Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.04.2016, 6

Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 07.05.2015 nr 9
RT IV, 17.06.2015, 3
jõustumine 20.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.01.2016RT IV, 22.01.2016, 425.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016
07.04.2016RT IV, 22.04.2016, 225.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Audru valla (edaspidi vald) eelarvelistest vahenditest vabaühenduste projektitoetuse ja tegevustoetuse taotlemise, taotluste menetlemise, väljamaksmise, tagasinõudmise ning järelevalve tingimused ja kord (edaspidi kord).

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) vabaühendus on mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing, samuti nendest moodustatud võrgustik;
 2) projektitoetus on rahastamisliik, millega vald toetab konkursi alusel ajas ja ruumis piiritletud, peamiselt ühekordset ühenduse poolt elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit;
 3) tegevustoetus on rahastamisliik, millega vald toetab vabaühenduse tegevust ja arengut tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust.

2. peatükk TOETAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED, TOETUSTE LIIGID JA TINGIMUSED 

§ 3.  Toetamise üldpõhimõtted

  Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest üldpõhimõtetest:
 1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Audru valla haldusterritooriumil;
 2) tegevus on suunatud Audru valla elanikele ja on nende huvides;
 3) tegevus on kooskõlas kehtiva Audru valla arengukavaga.

§ 4.  Toetuste liigid ja taotlemise tingimused

 (1) Valla poolt eraldatavateks toetusteks on projektitoetus ja tegevustoetus.

 (2) Projektitoetuse taotlemiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
 1) projektid, mille korraldamiseks toetust taotletakse, on kultuuri- või spordisündmused;
 2) korraldatavad sündmused on suunatud vallas elavatele, õppivatele või töötavatele inimestele või ka teistele, kui tegevus, millele toetust taotletakse, toimub valla haldusterritooriumil;
 3) korraldatavad sündmused on avalikud. Sündmuse toimumise ajast teavitatakse vähemalt 7 päeva enne selle toimumist valla ajalehes, valla kodulehel või kaupluste, postkontorite ja rahvamajade juures asuvatel teadete tahvlitel;
 4) taotleja rahaline omaosalus on vähemalt 10 % projektitoetuse maksumusest.

 (3) Projektitoetuse suuruseks ühe kultuuri- ja spordisündmuse kohta on kuni 500 eurot.
[RT IV, 22.01.2016, 4 - jõust. 25.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016]

 (4) Tegevustoetust võib taotleda vabaühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks.

 (5) Tegevustoetuse suurus arvutatakse vallaeelarvest tegevustoetuseks eraldatud vahendite jagamisega toetust taotlenud vabaühenduste liikmete arvuga, kes on tasunud toetuse taotlemisele eelnenud aastal vabaühendusse kuulumise liikmemaksu ja elavad rahvastikuregistri andmetel Audru vallas.

§ 5.  Taotlejale esitatavad nõuded

 (1) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) taotleja on vabaühendus, kelle asu- ja tegevuskoht on Audru vald;
 2) taotlejal ei ole maksuvõlga kohalike ja riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
 3) taotleja on teinud tähtaegselt ja nõutud summas tagasimaksed, kui taotleja on varem saanud toetust Audru valla eelarvelistest vahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele;
 4) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
 5) taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist „Karistusregistri seaduse“ kohaselt kustutatud.

 (2) Tegevustoetuse taotleja peab lisaks lõikes 1 sätestatule vastama järgmistele nõuetele:
 1) taotleja põhikirjaliseks eesmärgiks on valla elanikele suunatud tegevus elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks;
 2) taotleja on tegutsenud vähemalt ühe aasta.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, TAOTLUSE MENETLEMINE JA TOETUSE MÄÄRAMINE 

§ 6.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) projektitoetuse vormikohane taotlus (Lisa 1) ja projekti eelarve (Lisa 2) 15. jaanuariks, 15. maiks või 15. oktoobriks ja tegevustoetuse vormikohane taotlus (Lisa 3) 1. veebruariks.

 (2) Vallavalitsus informeerib avalikkust taotluste esitamise tähtaja lähenemisest teate avaldamisega valla ajalehes või kodulehel.

 (3) Taotlus esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt allkirjastatuna.

