HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kuusalu Lasteaia Jussike hoolekogu põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2020, 8

Kuusalu Lasteaia Jussike hoolekogu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 08.04.2010 nr 5
jõustumine 11.04.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.12.2012RT IV, 21.12.2012, 1012.12.2012
22.08.2013RT IV, 27.08.2013, 1609.09.2013
21.08.2015RT IV, 29.08.2015, 1101.09.2015
16.01.2020RT IV, 22.01.2020, 725.01.2020

Määrus kehtestatakse Kuusalu Lasteaia Jussike põhimääruse § 6 lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ning § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kuusalu lasteaia Jussike hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on Koolieelse lasteasutuse seaduse alusel moodustatud Kuusalu valla munitsipaallasteaia juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Hoolekogu põhimääruse ja muudatused selles kinnitab Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Hoolekogu moodustamine ja koosseis

  (1) Hoolekogu koosseisu kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma lapsevanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja.
[RT IV, 22.01.2020, 7 - jõust. 25.01.2020]

  (2) Lastevanemate esindajad valitakse hoolekogusse rühma lastevanemate koosoleku poolt üheks aastaks, volituste kehtivusega hoollekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni. Vallavalitsuse esindaja määratakse vallavalitsuse korraldusega. Õpetajate esindajad valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.
[M 17 - jõust. 08.09.2011]

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus hiljemalt iga õppeaasta 30. septembriks. Hoolekogu koosseisus aset leidvad muudatused kinnitab vallavalitsus jooksvalt.

  (4) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe ja aseesimehe.

§ 3.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  2) teeb koostööd lasteaia arengukava koostamisel ja annab kooskõlastuse selle kinnitamiseks;
[RT IV, 21.12.2012, 10 - jõust. 12.12.2012]
  3) teeb koostööd lasteaia õppekava koostamisel ja arendamisel;
  4) annab lasteaia direktorile (edaspidi direktorile) ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks ning aitab täiendavate rahaliste vahendite hankimisel;
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  5) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  6) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  7) kinnitab juhataja ettepanekul pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi korra ja selle muudatused;
  8) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  9) kooskõlastab sisehindamise aruande;
  10) koostab hoolekogu põhimääruse, teeb vajadusel ettepanekuid selle muutmiseks ja esitab need kinnitamiseks vallavalitsusele;
  11) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  12) teeb ettepaneku vallavalitsusele lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu rühmades Koolieelse lasteasutuse seaduses kehtestatud määras;
  13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtioleku aja suhtes;
  14) lahendab lastevanemate esitatud pretensioone;
  15) otsustab teisi Koolieelse lasteasutuse seaduse, vallavolikogu otsuse või muu õigusaktiga hoolekogu pädevusse antud küsimusi;
  16) kinnitab lasteaia kodukorra.
[RT IV, 29.08.2015, 11 - jõust. 01.09.2015]

§ 4.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu tegevuse planeerimine ja korraldamine
  1) Hoolekogu tegevust korraldab hoolekogu esimees, tema puudumisel aseesimees.
  2) Hoolekogu töövormiks on koosolek. Koosolekul arutamisele tulevate või arutamisel olnud teemadel võib vajadusel olla töövormiks elektronpost hoolekogu meililistis, mis koostatakse ja kinnitatakse õppeaasta esimesel hoolekogu koosolekul.
  3) Hoolekogu koostab igal õppeaastal hiljemalt 10.oktoobriks tööplaani, milles on tegevuse eesmärgid ja sisu, ülesannete täitmise tähtajad ja ülesannete täitmise eest vastutav isik. Hoolekogu tööplaan on lasteaia õppeaasta tegevuskava osa.
  4) Hoolekogu korraline koosolek toimub mitte harvemini kui üks kord kvartalis hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe või direktori ettepanekul.
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  5) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, direktori või vallavalitsuse ettepanekul.
[M 12 - jõust. 02.12.2010]

  (2) Koosolekute korraldamine, ettevalmistamine ja läbiviimine
  1) Koosoleku toimumise aeg teatatakse hoolekogu liikmetele maapostiga, elektronpostiga või telefoni teel vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.
  2) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist, koosoleku toimumise aja ja päevakorra teatamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Õppeaasta esimese hoolekogu koosoleku korraldab direktor.
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  3) Hoolekogu koosolekutest võivad kokkuleppel hoolekogu esimehega, tema äraolekul aseesimehega osa võtta lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ja teised isikud.
  4) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute saamiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.
  5) Hoolekogu koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees või direktor.
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  6) Koosolekutest võtavad osa direktor ja õppealajuhataja.
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  7) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  8) Koosoleku alguses kinnitatakse päevakord.
  9) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha ettepanekuid.

