Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Meremäe valla Aasta Tegija statuut

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2013, 42

Meremäe valla Aasta Tegija statuut

Vastu võetud 23.01.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkti 2 ja § 14 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev statuut kehtestab igal aastal Meremäe Vallavolikogu ja Meremäe Vallavalitsuse poolt välja antavate Aasta Tegija aunimetuste ja sellega kaasneva rahalise preemia määramise korra.

  (2) Aasta Tegija aunimetuse eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal ühele isikule või ettevõttele, kes on oma valdkonnas tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

§ 2.   Aasta Tegija aunimetuse andmise alused

  (1) Valla Aasta Tegija aunimetus antakse tunnustusena üksikisikule või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Meremäe valla arengut.

  (2) Aasta Tegija auhinda antakse välja viies kategoorias:
  1) hariduse valdkonnas;
  2) kultuuri valdkonnas;
  3) ettevõtluse (majanduse) valdkonnas;
  4) spordi valdkonnas;
  5) sotsiaalvaldkonnas.

  (3) Aasta Tegija auhinnaks on rahaline preemia summas 160.- eurot.

  (4) Isikut või ettevõtet, kellele on Aasta Tegija aunimetus omistatud, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.

§ 3.   Taotluste menetlemine

  (1) Ettepanekuid Aasta Tegija kandidaatide kohta võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepaneku tegija esitab vormikohase taotluse koos põhjendustega, milliste konkreetsete teenete eest isik „Aasta Tegija” kandidaadiks üles seatakse, kirjalikult vallakantseleisse hiljemalt jooksva aasta 15. detsembriks.

  (3) Esitatud ettepanekud vaatab läbi 5-liikmeline komisjon, mille moodustab vallavanem koostöös vallavolikogu esimehega. Komisjoni koosseisu kinnitab vallavanem käskkirjaga.
Aasta Tegija tiitel määratakse kandidaadile, kelle poolt hääletas enamus komisjoni liikmeid.
Komisjoni otsuse kinnitab vallavolikogu.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud komisjon võib esitada täiendavaid kandidaate koos põhjendusega, arvestamata käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud tähtaegu.

  (5) Põhjendatud juhul võib vallavolikogu Aasta Tegija auhinna jätta mõnes valdkonnas välja andmata.

§ 4.   Aasta Tegija auhindade kätteandmine

  (1) Aasta Tegija aunimetuse kätteandmine toimub vallavolikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul. Teade Aasta Tegija aunimetuse määramise kohta avaldatakse valla veebilehel.

  (2) Aasta Tegijale antakse vastav seinaplaat ja rahaline preemia. Seinaplaadile kantakse aasta tegija aunimetuse saaja nimi ja nimetuse andmise aasta

  (3) Arvestust Aasta Tegija aunimetuse andmise üle peab Meremäe Vallavalitsuse kantselei.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 23.10.2008.a määrus nr 5 „Meremäe valla Aasta Tegija statuut“, Meremäe Vallavolikogu 27.10.2010.a määrus nr 9 „Meremäe Vallavolikogu 23.10.2008 määruse nr 5 „Meremäe valla Aasta Tegija statuut“ muutmine“.

  (2) Määrus jõustub 30. jaanuaril 2013. a.

Villu Lillmaa
Volikogu esimees

Lisa Ettepanek aunimetuse "Meremäe valla Aasta Tegija" andmiseks

/otsingu_soovitused.json