Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Saaremaa valla liikluskomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2018, 3

Saaremaa valla liikluskomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 13.02.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 30 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Saaremaa Vallavalitsuse liikluskomisjon (edaspidi komisjon) on Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) alatine komisjon, mille eesmärgiks on analüüsida liikluskorralduse ja -ohutuse alast olukorda, anda soovitusi ja teadvustada Saaremaa valla (edaspidi vald) elanikke sellealastest probleemidest.

  (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi vallavalitsus.

  (3) Komisjoni tegevuse lõpetab vallavalitsus.

  (4) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Saaremaa valla õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on kuni 10-liikmeline. Komisjoni koosseisu kuuluvad vallavalitsuse poolt nimetatud isikud.

  (2) ) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Komisjoni liige võib avalduse alusel igal ajal tagasi astuda. Vallavalitsusel on õigus olenemata põhjusest komisjoni liige igal ajal tagasi kutsuda. Komisjoni liikme volitused lõppevad vastava õigusakti jõustumisest.

§ 3.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud on kinnised, välja arvatud kui komisjon ei otsusta teisiti. Koosoleku kokkukutsumise otsustab, päevakorra kinnitab ja koosolekut juhib komisjoni esimees.

  (2) Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjoni liikmetele edastatakse vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist teave koosoleku toimumise ajast ja kohast ning koosoleku päevakord koos päevakorrapunktide käsitlemiseks vajalike materjalidega.

  (3) Komisjoni esimehel on õigus vajadusel kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Komisjoni esimees valmistab ette komisjoni koosolekuks vajalikud materjalid, koostab koosoleku protokolli ja korraldab jooksvate küsimuste lahendamise.

  (5) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

  (6) Komisjoni otsused protokollitakse ja avalikustatakse valla dokumendiregistris hiljemalt seitsmendal päeval pärast koosolekut. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Komisjoni protokollid säilitatakse vallavalitsuses.

  (7) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga.

  (8) Komisjon on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees.

§ 4.   Komisjoni ülesanded ja õigused

  (1) Komisjoni ülesanded on:
  1) kaasa aidata ühtse liikluskorralduse ja liiklusohutuse põhimõtete väljatöötamisele ning ellu rakendamisele tagamaks liiklejate turvalisuse, liiklusolude parandamise, sõidukite häireteta liikluse ja liikluse kahjuliku mõju vähendamise keskkonnale;
  2) analüüsida liiklusohutuse alast olukorda vallas, esitades oma seisukohad ja ettepanekud kitsaskohtade parandamiseks;
  3) analüüsida liiklusõnnetuste tekkepõhjusi;
  4) teha ettepanekuid valla või selle territooriumi osa üldplaneeringu läbivaatamisel ja liikluse teemaplaneeringu koostamisel.

  (2) Komisjonil on õigus:
  1) saada komisjoni tööks vajalikke andmeid ja dokumente valla ametiasutustelt ja hallatavatelt asutustelt;
  2) kaasata komisjoni töösse eksperte ja teisi isikuid;
  3) esitada vallavalitsusele ettepanekuid liikluskorraldust ja -ohutust puudutavates küsimustes;
  4) anda hinnanguid teede ja tänavate korrasoleku kohta ning teha ettepanekuid teede ja tänavate väljaarendamiseks;
  5) avalikustada oma tegevust meedias.

§ 5.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
vallavanem

Liis Lepik
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json