Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Are Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Are Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2014, 24

Are Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 21.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega sätestatakse Are Vallavalitsuses kui ametiasutuses (edaspidi ametiasutus) ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) värbamise ja valiku põhimõtteid ja korraldust.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada parima kvalifikatsiooniga teenistujate teenistusse võtmine.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Värbamine on protsess, mille käigus kutsutakse nõutava pädevusega isikuid kandideerima vabale teenistuskohale.

  (2) Valiku käigus valitakse teenistuskohale kandideerivate isikute hulgast sobivaim.

  (3) Värbamine ja valik peavad põhinema eelnevalt avalikustatud tingimustel ja kandidaatide võrdsel kohtlemisel.

§ 3.   Vaba teenistuskoha täitmine

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Avaliku konkursi võib jätta korraldamata järgmistel juhtudel:
  1) vaba ametikoht täidetakse sisekonkursi korraldamisega;
  2) vaba ametikoht täidetakse ametniku tähtajalise üleviimise teel vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 33 lõikele 1;
  3) ametnik viiakse tähtajatult üle teisele ametikohale vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 98 lõike 1 punktidele 1-3;
  4) puuduva ametniku ülesannete üleandmisel teisele ametnikule;
  5) 120 päeva jooksul avaliku konkursi luhtumise kohta otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetatakse ametikohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastav isik.

  (3) Vaba töökoha täitmiseks võib korraldada avaliku konkursi või kasutada teisi värbamise ja valiku võimalusi.

§ 4.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursikuulutuse avaldab ametiasutus vaba teenistuskoha ametijuhendi ja/või töökohale kehtestatud nõuete alusel.

  (2) Konkursikuulutus peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:
  1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks teenistusse võtmise korral teenistustähtaega;
  7) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (3) Avaliku konkursi korral avaldatakse konkursikuulutus avaliku teenistuse kesksel veebilehel ja Are valla kodulehel. Lisaks võib konkursikuulutuse avaldada ajalehes, tööotsinguportaalides ja mujal. Konkursikuulutuse sõnastus kõikides värbamiskanalites peab olema identne.

  (4) Sisekonkursi kuulutus avaldatakse ametiasutuse siseveebis. Teenistuskoha nõudmistele vastavaid teenistujaid võib täiendavalt konkursi toimumisest teavitada ja kutsuda neid konkursil kandideerima ka e-posti teel või suuliselt.

  (5) Mitme olulises osas ühesuguste teenistusülesannetega teenistuskoha täitmiseks võib välja kuulutada ühe konkursi, lisades konkursikuulutusse sellekohase teabe.

  (6) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (7) Konkursil osalevate kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva kuulutuse avaldamise päevast arvates.

§ 5.   Valiku läbiviijad

  (1) Konkursikomisjoni moodustab asutuse juht. Komisjon peab olema vähemalt kolmeliikmeline ning komisjoni peab kuuluma vabale ametikohale valitava ametniku vahetu juht (kui see on olemas). Vajaduse korral kaasatakse teisi teenistujaid või ametiasutuseväliseid eksperte.

  (2) Konkursikomisjon moodustatakse vallavanema käskkirjaga, kes otsustab teiste teenistujate või ekspertide kaasamise vajaduse.

§ 6.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursist võtavad osa kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud konkursi läbiviijale kuulutuses märgitud tähtajaks. Kuulutuses märgitud tähtaja postitempliga dokumendid loetakse tähtajaks esitatuks.

  (2) Kandidaatide esitatud dokumendid kogub sekretär, kontrollides kandidaatide vastavust teenistuskohale ja kuulutuses esitatud nõuetele, saades vajadusel nõu vallavanemalt. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadab sekretär e-postiga vastavasisulise teate.

  (3) Esitatud dokumentide põhjal analüüsitakse kandidaatide vastavust värbamisel püstitatud kriteeriumitele.

  (4) Vajaduse korral viiakse läbi praktiline ülesanne.

  (5) Vestlus viiakse kandidaatidega läbi üldjuhul pärast praktilist ülesannet. Vestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt dokumentide analüüsi ja praktilise ülesande tulemustest. Vestlusele kutsutakse kandidaadid, kelle praktilise ülesande tulemused on paremusjärjestuselt parimad. Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

  (6) Taustauuringut võib teha kandidaadi nõusolekul või kandidaadi CV-s esitatud soovitajatega vesteldes. Taustauuringu viib läbi ametiasutuse juht.

§ 7.   Valiku tegemine

  (1) Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt teenistuskoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
  1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
  2) vajaduse korral praktiline ülesanne (proovitöö, essee, käitumisülesanne vms);
  3) vestlus;
  4) taustauuring.

  (3) Valiku tegemisel kandidaatide teenistuskohale sobivuse kohta osalevad kõik valiku läbiviijad. Konkursi võitnud isiku valikul võetakse arvesse kandidaadi haridust, teadmisi, oskusi, töökogemusi ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateavet.

  (4) Kandidaatidest koostatakse kirjalikult vormistatud paremusjärjestus, kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ja pingerea otsustavad konkursi läbiviijad.

  (5) Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

  (6) Vallavanem võib 150 kalendripäeva jooksul ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha teenistusse asumise ettepaneku konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub teenistusse asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku teenistusse võtmise, või teenistuja vabastatakse teenistusest katseaja jooksul.

§ 8.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) ametiasutuse juht loobus teenistuskohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

  (3) Vallavanem võib 120 päeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada teenistuskohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära teenistuskoha vahetu juhi (kui see on olemas). Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 9.   Konkursi tulemustest teavitamine

  Konkursi lõpptulemusest teavitab sekretär kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

§ 10.   Teenistusse ja tööle võtmine

  Pärast valiku tegemist korraldab ametiasutus teenistuja ametisse nimetamise või töölepingu sõlmimise kooskõlas ametiasutuse palgajuhendiga.

§ 11.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lauri Luur
Vallavanem

Eve Atka
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json