Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu linna 2020. aasta eelarve

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2019, 25

Tartu linna 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 19.12.2019 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punktide 1, 2 ja 5 alusel.

§ 1.   Tartu linna 2020. aasta eelarve

  Tartu linna 2020. aasta eelarve kogumaht on on 208 059 095 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-6.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  (1) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 18 900 000 euro ulatuses.

  (2) Linnavalitsusel lubatakse võtta lühiajalist arvelduslaenu 2020. aasta jooksvate kulude katteks kuni 5 000 000 euro ulatuses.

  (3) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks kuni 2 500 000 euro ulatuses.

§ 3.   Muud eelarve vastuvõtmisega samaaegselt tehtavad otsused

  Välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise suurimaks lubatud mahuks määratakse 5 200 000 eurot.

§ 4.   Reservfond

  Reservfondi suuruseks määratakse 500 000 eurot.

§ 5.   Kulude eelarves ümberpaigutuste tegemine

  Linnavalitsusel lubatakse teha kulude eelarves ümberpaigutusi vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

§ 6.   Kaasava eelarve osa suurus

  Kaasava eelarve osa suurus 2021. aasta eelarve koostamisel on 200 000 eurot ja ühe kaasava eelarve objekti maksumuse ülemmäär on 100 000 eurot.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Aadu Must
esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Tulubaas

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimise kulud

Lisa 5 Finantseerimistegevus

Lisa 6 Rahavoogude prognoos

/otsingu_soovitused.json