Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2018, 68

Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2018 nr 24
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 punkti 3 alusel ja Viimsi Vallavolikogu 18. augusti 2009. a määruse nr 19 "Viimsi valla põhimäärus" § 48 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi komisjon) on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) alaline komisjon, mille eesmärgiks on sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraldamine.

  (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi valitsus oma korraldus.

  (3) Komisjoni tegevuse lõpetab valitsus oma korraldusega.

  (4) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kinnitab ja teeb muudatusi valitsus oma korraldusega.

  (2) Komisjoni liikmete arvu määrab valitsus oma korraldusega ja see ei või olla väiksem kui kolm liiget.

§ 3.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud on kinnised, välja arvatud kui komisjon ei otsusta teisiti. Koosoleku kokkukutsumise otsustab, päevakorra kinnitab ja koosolekut juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimeest asendab tema äraolekul aseesimees.

  (2) Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjoni liikmetele edastatakse vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni esimehe poolt teave koosoleku toimumise ajast ja kohast ning koosoleku päevakord vajadusel koos päevakorrapunktide käsitlemiseks vajalike materjalidega.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajadusel kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni esimehe poolt nimetatud komisjoni liige valmistab ette komisjoni koosolekuks vajalikud materjalid, koostab koosoleku protokolli ja korraldab jooksvate küsimuste lahendamise.

  (5) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

  (6) Komisjoni otsused protokollitakse ja avalikustatakse valla dokumendiregistris. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel.

  (7) Komisjoni ettepanekute alusel teeb sotsiaal- ja tervishoiuosakond otsused toetuste või teenuste määramiseks.

§ 4.   Komisjoni ülesanded ja õigused

  (1) Komisjoni ülesanded on:
  1) sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitatud taotluse läbivaatamine ning sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale ettepaneku tegemine hüvitise määramiseks;
  2) vajadusel arvamuse andmine valitsusele sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda puudutavates küsimustes.

  (2) Komisjonil on õigus:
  1) saada komisjoni tööks vajalikke andmeid ja dokumente valla ametiasutustelt ja valitsuse hallatavatelt asutustelt;
  2) kaasata komisjoni töösse eksperte ja teisi isikuid.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrust jõustub 1. jaanuaril 2019.

Siim Kallas
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json