HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Häädemeeste valla üldhariduskoolide ja lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2014, 49

Häädemeeste valla üldhariduskoolide ja lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord

Vastu võetud 24.11.2010 nr 14
jõustumine 08.12.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.02.2014RT IV, 22.02.2014, 825.02.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja § 67 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja § 9¹ lõike 3 alusel.

1. Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Häädemeeste valla üldhariduskoolide (edaspidi nimetatud Kool) ja Häädemeeste valla lasteasutuste (edaspidi nimetatud: Lasteasutus) põhimääruste koostamise ja muutmise eelnõude menetlemise ning arengukavade koostamise ja muutmise eelnõude menetlemise korda.

2. Lasteasutuste ja koolide arengukavade koostamine, kinnitamine ja muutmine 

§ 2.   Arengukavade koostamine

  (1) Lasteasutus koostab koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava eelnõu, milles määratakse:
  1) lasteasutuse arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteasutuse sisehindamise aruandes väljatoodud lasteasutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (2) Lasteasutuse arengukava kiidavad heaks lasteasutuse hoolekogu ja pedagoogiline nõukogu. Arengukava eelnõule peavad olema lisatud hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamust sisaldavad dokumendid.

  (3) Kool koostab koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli arengukava eelnõu, milles määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad.
[RT IV, 22.02.2014, 8 - jõust. 25.02.2014]

  (4) Kooli arengukava eelnõu kiidavad heaks kooli hoolekogu, õpilasesindus, õppenõukogu ning eksperdid koolist või väljastpoolt kooli. Arengukava eelnõule peavad olema lisatud hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamust sisaldavad dokumendid.

  (5) Lasteasutuse ja kooli arengukava eelnõu esitab vallavalitsusele vastava asutuse direktor vähemalt kolm kuud enne kehtiva arengukava perioodi lõppu.

§ 3.  Arengukavade kinnitamine ja muutmine

  (1) Lasteasutuse ja kooli arengukava kinnitab ja teeb selles muudatusi vastava asutuse direktori ettepaneku alusel Häädemeeste Vallavalitsus.

  (2) Ettepanekud lasteasutuse ja kooli kehtiva arengukava muutmiseks esitatakse samas korras arengukava kinnitamisega.

  (3) Vallavalitsus vaatab muudatusettepanekud läbi ja võtab vastu otsuse arengukava muutmise kohta.

  (4) Kooli direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli veebilehel.
[RT IV, 22.02.2014, 8 - jõust. 25.02.2014]

§ 31.   Aruandlus

  Asutuse direktor annab arengukava täitmisest aru vallavalitsusele kord aastas.
[RT IV, 22.02.2014, 8 - jõust. 25.02.2014]

3. Lasteasutuste ja koolide põhimääruste koostamine, kinnitamine ja muutmine 

§ 4.   Lasteasutuse põhimääruse koostamine

  (1) Lasteasutus koostab põhimääruse eelnõu, milles sätestatakse:
  1) asutuse nimetus;
  2) lasteasutuse asukoht;
  3) lasteasutuse struktuur;
  4) hoolekogu ja direktori pädevus;
  5) hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus;
  6) põhimääruse muutmise kord;
  7) lasteasutuse liik;
  8) õppe- ja kasvatuskorralduse alused;
  9) laste ja vanemate õigused ja kohustused;
  10) õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks lasteasutuse hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule. Eelnõule peavad olema lisatud hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamust sisaldavad dokumendid.

§ 5.   Kooli põhimääruse koostamine

  (1) Kooli koostab põhimääruse eelnõu, milles sätestatakse:
  1) kooli nimetus;
  2) kooli asukoht ja tegutsemiskohad;
  3) kooli tegutsemise vorm;
  4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded;
  5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis, sealhulgas koolis omandatava hariduse liik ja tase, õppekeel või õppekeeled, koolis toimuv statsionaarne või mittestatsionaarne õpe või mõlemad ning vajaduse korral koolis tegutsevad hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad;
  6) koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused;
  7) õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused, sealhulgas esimese õpilasesinduse valimise kord, ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord;
  8) koolitöötajate õigused ja kohustused;
  9) majandamise ja asjaajamise alused.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Põhimääruse ja selle muutmise eelnõule peavad olema lisatud kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamust sisaldavad dokumendid.

§ 6.   Lasteasutuse ja kooli põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteasutuse ja kooli põhimääruse kehtestab ja teeb selles muudatusi lasteasutuse või kooli direktori ettepaneku alusel Häädemeeste Vallavalitsus.

4. Rakendussätted 

§ 7.   [Käesolevast teksitst välja jäetud.]

§ 8.   Määrus jõustub 08. detsembril 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json