KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Sõmeru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2013, 48

Sõmeru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 15.01.2013 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 362, loomakaitseseaduse § 2 lg 3, § 3 lg 1 ja 2, § 5 lg 3, loomatauditõrje seaduse § 11 lg 1 ja § 12 alusel kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16.04.2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord” ja põllumajandusministri 24.07.2008 määrusega nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded”.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Sõmeru valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom või kes tegeleb loomapidamisega rendi või muu õigussuhte alusel looma omanikuga.

  (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse, Sõmeru valla avaliku korra eeskirja ja Sõmeru valla heakorra eeskirja ning muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht – territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav (pargid, teed, tänavad, hoovid, haljasalad, parklad, kalmistud, avalikud veekogud, staadionid, mänguväljakud, bussootepaviljonid, ettevõtete piirdeaiata territooriumid, väljakud vms), üldkasutatavad hooned (ametiasutused, koolid, klubid, raamatukogud, spordihooned, toitlustus- ja kaubandusettevõtted, saunad, lasteaiad, kirikud, palvemajad vms), kortermajade üldkasutatavad ruumid (trepikojad, pööningud, keldrid vms);
  2) hulkuv loom – loom, kes viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema valduses olevat territooriumi või kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  3) häirimine - kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) loomapidaja – on isik, kellele loom kuulub või kes tegeleb loomapidamisega rendi- või muu õigussuhte suhte alusel loomaomanikuga. Loomapidaja on isik, kellel on tegelik võim looma üle;
  5) looma märgistamine – tegevusluba omava veterinaararsti poolt loomale mikrokiibi paigaldamine.
  6) loom – koer ja kass
  7) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  8) registripidaja - Sõmeru valla lemmikloomade registri vastutav töötleja, Sõmeru vald ja/või registri volitatud töötleja õigustega veterinaararstid;
  9) varjupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht;
  10) varjupaiga pidaja – korraldab varjupaiga pidamist, hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakspidamist, varjupaika toimetamist ja uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist;
  11) üldkasutatav koht - vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

2. peatükk Loomapidamise nõuded ja kohustused 

§ 3.   Loomapidamine

  (1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluval või õiguslikul alusel tema kasutuses oleval territooriumil või kinnises ruumis. Täidetud peavad olema loomapidamiseks ettenähtud nõuded ning välistatud peab olema võimalus looma omal tahtel välja pääsemine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Koera pidamisel ketis ei ole territooriumi tarastamine (piiramine) kohustuslik, kuid tuleb välistada looma omalt tahtel territooriumilt väljumine.

  (3) Kortermajas ja selle territooriumil lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast ja kodukorrast.

  (4) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.

  (5) Loomapidaja võib kassi pidada kinnises ruumis. Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil võib pidada üksnes vaktsineeritud kassi.

  (6) Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada teisi inimesi, nende vara ega teisi loomi.

  (7) Loomapidaja kannab täit vastutust oma looma poolt tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, välja arvatud juhul, kui kahju tulenes looma kasutamisest kuritegeliku tegevuse tõkestamiseks.

  (8) Keelatud on looma hüljata, vigastada või abitusse seisundisse jätta, tekitada loomale valu ja füüsilisi või vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist, samuti viibida avalikus kohas haige või vigastatud loomaga.

  (9) Loomapidajal tuleb tagada looma pidamiseks vajalikud tingimused vastavalt põllumajandusministri määruses „Lemmiklooma pidamise nõuded” sätestatule.

  (10) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

§ 4.   Loomapidamise nõuded avalikus kohas

  (1) Loomaomanik peab tagama järelevalve oma looma üle.

  (2) Koera võib viia avalikku kohta jalutusrihmaga, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse.

  (3) Keelatud on ujutada või pesta looma supluskohtades.

  (4) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv. Sülekoera ja kassis võib ühistranspordis hoida kinnises korvis või spetsiaalses transpordikastis või –puuris.

