KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Elva valla lemmikloomade registri põhimäärus

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 21.12.2019, 26

Elva valla lemmikloomade registri põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 1 punkt 4, Elva Vallavolikogu 22.04.2019 otsuse 1-3/125 "Andmekogude asutamise ja pidamisega seotud ülesannete delegeerimine", loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 ja avaliku teabe seaduse § 433 lg 1 ja § 435 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Elva valla lemmikloomade registri (edaspidi register) pidamise kord, sealhulgas andmekogu vastutava ja volitatud töötleja ülesanded, andmekogusse kogutavate andmete koosseis, andmete andmekogusse kandmise kord, andmekogust andmete väljastamise tingimused ja kord ja muud andmekogu pidamisega seotud korralduslikud küsimused.

§ 2.   Registri ametlik nimi ja omanik

  (1) Registri ametlik nimi on “Elva valla lemmikloomade register”.

  (2) Register on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille omanik on Elva vald.

§ 3.   Registri pidamise eesmärgid

  Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgid on:
  1) kasside ja koerte ning vajadusel muude lemmikloomade (edaspidi Loomade) üle arvestuse pidamine;
  2) registreeritud loomade kohta informatsiooni kogumine ja väljastamine;
  3) järelevalveta loomade omanike kiire leidmine;
  4) loomade seaduses nõutud vaktsineerimiste jälgimine.

§ 4.   Registri pidamise põhimõtted

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmebaasina.

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

  (3) Register jaguneb kahte ossa:
  1) ajakohased andmed – kehtivad andmed Elva vallas registreeritud loomade ja nende omanike kohta;
  2) ebaõiged ja aegunud andmed – Elva vallas registreeritud loomade ja nende omanike kohta avastatud ebaõiged andmed ja kehtetuks muutunud andmed.

  (4) Kehtivate ja aegunud andmete andmekoosseis on samasugune, välja arvatud juhul kui registri vastutav töötleja on registriandmete koosseisu laiendanud pärast andmete arhiveerimist.

  (5) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 5.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Elva Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Elva valla õigusaktide eelnõude ning dokumentatsiooni koostamist;
  3) korraldab ja juhib registri kasutuselevõttu, pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  4) töötleb registriandmeid ja sõlmib registri volitatud töötlejatega lepinguid registri andmete töötlemiseks;
  5) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
  6) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  7) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks volitatud töötlejale;
  8) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on eraõiguslikud isikud, kes vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu(te) alusel töötlevad registriandmeid või teostavad andmekogu majutamist ja registri arendustöid.

  (2) Registrit majutav volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) arendab ning võimaldab kasutada registri pidamiseks vajalikku tarkvara;
  3) osutab registri majutusteenust, hooldust ja haldust;
  4) tagab registriandmete turvalisuse ja säilimise.

  (3) Registri pidamisel registri andmeid töötlev volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb registriandmeid;
  3) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  4) teavitab vastutavat töötlejat koheselt registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärasest kasutamisest;
  5) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 7.   Registrisse kantavate andmete koosseis

  (1) Registrisse kantakse Elva valla haldusterritooriumil asuvate loomade ja nende omanike andmed vastavalt Elva valla koerte ja kasside pidamise eeskirjale ning registri põhimäärusele.

  (2) Registrisse kantavad andmed looma kohta on:
  1) registrikood – tarkvara poolt omistatav looma registrikande identifikaator;
  2) registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  3) liik;
  4) nimi;
  5) vanus/sünniaeg;
  6) sugu;
  7) tõug või tõuta looma puhul looma välimuse lühikirjeldus;
  8) muu eritunnus;
  9) asukoht;
  10) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  11) järgmise vaktsineerimise aeg;
  12) surma aeg;
  13) surma põhjus.

  (3) Registrisse kantavad veterinaararsti andmed on:
  1) looma registreerinud veterinaararsti nimi;
  2) viimase kande teinud veterinaararsti nimi;
  3) veterinaararsti organisatsiooniline kuuluvus.

