HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Nõva Kooli lasteaiarühmas

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2013, 31

Lapsevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Nõva Kooli lasteaiarühmas

Vastu võetud 19.10.2012 nr 10
RT IV, 30.10.2012, 13
jõustumine 01.11.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.02.2013RT IV, 22.02.2013, 1025.02.2013

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkt 5, § 30 lõike 1, Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2,3 ja 4, alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse lastevanemate poolt Nõva Kooli lasteaiarühma (edaspidi lasteaiarühm) kulude katmise määr.

  (2) Summadeks, millest koosneb lapsevanema poolt tasumisele kuuluv lasteaiatasu, on:
  1) õppevahendite tasu, millest kaetakse osaliselt kulud laste õppe-ja kasvatustöö vahenditele;
  2) osalustasu, millest kaetakse osaliselt lasteaia majanduskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks;
  3) toidukulu, mille katab täies ulatuses lapsevanem.

  (3) Lühiajaline lapsehoiuteenus on teenus, mida rakendatakse väljaspool Nõva valla elanike registrit olevatele lastele, kes ei vaja kohta iga päev.

§ 2.   Lasteaiatasu määrad

  (1) Lasteaiarühma osaliste kulude katmisel lapsevanema poolt tasutakse kuus:
  1) õppevahendite eest 2 eurot;
  2) osalustasu eest 10 eurot;
  3) toiduraha toidukulu eest.

  (2) Kui ühest perest käib lasteaias kaks või enam last, siis 2. ja iga järgmise lapse kulud õppevahenditele- ja osalustasule on 50%, ehk 6 eurot kuus.
[RT IV, 22.02.2013, 10 - jõust. 25.02.2013]

  (3) Lühiajalise lapsehoiuteenuse osalustasu on 2,8 eurot päev.

§ 3.   Toidukulu arvestamine

  (1) Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab Nõva Kooli direktor.

  (2) Toidukulu suurus kalendrikuus leitakse ühe päeva toidukulu korrutamisel lasteaiarühma tööpäevade arvuga maksualuses kalendrikuus. Puudumisest etteteatamisel kohalkäidud päevade arvuga.

§ 4.   Õppevahendite- ja osalustasu ning lühiajalise lapsehoiu arvestus ja tasumine

  (1) Õppevahendite- ja osalustasu makstakse olenemata lasteaiarühmast puudutud päevade arvust alati täiskuu eest.

  (2) Lapse pikaajalisel (üle ühe kuu järjest) puudumisel on lapsevanem vabastatud õppevahendite- ja osalustasu ning toiduraha maksmise kohustusest, kui lapsevanem on lapse puudumisest eelnevalt kirjalikult teatanud.

  (3) Lühiajalise lapsehoiu osalustasu arvestatakse päevades.

  (4) Õppevahendite- ja osalustasu ning toidukulu tasutakse Nõva Vallavalitsuse poolt lapsevanemale esitatud makseteatise alusel Nõva Vallavalitsuse arvelduskontole või sularahas valla kassasse järgneva kuu 20. kuupäevaks näidates selgituses lapse nime, kelle eest vastavad maksud tasuti.

  (5) Õppevahendite-ja osalustasu ning toidukulu tasumata jätmise korral tehakse lapsevanemale kooli direktori poolt kirjalik meeldetuletus.

  (6) Õppevahendite- ja osalustasu ning toiduraha võlgnevuse korral üle kahe järjestikuse kalendrikuu toimub lapse lasteaiarühmast väljaarvamine, kusjuures lapsevanemalt nõutakse saamatajäänud hüvitis välja kohtu korras.

§ 5.   Soodustused

  Nõva Vallavalitsus võib lapsevanema põhjendatud taotluse alusel osaliselt või täielikult vabastada õppevahendite- ja osalustasu ning toidukulu maksmisest.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Kontroll käesoleva määruse täitmise üle panna Nõva Kooli direktorile ja Nõva valla finantsist-raamatupidajale.

  (2) Määrus jõustub 01. novembrist 2012.

/otsingu_soovitused.json