HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Töötasustamise alused

Väljaandja:Koonga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2016, 9

Töötasustamise alused

Vastu võetud 14.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 18.12.2014 määrusest nr 187 “ Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärad“ alusel.

§ 1.   Õpetaja töötasu alammäär

  (1) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §76 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatav töötasu alammäär.

  (2) Klassijuhataja ülesannete täitmise korral lisandub 72 eurot kuus.

  (3) Koolide direktorite palga alammääraks 880 eurot kuus.

  (4) Kooli direktoril on õigus määrata aasta eelarves töötasudeks ettenähtud summa piires asutuses kehtestatud korra alusel:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavamast tulemuslikuma töö eest;
  2) preemiaid;
  3) kõrgendatud palgamäära 10% ulatuses.

§ 2.   Koolieelsete lasteasutuste õpetajad

  (1) Lasteaia õpetaja palga alammäär vastavalt atesteerimisel omistatud ametijärgule:
  1) õpetaja 700 eurot kuus;
  2) õpetaja abi 500 eurot kuus.

  (2) Lasteasutuste juhatajal on õigus määrata aasta eelarves töötasudeks ettenähtud summa piires hoolekogu poolt heakskiidetud tingimustel:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavamast tulemuslikuma töö eest;
  2) preemiaid;
  3) kõrgendatud palgamäära 10% ulatuses.

§ 3.   Kultuuritöötajad

  (1) Kultuuritöötaja palga alammäär 700 eurot kuus;

  (2) Raamatukogutöötajate palga alammäär 500 eurot kuus.

§ 4.   Tunnitasud

  (1) Bussijuht tunnitasu 3.00 eurot tund;

  (2) Auto – traktori tööd 4.50 eurot tund;

  (3) Jooksev remont autod-traktorid 3.50 eurot tund;

  (4) Katla kütmine ööpäevane keskmine 2.54 eurot tund;

  (5) Puude ladumine 2.60 eurot tm;

  (6) Puude saagimine ja lõhkumine 3.50 eurot tm;

  (7) Remonditööd 3.00-6.00 eurot tund;

§ 5.   Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

  (1) Palka makstakse üks kord kuus hiljemalt jooksva kuu viimasel tööpäeval teenistuja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult raamatupidajat.

  (2) Raamatupidaja väljastab teenistujale teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta vähemalt üks tööpäev enne palga maksmise päeva.

  (3) Teenistujale makstakse vajadusel tema kirjaliku taotluse alusel ühekordset avanssi, mis ei tohi ületada 50% teenistuja ühe kuu põhipalgast. Teenistujatele teenistustähtajaga kuni 2 kuud avanssi ei maksta.

§ 6.   Puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel.

  (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 7.   Palgatingimuste täitmise kontroll

  Allasutusele eraldatud palgafondi kasutamise eest vastutab allasutuse juht.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Koonga Vallavolikogu 28. märtsi 2013.a. määrus nr 2 “Töötasustamise alused”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 01. jaanuarist 2016.

Vallo Kappak
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json