Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Eakate Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2013, 5

Eakate Päevakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 14.12.2010 nr 53
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 35 lõike 2, “Harku valla põhimääruse” §57 lõike 2 ning Harku Vallavolikogu 25. novembri 2010 otsuse nr104 “Harku Vallavalitsuse hallatava asutuse Eakate Päevakeskus asutamine” punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Eakate Päevakeskuse (edaspidi päevakeskus) tegutsemise õiguslikud alused, ülesanded, tegevused ja personali õigused ja kohustused.

§ 2.   Päevakeskuse asukoht ja aadress

  Päevakeskus asub Harku vallas. Päevakeskuse postiaadress on Teenuste 2 Tabasalu alevik Harjumaa.

§ 3.   Päevakeskuse haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Päevakeskus on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis osutab Harku valla elanikele sotsiaalteenuseid ja pakub neile vaba aja veetmise võimalusi.

  (2) Päevakeskus juhindub oma tegevusest riigi ja Harku Valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Päevakeskuse tegevust koordineerib Harku valla sotsiaal-ja tervishoiuosakonna juhataja.

  (4) Päevakeskusel võib olla oma sümboolika.

  (5) Päevakeskus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

§ 4.   Päevakeskuse ülesanded ja tegevus

  (1) Keskuse põhiülesandeks on valla eakatele, puuetega inimestele, aktiivselt elust kõrvalejäänud isikutele ja nende perekondadele erinevate sotsiaalteenuste, koolituste, seltsielu ning huvitegevuse korraldamine ja arendamine.

  (2) Vastavalt põhiülesandele päevakeskus:
  1) pakub erinevaid sotsiaalteenuseid päevakeskuse ruumes;
  2) jagab vallale eraldatud või vallavalitsuse poolt muretsetud toiduabi vähekindlustatud isikutele ja peredele;
  3) korraldab päevakeskuse ruumes toimuvate eriarstide vastuvõtule registreerimist;
  4) korraldab tervisliku ja aktiivse elustiili propageerimist eakate hulgas;
  5) korraldab teabepäevi erinevatele sihtrühmadele;
  6) korraldab päevakeskuses toimuvate huviringide tööd;
  7) organiseerib erinevaid kohtumisi ja üritusi eakatele ja teistele soovijatele vaba aja sisustamiseks;
  8) korraldab eakatele väljasõite väljapoolt valda kultuuri-ja spordiüritustest osavõtuks;
  9) nõustab päevakeskusesse pöördujaid sotsiaalhoolekande alastes küsimustes oma pädevuse piires;
  10) aitab eakal, puudega inimesel või vähekindlustatud vallaelanikul täita vormikohaseid avaldusi ja teisi vajalikke asjaajamisega seotud dokumente.
  11) teatab vallavalitsusele abivajavast vallaelanikust;
  12) organiseerib päevakeskuse tegevuse raames valmistatud käsitöö-ja kunstinäitusi.

§ 5.   Päevakeskuse vara ja vahendid

  (1) Päevakeskuse valduses olev vara on Harku valla omand, mille valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Harku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud korras.

  (2) Päevakeskusel on oma eelarve, mille kinnitab volikogu vallaeelarve osana.

  (3) Päevakeskuse tegevust rahastatakse:
  1) Harku valla eelarvest;
  2) annetustest;
  3) laekumistest sihtasutustest ja sihtkapitalidelt;
  4) tema põhitegevusega seotud tasulistest eriteenustest.

  (4) Harku valla eelarvest tagatakse:
  1) töötajate töötasud;
  2) päevakeskuse ruumid, sisustus ja majandamiskulud.
  3) valla tegevuskavas ettenähtud ürituste korraldamine.

§ 6.   Päevakeskuse personal

  (1) Päevakeskuse igapäevast tööd korraldab perenaine.

  (2) Perenaise ülesanded:
  1) korraldab ja koordineerib päevakeskuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist;
  2) vastutab päevakeskuse vara ja eraldatud rahaliste vahendite otstarbeka ja sihipärase kasutamise eest;
  3) kindlustab päevakeskuse tulemusliku ja häireteta töö;
  4) valmistab ette keskuses toimuvaid üritusi ja ühistegevusi;
  5) hoiab korras päevakeskuse ruumid, tagab ruumide puhtuse;
  6) nõustab päevakeskusesse pöördujaid sotsiaalhoolekande alastes küsimustes oma pädevuse piires;
  7) aitab eakal, puudega inimesel või vähekindlustatud vallaelanikul täita vormikohaseid avaldusi ja teisi vajalikke asjaajamisega seotud dokumente.
  8) teatab valla sotsiaal-ja tervishoiuosakonna juhatajale tekkinud probleemidest päevakeskuses;
  9) teeb ettepanekuid päevakeskuse töö paremaks korraldamiseks sotsiaal-ja tervishoiuosakonna juhatajale;
  10) täidab valla sotsiaal-ja tervishoiuosakonna juhataja poolt saadud ühekordseid korraldusi ja ülesandeid.

  (3) Päevakeskuse perenaisega sõlmib ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik valla sotsiaal-ja tervishoiuosakonna juhataja ettepanekul.

§ 7.   Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Päevakeskuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi vallavalitsus.

§ 8.   Tegevuse lõpetamine

  Päevakeskuse tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu õigusaktides ettenähtud korras.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

Kaupo Rätsepp
Vallavanem

Ene Veges
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json