Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Häädemeeste valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2014, 15

Häädemeeste valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 20.04.2011 nr 3
jõustumine 29.04.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2014RT IV, 22.02.2014, 725.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab Häädemeeste valla eelarvest ühekordsete toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra.

 (2) Toetusi makstakse Häädemeeste valla eelarves rahaliste vahendite olemasolul.

§ 2.  Toetuse saajad

 (1) Määruse alusel on õigus toetust taotleda üksnes isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri alusel asub Häädemeeste vallas.

 (2) Matusetoetuse taotlemise õigus ja maksmine ei sõltu taotleja elukohast.

§ 3.  Toetuse liigid ja maksmise alused

  Häädemeeste valla eelarvest makstakse järgmisi toetusi:
 1) sünnitoetust, mille suurus on 400 eurot. Toetust makstakse lapse emale või isale, kui laps on sünni registreerimisel kantud rahvastikuregistri järgi Häädemeeste valla elanikuks, sünnitõendi alusel;
[RT IV, 22.02.2014, 7 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]
 2) eakate tähtpäeva toetust, mille suurus on 32 eurot. Toetust makstakse alates 75.eluaastast juubeli puhul vallavalitsuse korralduse alusel, toetuse annab üle Sotsiaalkeskuse juhataja;
 3) matusetoetust, mille suurus on 70 eurot. Toetust makstakse rahvastikuregistri alusel Häädemeeste valla elaniku surma korral surmatõendi alusel;
[RT IV, 22.02.2014, 7 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]
 4) ühekordset toetust majandusraskustesse sattunud pere hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks. Ühekordset toetust makstakse vähekindlustatud isikule või perele;
 5) Häädemeeste valla elanike registris olevate I klassi minevate laste vanematele toetust 100 eurot.
[RT IV, 22.02.2014, 7 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Ühekordse toetuse määramise aluseks on taotleja kirjutatud avaldus lisa 1 vormis, millele tuleb märkida, milleks toetust taotletakse, vajalik summa, perekonna sissetuleku suurus ja pangakonto number või märge, et toetust soovitakse saada sularahas. Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) omakäeline kinnitus isiku või perekonna sissetulekute kohta;
 2) kviitung või arve kulude kohta, mille kompenseerimiseks toetust taotletakse;
 3) isikut tõendava dokumendi koopia.

 (2) Avaldus tuleb esitada Sotsiaalkeskusele, kus kontrollitakse avalduse ja teiste esitatud dokumentide õigsust ja esitatud andmete vastavust tegelikkusele. Sotsiaaltöötaja võib vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid selgitusi või lisadokumente.

 (3) Käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktides 1-3 ja 5 nimetatud toetuse saamiseks avaldust ei esitata.
[RT IV, 22.02.2014, 7 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

§ 5.  Toetuse määramine ja maksmine

 (1) Ühekordse toetuse määramise, sealhulgas summa suuruse, otsustab Sotsiaalkeskuse ettepaneku alusel Häädemeeste Vallavalitsus korraldusega.

 (2) Toetusi saab määrata valla eelarves selleks ettenähtud summa piires.

 (3) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas. Sünnitoetus, eakate tähtpäeva toetus ja matusetoetus makstakse välja käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktides 1-3 kehtestatud korras. Käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 5 nimetatud toetus makstakse välja kooli direktori poolt kinnitatud I klassi õpilaste nimekirja alusel.
[RT IV, 22.02.2014, 7 - jõust. 25.02.2014, rakendatakse alates 01.01.2014]

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 29. aprillil 2011. a.

Lisa Avaldus
27.05.2014 15:15
Lisatud puudunud avalduse vorm Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.