  (3) Koosolekute protokollimine
  1) Koosolekud protokollitakse koosoleku juhataja või tema määratud isiku poolt. Protokolli kantakse: koosoleku toimumise aeg ja koht, koosoleku algus- ja lõpuaeg, koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi, koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed, koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused, kinnitatud päevakord, koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu, vastuvõetud otsused, tehtud ettepanekud, protokollija ees- ja perekonnanimi, hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.
  2) Hoolekogu koosoleku protokoll valmib seitsme päeva jooksul koosoleku toimumisest.
  3) Hoolekogu koosoleku protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse lasteaias vastavalt lasteaia asjaajamise korrale.

  (4) Hoolekogu otsused ja nende täitmine
  1) Hoolekogu on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 hoolekogu liikmetest, sh esimees või aseesimees.
  2) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel.
  3) Hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane.
  4) Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.
  5) Hoolekogu otsuste täimist korraldab direktor või hoolekogu poolt vastutavaks määratud hoolekogu liige.
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  6) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning kõigil asjast huvitatud isikutel on õigus nendega tutvuda.
  7) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega teemakohases asjas järelevalvet teostava ametiasutuse poole.

§ 5.   Hoolekogu õigused ja vastutus

  (1) Hoolekogu esimehel, tema äraolekul aseesimehel on õigus kokkuleppel direktoriga osa võtta pedagoogilise nõukogu koosolekutest.
[M 12 - jõust. 02.12.2010])

  (2) Hoolekogul on õigus:
  1) saada infot oma ülesannete täitmiseks direktorilt, valla ametnikelt ja vallavalitsuselt;
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  2) teha ettepanekuid direktorile, vallavalitsusele ja vallavolikogule lasteaia haldus-, õppe- ja kasvatuskorralduse parendamiseks;
[M 12 - jõust. 02.12.2010])
  3) teha ettepanekuid eelarveliste ja annetustena laekunud summade otstarbekaks ja säästlikuks kasutamiseks;
  4) teha ettepanekuid lasteaia ruumide sihtotstarbelise kasutamise asjus;
  5) teha ettepanekuid direktorile, vallavalitsusele, lasteaia üle järelevalvet teostavale riiklikule täitevorganile, samuti lasteaia piirkonnas asuvatele asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele ning elanikele ühistegevuseks;
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  6) teha põhjendatud ettepanekuid direktorile töötajate ning vallavalitsusele direktori tunnustamiseks;
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  7) teha põhjendatud ettepanekuid vallavalitsusele direktori või direktorile õppealajuhataja või teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute kohalt vabastamiseks ning töölepingu lõpetamiseks töölepingu seaduses sätestatud alustel;
[M 12 - jõust. 02.12.2010]
  8) teha vallavalitsusele või vallavolikogule ettepanekuid lasteaedade tegevust reguleerivate õigusaktide muutmiseks;
  9) teavitada puuduste ilmnemisel vastavaid riiklikke ja kohaliku omavalitsuse täitevorganeid.

  (3) Hoolekogu liikmed on kohustatud oma osalusest ja hoolekogu tööst teavitama neid valinud subjekte, kes vajadusel võivad oma esindajad ennetähtaegselt ümber valida.

  (4) Hoolekogu liikmel on õigus loobuda hoolekogu tööst, esitades isikliku avalduse teda valinud organile.

  (5) Hoolekogu liikmed vastutavad neile edastatud materjalide läbitöötamise, määratud ülesannete täitmise ja usaldatud konfidentsiaalse info hoidmise eest.

§ 6.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees sügisesele lastevanemate üldkoosolekule ning samaaegselt direktorile ja vallavalitsusele.
[RT IV, 27.08.2013, 16 - jõust. 09.09.2013]

  (2) Aruanne peab kajastama aasta jooksul tehtud tööd ning plaane uueks õppeaastaks. Hoolekogu aruanne on lasteaia õppeaasta aruande osa.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamisest.

/otsingu_soovitused.json