 (4) Toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb seltsingutel lisada taotlusele koopia ühise tegutsemise lepingust. Järgmiste toetuste taotlemistel tuleb kinnitada allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.

§ 7.  Toetuse taotluse läbivaatamine

 (1) Toetuse taotlused vaatab läbi vallavalitsuse humanitaarteenistuse juhataja.

 (2) Taotluse läbivaatamisel kontrollitakse, kas:
 1) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
 2) korra § 3, § 4 lõigetes 2 ja 4 ning § 5 sätestatud nõuded on täidetud.

 (3) Taotluse läbivaatamise tähtaeg on kuni 30 päeva.

 (4) Kui taotlus sisaldab vormilisi puudusi, antakse taotlejale kuni seitse tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.

 (5) Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt, võib taotluse jätta läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat koos kirjaliku põhjendusega ja viitega vaidlustamise võimalustele

§ 8.  Projektitoetuse taotluse hindamine

 (1) Projektitoetuse taotluseid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad Audru Vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liikmed, majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees, sotsiaalkomisjoni esimees, hariduskomisjoni esimees, revisjonikomisjoni esimees, valla noorsoo- ja kultuuritöö spetsialist, vallavalitsuse arendusspetsialist ning vallavalitsuse humanitaarteenistuse juhataja.
[RT IV, 22.01.2016, 4 - jõust. 25.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016]

 (2) Hindamine protokollitakse, kusjuures protokoll sisaldab vähemalt järgmist teavet:
 1) taotlusele antud hinded kriteeriumite ja alakriteeriumite lõikes (vormikohane hindamisleht on Lisa 4);
 2) taotluste pingerida vastavalt koondhindele;
 3) olemasolu korral hindaja ettepanekud tegevuste mahu või eelarve muutmise kohta.

 (3) Hindamisprotokoll allkirjastatakse hindajate poolt ning esitatakse vallavalitsusele ettepanekuga taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või mitte-rahuldamiseks ja summade eraldamiseks, lähtudes vallaeelarves selleks eraldatud vahendite suurusest. Mitterahuldamise ettepanekule lisatakse põhjendus.

§ 9.  Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse tegemine

 (1) Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine või rahuldamata jätmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Taotlus rahuldatakse, kui:
 1) hindamise tulemusena asetub taotlus pingereas kohale, mis võimaldab taotlust rahaliselt toetada;
 2) esitatakse ettepanekutele vastavalt muudetud taotlus.

 (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotlus asetub pingereas kohale, mis ei võimalda taotlust toetada.

 (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult koos põhjendusega, viidates otsuse vaidlustamise võimalustele.

§ 10.  Lepingu sõlmimine

 (1) Toetuse kasutamise leping sõlmitakse taotluse rahuldamise otsuse alusel 15 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest. Lepingu mittetähtaegne sõlmimine võib olla aluseks taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamiseks.

 (2) Projektitoetuse ja tegevustoetuse eraldamise lepingu üldtingimused on käesoleva korra lisad 5 ja 6. Lepingu üldtingimusi on lepingu pooltel õigustäpsustada.

§ 11.  Toetuse maksmine ja järelevalve

 (1) Toetus kantakse vallavalitsuse korralduse ja lepingu alusel taotleja arveldusarvele lepingus märgitud tähtajal ja summas.

 (2) Toetuse saaja poolt toetuse sihipärase kasutamise üle teostab kontrolli vallavalitsus.

 (3) Projektitoetuse ja tegevustoetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande (Lisa 7 ja Lisa 8) lepingus ettenähtud tähtajaks.

 (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) tegevust, mille jaoks toetus eraldati ei toimunud;
 4) toetuse saaja jätab esitamata käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud aruande.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1  Audru valla eelarvest projektitoetuse taotluse vorm

Lisa 2 Projekti eelarve vorm

Lisa 3  Audru valla eelarvest tegevustoetuse taotluse vorm

Lisa 4 Projektitoetuse taotluse hindamisleht

Lisa 5 Projektitoetuse eraldamise lepingu üldtingimused
[RT IV, 22.04.2016, 2 - jõust. 25.04.2016]

Lisa 6  Tegevustoetuse eraldamise lepingu üldtingimused

Lisa 7 Projektitoetuse aruanne

Lisa 8 Tegevustoetuse aruanne