HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.08.2017, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 16.02.2017 nr 103
RT IV, 22.02.2017, 7
jõustumine 25.02.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.08.2017RT IV, 26.08.2017, 201.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 3 alusel ning arvestades Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määrust nr 159 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Jõelähtme valla (edaspidi vald) üldhariduskoolide (Loo Keskkool, Kostivere Kool ning Neeme Kool), koolieelsete lasteasutuste (Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed, Lasteaed Neeme Mudila), huvikooli (Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool) direktori, õppealajuhataja, tugispetsialistide ning teiste haridustöötajate (edaspidi õpetajad) töötasustamise alused ja töötasu alammäärad kuus.

 (2) Õpetajate, huvijuhtide ja tugispetsialistide (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog) töötasustamisel arvestatakse kvalifikatsiooninõuetele vastavust.

 (3) Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasustamisel arvestatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule, atesteerimisel omistatud ametijärku.

 (4) Õpetaja käesoleva määruse mõistes on aineõpetaja, klassiõpetaja, õpiabirühma õpetaja, abiõpetaja, lasteaiaõpetaja, huvikooli õpetaja, ringijuht ja pikapäevarühma õpetaja.

 (5) Direktor koostab ja esitab Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) raamatupidamisele ja vastava valdkonna spetsialistile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 20. septembriks ülevaate haridusasutuste õpetajate koormustest, ametijärkudest, ametikohtadest ja töötasustamisest, mida korrigeeritakse vastavalt vajadusele.

§ 2.  Haridusasutuste direktorite ja õppealajuhatajate töötasu alammäärad

 (1) Üldhariduskooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:
 1) kuni 50 õpilast 1245 eurot;
 2) 51 kuni 200 õpilast 1560 eurot;
 3) üle 200 õpilase 1725 eurot.

 (2) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:
 1) 1-3 rühma 1200 eurot;
 2) 4-10 rühma 1425 eurot;
 3) 11 ja enam rühma 1580 eurot.

 (3) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär on 1200 eurot kuus.

 (4) Direktori töötasu suuruse määrab vallavanem.

 (5) Õppealajuhataja töötasu alammäär on 80% vastava asutuse direktori töötasu alammäärast.

§ 3.  Haridusasutuste direktorite täiendavad tasud, preemiad ja toetused

 (1) Vallavanemal on õigus määrata haridusasutuse direktorile haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires:
 1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest kuni 25% direktori kuupalga alammäärast, näidates ära milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud;
 2) ühekordseid toetusi ja preemiaid.

 (2) Kooli direktoril on lubatud kokkuleppel vallavanemaga oma põhitöö ajast teha vahetut õpetajatööd kuni 6 tundi nädalas, mida tasustatakse täiendava töötasuna.

 (3) Vallavalitsus informeerib käesolevas paragrahvis tehtud otsustest vastava haridusasutuse hoolekogu.

§ 4.  Õpetajate töötasu alammäärad

 (1) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 1.01.2017.a 1000 eurot kuus.

 (2) Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 1.09.2017.a 1050 eurot kuus.

 (3) Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendav tasu on:
 1) põhikoolis 150 eurot kuus;
 2) gümnaasiumis 130 eurot kuus.

 (4) Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad kuus on:

alates 01.01.2017alates 01.09.2017
1) nooremõpetaja770 eurot840 eurot
2) õpetaja915 eurot960 eurot
3) vanemõpetaja965 eurot995 eurot
4) õpetaja metoodik1035 eurot1065 eurot

[RT IV, 26.08.2017, 2 - jõust. 01.09.2017]

 (5) Huvikooli õpetajate töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 1. jaanuarist 2017.a 915 eurot kuus.

 (6) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 1. septembrist 2017. a 960 eurot kuus.

 (7) Määruses esitatud töötasu alammäärad kuus on tagatud kõrgharidusega pedagoogile.

 (8) Koolieelsete lasteasutuste ja huvikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega õpetaja töötasu alammäär on kuni 10% madalam kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäärast.

 (9) Tähtajalise töölepinguga kvalifikatsiooninõuetele mittevastava õpetaja töötasu alammäär kuus võib olla kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäärast kuni 20% madalam kuid mitte vähem kui 840 eurot.
[RT IV, 26.08.2017, 2 - jõust. 01.09.2017]

§ 5.  Tugispetsialisti ja huvijuhi töötasu alammäär

  Tugispetsialisti ja huvijuhi töötasu alammäär on võrdsustatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammääraga.

§ 6.  Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär

 (1) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on alates 1.01.2017.a 610 eurot kuus.

 (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on alates 1.09.2017.a 640 eurot kuus.

§ 7.  Haridusasutuse töötasujuhend

 (1) Haridusasutuse töötasujuhendi kinnitab ja seda muudab haridusasutuse juht kooskõlastades selle eelnevalt haridusasutuse hoolekoguga ning Jõelähtme Vallavalitsusega.

 (2) Töötasujuhendis sätestatakse töötajate asendamise, tunnustamise ning täiendavate töötasude arvestamise ja maksmise kord ning käesoleva määruse § 1 lõigetes 1, 2 ja 4 nimetamata töötajate töötasustamise põhimõtted.

 (3) Töötasujuhend ja selle muutmisel töötasujuhendi terviktekst esitatakse pärast kinnitamist Jõelähtme Vallavalitsusele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

§ 8.  Haridustöötajate täiendavad tasud ja preemiad

 (1) Tunnitöötasu arvestamise aluseks on üldtööaja kuu töötundide arv ja töötaja töötasumäär.

 (2) Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires ning lähtudes haridusasutuse töötasujuhendist maksta töötajatele:
 1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei ole määratletud töötaja töölepingus ja/või ametijuhendis ning suurendab oluliselt töötaja töömahtu;
 2) preemiat tunnustusena väljapaistvate tööalaste saavutuste eest või erakordse panuse eest ühekordses projektis.

 (3) Lisatasu võib kalendriaasta jooksul töötaja põhipalgale juurde maksta kuni 25% töötaja aastasest põhipalgast.

 (4) Täiendavate tööülesannete täitmises ja ületunnitöö tegemises lepivad haridusasutuse direktor ja töötaja kirjalikult kokku enne töö teostamise algust.

 (5) Lisatasu ja preemia määramisel tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on lisatasu või preemia määratud. Töölepingust või ametijuhendist tuleneva asendamise eest lisatasu ei maksta.

 (6) Ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas. Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandaja töötajale 1,5-kordset töötasu.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Käesolevas määruses sätestatud töötasu alammäärasid rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2017.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]