Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 26. juuni 2018 määruse nr 25 „Vändra Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 22.01.2022, 16

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 26. juuni 2018 määruse nr 25 „Vändra Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 18.01.2022 nr 2

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 lõike 1 punkti 4, hoolekogu kooskõlastuse 28.12.2021 protokoll nr 5, õpilasesinduse kooskõlastuse 12.01.2022 protokoll nr 4 ja õppenõukogu kooskõlastuse 30.11.2022 protokoll nr 2 alusel.

§ 1.   Muuta Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse 26. juuni 2018 määrust nr 25 „Vändra Gümnaasiumi põhimäärus“ alljärgnevalt:

 
  1) muuta paragrahvi 7 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„(1) Koolis võib toimuda õppetöö nii statsionaarses kui ka mittestatsionaarses e-õppe vormis.“

  2) lisada paragrahvile 7 lõige 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Mittestatsionaarse e-õppe läbiviimist reguleerib kooli koostatud mittestatsionaarse e-õppe korraldamise ja läbiviimise kord.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Kontus
vallavanem

Piret Müür
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json