Teksti suurus:

Jõhvi valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine

Jõhvi valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2013, 20

  Jõhvi valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 17.01.2013 nr 105

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Jõhvi valla põhimääruse § 41 lõike 3 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Jõhvi valla 2013. aasta vallaeelarve kogumahuga 18 176 070 (kaheksateist miljonit ükssada seitsekümmend kuus tuhat seitsekümmend) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

  § 2.  2012. aasta lõpuks kasutamata jäänud rahalised vahendid summas 1 755 231 eurot suunata 2013. aasta vallaeelarve investeeringute katteks.

  § 3.  2012. aastal tegemata jäänud väljaminekud sihtfinantseerimise lepingute osas arvata 2013. aasta eelarve väljaminekute hulka.

  § 4.  Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  Kaarel Pürg
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Jõhvi valla 2013. aasta eelarve koondeelarve

  Lisa 2 Jõhvi valla 2013. aasta eelarve alaeelarved