Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavolikogu 24. novembri 2010. a määruse nr 14 „Häädemeeste valla üldhariduskoolide ja lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.02.2014
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2014, 8

Häädemeeste Vallavolikogu 24. novembri 2010. a määruse nr 14 „Häädemeeste valla üldhariduskoolide ja lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 06.02.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja § 67 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja § 9¹ lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Häädemeeste Vallavalitsuse 24. novembri 2010. a määruses nr 14 „Häädemeeste valla üldhariduskoolide ja lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord” tehakse alljärgnevad muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „3) Kool koostab koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli arengukava eelnõu, milles määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad“;
  2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: „(4) Kooli direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli veebilehel“;
  3) täiendatakse paragrahviga 3¹ „Aruandlus“ järgmises sõnastuses: „Asutuse direktor annab arengukava täitmisest aru vallavalitsusele kord aastas“.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Avaldada muudetud määrus terviktekstina Riigi Teatajas.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json