  (4) Registrisse kantavad loomaomaniku andmed on:
  1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) nimi;
  3) elukoht;
  4) telefoninumber;
  5) e-maili aadress.

§ 8.   Andmete töötlemise üldpõhimõtted

  Registrisse kantud andmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016 määruses nr (EL) 2016/679 "Isikuandmete kaitse üldmäärus", avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

§ 9.   Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Elva valla territooriumil asuvate loomade omanikud.

  (2) Andmed kannab registrisse volitatud töötleja või looma omanik läbi e-teeninduse llr.ee või läbi Eesti teabevärava eesti.ee.

  (3) Volitatud töötleja kannab registrisse Elva vallas registreeritud loomade ja nende omanike andmed, samuti looma vaktsineerinud veterinaararsti nime ning looma vaktsineerimise kuupäeva.

  (4) Volitatud töötleja registreerib looma ning looma omaniku andmed ankeedi täitmisel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, arvates looma märgistamise kuupäevast. Kui volitatud töötlejal puudub juurdepääs veebipõhisele registrile, esitab ta registreerimisandmed digitaalselt või paberkandjal hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul vastutavale töötlejale.

§ 10.   Registrisse kantud andmete õiguse tagamine ja andmete muutmine

  (1) Registriandmete esitaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (2) Registri volitatud töötleja võtab looma registreerimisel omanikult nõusoleku andmete avaldamiseks käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses ja korras.

  (3) Registrisse andmete esitamise kohta peavad arvestust registri volitatud töötlejad.

  (4) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste järjepidevuse. Kehtetuks muutunud andmed kantakse kehtivate andmete registriosast kehtetute andmete registriossa.

§ 11.   Registrist andmete väljastamise tingimused

  (1) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

  (2) Andmed väljastatakse registrist põhjendatud vajaduse korral.

§ 12.   Registrist andmete väljastamise kord

  (1) Registrist väljastavad andmeid vastutav töötleja ja volitatud töötleja neile esitatud avalduse alusel, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (2) Andmed väljastatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul avalduse vastuvõtmisest arvates.

  (3) Järelevalveta looma leidmisel väljastatakse avaldajale looma kiibi numbri järgi registrisse kantud looma omaniku kontaktandmed ja vajadusel looma andmed.

  (4) Registrist ametlike väljavõtete saamiseks on õigus registri vastutaval ja volitatud töötlejal.

  (5) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal ja millised andmed on väljastatud.

§ 13.   Registriandmete kaitsmine ja säilitamine

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne. Juurdepääs registriandmetele võimaldatakse ID-kaardi ning võimalusel muu identimisvahendiga.

  (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu andmise ja sulgemise kord sätestatakse lepinguga.

  (3) Vastutava töötleja poolt volitatud isikule juurdepääsuõiguse andmiseks esitataks taotlus, milles on toodud isiku ees- ja perekonnanimi, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav aeg. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajatu. Registri vastutav töötleja avab ühe tööpäeva jooksul, pärast taotluse saamist, juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

  (4) Juurdepääsuõiguse sulgemiseks, enne kehtivuse aja lõppemist, esitatakse registri vastutavale töötlejale taotlus, milles näidatakse ära volitatud isiku ees- ja perekonnanimi, juurdepääsuõiguse sulgemise põhjus ning soovitav aeg. Registri vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

  (5) Vastutaval töötlejal on õigus põhjendatud juhtudel volitatud töötleja juurdepääsuõigus sulgeda.

  (6) Registriandmete säilitamise tähtaeg on 20 aastat.

  (7) Registri turvaklass on K1T1S1 ja turbeaste madal (L).

§ 14.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 15.   Registri pidamise finantseerimine

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Elva valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri vastutav töötleja tasub registri majutamise eest vastavalt registrit majutava volitatud töötlejaga sõlmitud lepingule.

§ 16.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab vallavalitsus.

  (2) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, Elva valla arhiivi või nende hävitamiseks. Vallavalitsus määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (4) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 17.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json