Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Hanila valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2014, 21

Hanila valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 19.02.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hanila valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde tegemist Hanila valla haldusterritooriumil ning on kohustuslik kõikidele Hanila valla haldusterritooriumil kaevetöid tegevatele isikutele.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata:
  1) kaevetöödel maaüksustel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega;
  2) kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute omandis või valduses oleval maaüksusel juhul, kui seal ei asu kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi või ei ole tegemist nende ehitamisega. Vastutus kaevetööde ohutuse eest seal lasub maaüksuse omanikul või valdajal;
  3) kaevetöödel, mis kaasnevad ehitamisega, millele on väljastatud kirjalik nõusolek või ehitusluba.

  (3) Kaevetöödeks käesoleva eeskirja mõistes loetakse pinnases tehtavaid töid:
  1) sügavamal kui 30 cm maapinnast;
  2) kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jms).

  (4) Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel.

  (5) Kaevetööde tegija on isik, kellele väljastatakse kaevetööde luba.

  (6) Kaevetööd tuleb teha tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul.

  (7) Tehnovõrkude ristumisel tänavatega tuleb eelistada kaevetööd tänavakatet lõhkumata (manteltorude läbisurumine, horisontaalne puurimine jms).

  (8) Tänavaliikluse häirimise või sulgemisega seotud kaevetööde korral on kaeveloa väljastajal õigus nõuda kaevetööde tegemist väikese liiklusintensiivsusega ajal, sealhulgas öösel.

§ 2.   Kaeveloa taotlemine ja väljastamine

  (1) Kaevetööde tegija esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele.

  (2) Kaeveloa taotlusele lisatakse vajalikud kooskõlastused, kaevetööde asukoha lihtsustatud plaan ja vajadusel tee omanikuga kooskõlastatud liikluse ümberkorraldamise skeem.

  (3) Kooskõlastused kaeveloa taotlusele määrab ja kaeveloa väljastab vallavalitsuse määratud ametiisik (edaspidi valla ametiisik).

  (4) Kaeveloa väljastab valla ametiisik 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates kaevetööde tegija poolt käeoleva eeskirja nõuetele vastava kaeveloa taotluse esitamise päevast. Kaeveluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse kaevetööde tegijale ja teine jääb vallavalitsusele.

  (5) Vallavalitsus registreerib kaeveloa taotluse ja kaeveloa.

  (6) Tehnovõrkude ja -rajatiste avarii korral võib kaevetöid teha ilma kaeveloata, kusjuures kaevetööde tegija peab selliste tööde tegemisest informeerima vallavalitsust. Kaevetööde tegija peab sealjuures olema veendunud, et kaevetööde piirkonnas ei ohustata teisi tehnovõrke või -rajatisi ning vajadusel kohale kutsuma avariikoha läheduses asuvate tehnovõrkude või -rajatiste omanikud või valdajad.

  (7) Kaevetööde tingimusi, sealhulgas tähtaega, võib muuta üksnes neid seadnud valla ametiisik.

  (8) Kaeveloa väljastanud valla ametiisik võib kaeveloa tühistada, kui kaevetöid ei ole alustatud nädala jooksul pärast loas märgitud tööde algustähtaega.

  (9) Kaeveloa taotluse rahuldamata jätmisest teatab valla ametiisik kirjalikult kaevetööde tegijale 5 (viie) tööpäeva jooksul kaeveloa taotluse esitamise päevast arvates.

§ 3.   Kaevetööde tegemine

  (1) Kaevetööde ajal peab kaeveluba asuma kaevetööde asukohas.

  (2) Kui üldkasutataval alal tehakse kaevetööd kauem kui üks ööpäev, peab kaevetööde tegija paigaldama kaevetööde asukohta teabetahvli, kuhu on märgitud kaevaja nimi, telefoninumber, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ning kaevetööde eest vastutava isiku nimi.

  (3) Kaevetööde tsoon tuleb tähistada piirete ja vastavate liiklusmärkidega.

  (4) Kaevetööde ajal tuleb tagada ohutu läbipääs liiklusvahenditele ja jalakäijatele kohtadesse, kuhu läbisõit või juurdepääs olid varem olemas. Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde tsoon olema valgustatud ohutuledega.