  (5) Jalutusrihmata koeraga võib avalikus kohas viibida koerte treenimisalal ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve looma üle ning võimalus loom vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (6) Loomapidajal on keelatud loomaga viibida kaubandus- ja toitlustusasutustes, spordi- ja laste mänguväljakutel, supluskohtades, ning muudes kohtades, kuhu on paigaldatud vastavad keelemärgid.

  (7) Pimedal ajal loomaga avalikus kohas viibimisel peab loomale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sama funktsiooni täitev ese.

  (8) Koera võib jätta suukorviga ning lahtipääsemist välistaval moel hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones, kui seejuures ei ohustata koera avalikku korda, kaaskodanikke ja liiklust.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 6 sätestatud nõudeid ei kohaldata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva teenistuskoera suhtes.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  Loomapidaja on kohustatud:
  1) paigaldama temale kuuluva territooriumi /v.a korterelamu) sissepääsule koera olemasolust teavitava hoiatussildi;
  2) tagama eelneva etteteavitamise korral teenistuskohustuste täitmisel oleva ametniku ohutu pääsu ja viibimise loomapidaja territooriumi;
  3) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu;
  4) tagama koera ja soovi korral kassi märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga ja loomaomaniku andmetega kaelarihmal ning looma kandmise lemmiklooma registrisse www.llr.ee/register;
  5) tagama, et loom ei häiriks kaaskodanikke, ei ohustaks neid ega tekitaks neile kahju;
  6) tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada 3 kuu vanustel loomadel ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  7) järgima looma pidamisel veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid;
  8) koristama väljaheited avalikes kohtades;
  9) võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
  10) inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teavitama veterinaarasutust;
  11) viivitamata korraldama temale kuuluva kontrolli alt väljunud looma otsimist ja püüdmist ning teavitama looma kadumisest lemmiklooma registri registripidajat ja vallavalitsust 24 tunni jooksul;
  12) looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  13) pädeva ametiisiku nõudmisel, esitama talle looma vaktsineerimist kinnitava tõendi;
  14) teavitama oma looma surmast või loomapidaja vahetusest 7 päeva jooksul lemmiklooma registri volitatud töötlejat;
  15) loomapidamise lõpetamisel tagama loomale uue omaniku leidmise, looma varju- või hoiupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.

3. peatükk Hulkuvad loomad 

§ 6.   Omanikuta või hulkuvate loomade söötmine, püüdmine ja hukkamine

  (1) Hulkuva looma söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena, seega laienevad nimetatud isikule loomakaitseseadusega ja käesoleva eeskirjaga loomapidajale pandud kohustused. Nimetatud kohustust ei teki kui isik on hulkuvast loomast koheselt teavitanud Sõmeru Vallavalitsust.

  (2) Omanikuta või hulkuvate loomade püüdmist korraldab Sõmeru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Kui omaniku juurest lahtipääsenud looma kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab selle looma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud looma omanik.

  (4) Hulkuvad loomad püütakse kinni omaniku kindlakstegemiseks ja omanikule tagastamiseks. Varjupaiga pidaja on hulkuva looma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima looma märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga pidajale on loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata teatama loomapidajale looma leidmisest. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, loomaomanikuga ei ole võimalik kontakteeruda või kui identifitseeritud looma ei ole võimalik loomaomanikule kohe tagastada, siis toimetatakse loom varjupaika.

  (5) Kinnipüütud loomi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, tasudes eelnevalt looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist võidakse loom anda uuele loomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida, võidakse läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras.

  (6) Vallavalitsuse loata või kooskõlastuseta varjupaika toimetatud looma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse jne kulud kannab varjupaik.

  (7) Ohtliku looma võib enesekaitseks hukata, kui looma rünnak ohustab reaalselt inimese(te) elu ja tema rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

4. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 7.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

  Eeskirja nõuete rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 sätestatud alusel ja korras.

§ 8.   Kohtuväline menetleja

  Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 sättes vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 9.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

5. peatükk Rakendussätted 

 

(1) Tunnistada kehtetuks Sõmeru Vallavolikogu 25.02.2003 määrusega nr 7 kehtestatud „Loomapidamise eeskiri Sõmeru vallas“.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json