.

  (2) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest reklaamimaksu osas tuleneb maksukorralduse seadusest.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise luba ei ole pikendatud, kuulub mahavõtmisele reklaami avalikustaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb maksuhalduri volitusi omav ametnik reklaami avalikustanud isikule ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

  (4) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise vallavalitsus reklaami avalikustaja kulul.

  (5) Kui reklaami avalikustaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

  (6) Reklaamialase väärteo eest kohaldatakse vastutust Reklaamiseaduse §-de 33–35 järgi.

  (7) Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust Maksukorralduse seaduse § 153¹ ja § 154 järgi.

§ 16.   Järelevalve

  Kontrolli reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu laekumise üle teostab Valga Vallavalitsus

6. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määruse rakendamine

  (1) Reklaamid, mis on paigaldatud enne käesoleva määruse jõustumist ja millel puudub käesoleva määruse alusel nõutav paigaldusluba, tuleb maha võtta või taotleda paigaldusluba käesoleva määruse kohaselt ühe kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

  (2) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust, reklaamiseadust ja teisi õigusakte.

  (3) Kinnitada välireklaami paigaldusloa vorm vastavalt lisale 1.

  (4) Kinnitada välireklaami paigaldamise reklaamimaksu deklaratsiooni vorm vastavalt lisale 2.

  (5) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 27. märts 2009. a määrus nr 8 “Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks”.

  (6) Käesolev määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuarist.

  (7) Käesoleva määruse § 11 jõustub 2019. aasta 1. aprillist.

Külliki Siilak
Esimees

Lisa Välireklaami paigaldusloa vorm

Lisa Välireklami paigaldamise reklaamimaksu deklaratsiooni vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json