  (5) Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad tuleb kaitsta võimalike vigastuste eest.

  (6) Valla ametiisikul on õigus vajadusel nõuda kaevetööde tegijalt ümbersõidutee ehitamist, selle kaevetööde ajal sõidukorras hoidmist ning pärast kaevetööde lõppemist selle alla jäänud maa-ala endises seisundis taastamist.

  (7) Kaeviku täitmiseks kõlbmatu materjal tuleb koheselt ära vedada.

  (8) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, arheoloogiline leid, topo-geodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis jne) tuleb koheselt kaevetööd peatada ja viivitamatult informeerida vallavalitsust ning vajadusel päästeteenistust või Muinsuskaitseinspektsiooni. Kaevetööde peatamise kohta teeb valla ametiisik kaeveloale kirjaliku märke.

  (9) Kaevetööde peatamisel käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel pikeneb kaeveluba kaevetööde seiskamise aja võrra. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevajal vajadusel taotleda valla ametiisiku poolt nõutud täiendavad kooskõlastused. Kaevetööde jätkamise aluseks on valla ametiisiku kirjalik märge kaeveloal.

  (10) Tänaval, väljakul või parklas asuva kaeviku tagasitäite materjalina võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib tee mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Keelatud on kaevikuid täita täidet tihendamata. Kaeveloa väljastajal on õigus nõuda tihendusmõõdistuse akti.

  (11) Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine ühiskanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusse tuleb eelnevalt kooskõlastada ühisveevärgi omaniku või valdajaga või maaüksuse omaniku või valdajaga.

  (12) Kaevetööde tegemisel võib olemasolevaid tehnovõrke ja -rajatisi ümber paigutada ainult nende omaniku või valdaja loal.

  (13) Kaevetööde tegemisel tehnovõrkude või -rajatiste vigastamisel on kaevetööde tegija kohustatud sellest viivitamatult teatama selle omanikule või valdajale.

  (14) Kaevetöödel kahjustatud maa-ala taastatakse kaevetööde tegija poolt kogu ulatuses endisel kujul. Pinnase kate taastatakse kohe pärast kaevetööde lõpetamist. Taastamisel kasutatav materjal peab olema koostiselt ligilähedane ümbritseva kattega. Juhul, kui on vaja liiklust kiiresti avada või kui töid tehakse talvel, taastatakse kate valla ametiisiku loal ajutiselt. Kuni katte lõpliku taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoidu kaevetööde tegija.

  (15) Kaevetööde tähtaja pikendamiseks üle kaevetööde loas märgitud tähtpäeva peab kaevetööde tegija pöörduma valla ametiisiku poole hiljemalt kaeveloal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeval. Kaevetööde pikendamise kohta teeb valla ametiisik kaeveloale kirjaliku märke.

  (16) Maa-aluseid tehnovõrke ei tohi võtta ekspluatatsiooni ilma nõuetekohaselt vormistatud teostusjoonisteta.

§ 4.   Kaevetööde lõppemine

  Kaevetööd loetakse lõppenuks, kui:
  1) on tehtud kõik kaeveloa taotluses märgitud tööd;
  2) kaevetöödel kahjustatud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja üleantud maaüksuse omanikule või valdajale;
  3) vallavalitsusele on üle antud paigaldatud tehnovõrkude või -rajatiste teostusdokumentatsioon.

§ 5.   Vormide kehtestamine

  (1) Kaevetööde loa taotlus (Lisa 1).

  (2) Kooskõlastused ja tingimused kaeveloa taotluse juurde (Lisa 2).

  (3) Kaevetööde luba (Lisa 3).

§ 6.   Vastutus eeskirjade rikkumise eest

  Kaevetööde eeskirja rikkumise eest kohaldatakse vastutust Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel ja Väärteomenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Hanila Vallavolikogu 26.03.2003 määrus nr 13 «Hanila valla kaevetööde eeskiri».

  (2) Määrus jõustub kolmandala päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mardo Leiumaa
Volikogu esimees

Lisa 1 Kaeveloa taotlus

Lisa 2 Kooskõlastused

Lisa 3 Kaeveluba

/otsingu_soovitused.json