Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2018, 2

Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 15.02.2018 nr 2

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 ning Põltsamaa Vallavolikogu 21. novembri 2017 määruse nr 2 „Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” alusel.

§ 1.  Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve

 (1) Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

 (2) Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ja finantstegevus ning likviidsete varade muutus.

 (3) Lubada Põltsamaa Vallavalitsusel kui täitevorganil (edaspidi vallavalitsus) suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

 (4) Lubada vallavalitsusel kanda eelarvesse sihtotstarbeliselt laekuvad tulud ja nende arvelt tehtavad kulud.

§ 2.  Alaeelarvete kinnitamine ja finantseerimine

 (1) Vallavalitsus kinnitab tegevusalade liigendatud eelarved hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.

 (2) Tulude alalaekumise korral finantseerib Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus hallatavaid asutusi proportsionaalselt tegelikult laekunud tuludele.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json