Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haaslava valla 2017. aasta eelarve

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2017, 20

Haaslava valla 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 15.02.2017 nr 52

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Haaslava Vallavolikogu 12. oktoobri 2012. a määruse nr 41 „Haaslava valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 6 lg 8 alusel.

§ 1.  Haaslava valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

 (1) Haaslava valla 2017. aasta eelarve võetakse vastu järgmiselt:
 1) põhitegevuse tulud 2 486 111 eurot;
 2) põhitegevuse kulud 2 235 018 eurot;
 3) investeerimistegevus -911 768 eurot;
 4) finantseerimistegevus 423 985 eurot;
 5) likviidsete varade muutus -236 690 eurot.

 (2) Eelarve võetakse vastu vastavalt lisale 1.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Taivo Kirm
volikogu esimees

Lisa Lisa 1