Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kunda linna 2014. aasta eelarve

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2014, 44

Kunda linna 2014. aasta eelarve

Vastu võetud 17.02.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, punkti 19, punkti 36 ja lõike 3, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning arvestades Kunda Linnavolikogu 10.06.2013. otsust nr 16 „Kunda linna 2014. aasta eelarve koostamise tegevus- ja ajakava kinnitamine“.

§ 1.   Kunda linna 2014.aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Kunda linna 2014. aasta eelarve järgmiselt:
  1) linna eelarve vastavalt lisale 1;
  2) linna eelarve seletuskiri vastavalt lisale 2.

§ 2.   Kassatagavara

  Kehtestada kassatagavaraks 12 800 eurot.

§ 3.   Sotsiaaltoetuste määrade ja piirsummade kehtestamine

  (1) Kunda Linnavolikogu 02.12.2008 määruse nr 26 “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalabi andmise kord” II peatüki „Sissetulekust sõltuvad toetused“ § 6 lõike 2 alusel kehtestada järgmiste makstavate toetuste piirsummad:
  1) punkt 2 toetus kuni 50% soetamiseks tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui 64 eurot isiku kohta aastas;
  2) punkt 4 toetus kuni 52 eurot isiku kohta aastas;
  3) punkt 6 toetus kuni 192 eurot isiku kohta aastas.

  (2) Kunda Linnavolikogu 02.12.2008 määruse nr 26 “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalabi andmise kord” III peatüki „Sissetulekust mittesõltuvad toetused“ alusel kehtestada järgmiste makstavate toetuste määrad:
  1) paragrahv 9 sünnitoetus 256 eurot;
  2) paragrahv 10 esmakordselt kooli mineva lapse toetus 64 eurot;
  3) paragrahv 12 koolilõpu toetus 64 eurot.

  (3) Rahaliste vahendite olemasolul võib linnavalitsus erandkorras põhjendatult käesoleva paragrahvi lõike 1 kehtestatud piirsummasid ületada.

§ 4.   Koolitoiduks eraldatud rahade kasutamine

  Koolitoiduks riigi poolt eraldatud vahendid on ette nähtud Kunda Ühisgümnaasiumi põhikooli osa kõikidele õpilastele.

§ 5.   Linnaasutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vabanevate vahendite kasutamine

  Linnaasutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel on linnavalitsusel õigus vähendada nendele asutustele eelarves ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linna reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustuvatele uutele linnaasutustele.

§ 6.   Linnavalitsuse liikmetele tasu maksmine

  Maksta linnavalitsuse mitteametnikest liikmetele linnavalitsuse istungist osavõtu eest 16 eurot.

§ 7.   Linna ametiasutuse (linnavalitsus) struktuuri ja koosseisu kinnitamine

  (1) Kinnitada linnavalitsuse koosseisu 13,5 kohta.

  (2) Kinnitada linnavalitsuse struktuur järgmiselt:linnapea, ametnikud, töötajad.

  (3) Kinnitada teenistuskohtade koosseis järgnevalt:
  1) linnasekretär;
  2) rahandusosakonna juhataja;
  3) nõunik 3 ametikohta;
  4) registripidaja-volikogu sekretär;
  5) sotsiaaltöö spetsialist;
  6) lastekaitse spetsialist;
  7) järelevalveametnik 0,5 ametikohta;
  8) vanemraamatupidaja 2 töökohta;
  9) sekretär 2 töökohta;

  (4) Linnavalitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametnike ja töötajate koosseisus kinnitatud ametnike ja töötajate üldarvu ja personalikulude piires.

§ 8.   Asutuste koosseisude kinnitamine ja muutmine

  (1) Kinnitada 2014. a. Kunda linnaasutuste järgmised koosseisud:
  1) ühisgümnaasium 40,55 ametikohta sh 32,55 riigieelarvest ja 8,5 linnaeelarvest;
  2) raamatukogu 3,5 ametikohta;
  3) lasteaed Kelluke 29,5 ametikohta;
  4) klubi 5,6 ametikohta;
  5) muusikakool 10,5 ametikohta;
  6) spordikeskus 5 ametikohta;
  7) ajaleht 1 ametikoht;
  8) jäätmekäitlus 1 ametikoht;
  9) majanduskeskus 31,75 ametikohta;
  10) tervise- ja hooldekeskus 15,25 ametikohta;
  11) muuseum 1 ametikoht.

  (2) Linnavalitsusel on õigus teha eelarveaasta jooksul muudatusi teenistujate koosseisus kinnitatud teenistujate üldarvu ja töötasufondi piires.

§ 9.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse 01. jaanuarist 2014. a .

Kaido Veski
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Eelarve

Lisa 2  Seletuskiri

/otsingu_soovitused.json